Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
MH SR zverejnilo výzvu na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku

Sprava_databaz, 12.05.2022

Na webe Ministerstva hospodárstva SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy poradcov, ktorí budú ochotní poskytovať poradenské služby pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku v zmysle zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len „zákona“).

Schválený návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Metodika SKDP, 06.05.2022

Parlament schválil poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa umožní vyrubenie vyššej dane z neudržiavaných stavieb a závadných stavieb ohrozujúcich život alebo zdrave, a upresňuje sa vymedzenie maximálneho základu dane (60 prenocovaní v kalendárnom roku) vo vzťahu k platiteľovi dane a nie k daňovníkovi. Účinnosť: 15. júna 2022.

Výmaz duplicitných účtov na PFS

Tajomnik SKDP, 04.05.2022

Na portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov. Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitného účtu nebude mať vplyv na ich autorizácie k subjektom.

Klubové stretnutie: Poistenie daňového poradcu v praxi

Asistent SKDP, 03.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe RENOMIA, s r.o.

Projekt spolupráca

Tajomnik SKDP, 12.05.2022

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti projekt SPOLUPRÁCA, ktorý si kladie za cieľ zintenzívniť spoluprácu medzi skúsenými daňovými poradcami a novými kolegami. Budeme radi, ak sa do projektu zapojíte a bude pre Vás prínosom

Venujte sa svojej profesii naplno, o ostatné sa postará RENOMIA

Tajomnik SKDP, 20.04.2022

Spoločnosť RENOMIA Vám okrem poistenia profesijnej zodpovednosti ponúka možnosť využiť aj doplnkové služby. Vedia Vám pomôcť a poradiť ak hľadáte riešenie v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, individuálneho poistenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia. Obrátiť sa na nich môžete ak plánujete kúpu nehnuteľnosti, výstavbu, resp. rekonštrukciu rodinného domu, ale aj v prípade záujmu o bezúčelový úver, refinancovanie, či konsolidáciu existujúcich hypoték a úverov. Vďaka konsolidácii si viete znížiť úrokovú sadzbu a aj mesačné splátky.

Zákon o centrálnom registri účtov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o finančnej správe

Metodika SKDP, 06.04.2022

Prezidentka SR podpísala 4. apríla 2022 nový zákon o centrálnom registri účtov, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2022 menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Úpravou zákona o finančnej správe sa upravujú kompetencie Kriminálneho úradu FS týkajúce sa získavania a poskytovanía informácií o bankových účtoch Európskemu úradu pre boj proti podvodom.

Zverejnenie nepriamej novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 06.04.2022

Novelou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov zverejnenou na medzirezortné pripomienkovanie sa má s účinnosťou od 1. januára 2023 doplniť zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s cieľom oslobodiť jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc od dane z príjmov.

Zverejnenie poslaneckej novely zákona o miestnych daniach v MPK

Metodika SKDP, 06.04.2022

Poslaneckým návrhom na doplnenie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejneným na medzirezortné pripomienkové konanie sa má upraviť koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10, budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb.

Zverejnenie návrhu smernice v oblasti DPH v MPK

Metodika SKDP, 01.04.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho (tzv. tuzemský reverse charge) v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytnutím určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH. Termín ukončenia MPK: 8. apríla 2022.

Schválené návrhy daňových a súvisiacich zákonov

Metodika SKDP, 29.03.2022

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku v rámci balíka opatrení Lex Ukrajina, zákon o dani z príjmov novelizovaný novým zákonom o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, zákon o finančnej správe novelizovaný zákonom o centrálnom registri účtov a novelou zákona o sociálnom poistení.

Prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti

Tajomnik SKDP, 17.03.2022

Finančná správa v týchto dňoch doručí daňovým subjektom prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo rozpošle postupne viac ako 600 tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie.

Vláda schválila balík opatrení Lex Ukrajina

Sprava_databaz, 17.03.2022

V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vláda prijala niekoľko opatrení, pričom zmena sa týka aj zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - čl. IX navrhovaného zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona.

Návrhy zákonov v oblasti daní na marcovom rokovaní NRSR

Metodika SKDP, 16.03.2022

Návrhy zákonov v oblasti daní na programe rokovania NR SR so začiatkom 15. marca 2022

Klubové stretnutie: Otvorené otázky zákonnosti prerušenia daňovej kontroly z dôvodu MVI, s poukazom na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci HYDINA SK, C-186/20 z 30.9.2021

Asistent SKDP, 14.03.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Petrou Príbelskou, PhD.

Návrh smernice EÚ o zdaňovaní energie zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 15.03.2022

MF SR zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o reštrukturalizácii právneho rámca Únie pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (prepracované znenie). Termín ukončenia MPK: 25. marca 2022.

Aktualizácia aplikácie VRP

Tajomnik SKDP, 10.03.2022

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca tohto roka. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzia aplikácie VRP sa zmena nedotkne

Klubové stretnutie: Súlad daňovoprávnych noriem s ústavou a právom EÚ

Asistent SKDP, 17.03.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD.

30 rokov daňového poradenstva na Slovensku

Tajomnik SKDP, 17.03.2022

Slovenská komora daňových poradcov, spolu s profesiou daňového poradenstva na Slovensku, oslavujú 10.03.2022 svoje tridsiate narodeniny. Od roku 1992, kedy nadobudol na Slovensku platnosť a účinnosť zákon o daňových poradcoch, pomáhajú nielen pri profesionálnom spracovaní daňových priznaní.

Klubové stretnutie: Zdaňovanie dividend v kontexte cezhraničných transakcií

Asistent SKDP, 03.03.2022

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Danou Slivkovou, PhD. (FR SR)

TS Daňové dopady humanitárnej pomoci

Tajomnik SKDP, 09.03.2022

Vlna solidarity medzi Slovákmi je obrovská! Za prvý deň od vyhlásenia pomoci pre Ukrajinu sa vyzbierali tisíce, stovky ľudí ponúklo ubytovanie, prevoz cez hranice ale aj materiálnu pomoc. Pomáhajú nielen fyzické osoby, neziskové organizácie, ale rovnako aj množstvo podnikateľov a právnických osôb. Aké daňové dopady môže mať táto bezodplatná pomoc?

Daňoviny 2/2022

Tajomnik SKDP, 28.02.2022

Aj tento mesiac sme pre Vás pripravili prehľadnú pomôcku obsahujúcu podrobný prehľad všetkých noviniek v daňovej oblasti.

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK - zdanenie príjmu za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v športe

Metodika SKDP, 23.02.2022

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorou sa má s účinnosťou od 1. januára 2023 zmeniť súčasný režim zdanenia príjmu za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v športe upravený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Termín na pripomienkovanie je do 14. marca 2022.

Vláda schválila späťvzatie návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením

Metodika SKDP, 16.02.2022

Na dnešnom zasadnutí vlády SR bolo schválené späťvzatie návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a ďalších súvisiacich návrhov z ďalšieho ústavného prerokúvania v NR SR.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Metodika SKDP, 16.02.2022

MF SR zverejnilo Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Termín ukončenia pripomienkovania je 4. marca 2022.

Verejný index daňovej spoľahlivosti - predĺženie termínov na zverejnenie

Metodika SKDP, 16.02.2022

Novelou daňového poriadku schválenou 1. februára 2022 , ktorú včera podpísala prezidentka SR, si finančná správa predĺžila termín na zaslanie oznámenia o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti z pôvodného 28. februára do 30. júna 2022 a termín na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti z pôvodného 30. júna do 30. septembra 2022.

Vládny návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením

Metodika SKDP, 10.02.2022

Vláda SR včera schválila iniciatívny návrh nového zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Návrhom sa menia a dopĺňajú aj zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (daňový poriadok). Zákon bol doručený do Národnej rady na schvaľovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2022.

Zverejnenie Predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Sprava_databaz, 09.02.2022

MF SR zverejnilo Predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Termín ukončenia pripomienkovania je 25. februára 2022.

Zverejnenie Predbežnej informácie k pripravovanému návrhu podnikateľského balíčka 3

Metodika SKDP, 08.02.2022

MH SR zverejnilo Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu 3. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Termín ukončenia pripomienkovania je 25. februára 2022.

Schválené opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia - Kilečko 2

Metodika SKDP, 08.02.2022

Návrh opatrení MH SR na zlepšenie podnikateľského prostredia - Kilečko 2, ktoré sú upravené v návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, schválila vláda 2. februára 2022. Opatrenia majú nadobudnúť účinnosť 1. mája 2022.

 

© SKDP 2010