Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka v znení posledných zmien a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektormi z FSJ P PZ

Schválená novela Daňového poriadku

Metodika SKDP, 30.09.2022

V rámci novelizácie zákona o e-Governmente parlament schválil novelu Daňového poriadku. Novelou sa ruší termín 30. septembra 2022 na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti.

Klubové stretnutie: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku

Asistent SKDP, 20.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Boženou Jurčíkovou

Vláda SR schválila novely daňových zákonov

Metodika SKDP, 25.08.2022

Na dnešnom zasadnutí 25. augusta 2022 vláda SR schválila návrhy zákonov, ktorými sa majú novelizovať zákon o dani z príjmov, Daňový poriadok, zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Návrhy zákonov sa budú schvaľovať v Národnej rade SR v septembri a októbri 2022.

IFA konferencia

Tajomnik SKDP, 25.08.2022

Dovoľujeme si pozvať Vás na regionálnu konferenciu IFA, ktorá sa bude konať 19.9.2022.

Vyhodnotenie pripomienok k novele zákona o DPH v MPK

Metodika SKDP, 11.08.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo vyhodnotenie pripomienok vznesených k návrhu vládnej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní a návrh novely a dôvodovej správy v upravenom znení. Návrh bol predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2023 a 1. januára 2024.

Klubové stretnutie: Svěřenské fondy v Českej republike a ich české a slovenské daňové implikácie

Asistent SKDP, 17.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Rastislavom Forgáčom - daň. poradca SR a Ing. Borisom Gnothom - daň. poradca CZ

Klubové stretnutie: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“

Asistent SKDP, 07.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačkom z MF SR

Súhlas správcu dane k prevodom obchodných podielov sa od 17.7.2022 už viac nevyžaduje.

Tajomnik SKDP, 15.07.2022

Od 17.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku. Zákonom sa novelizujú aj viaceré iné právne predpisy.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2023 a 1. januára 2024. Pripomienkovanie do 25. júla 2022.

VZ SKDP 2022

Tajomnik SKDP, 30.08.2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.

Klubové stretnutie: Zmeny v daňovom bonuse od 1.7.2022 platné pre zdaňovacie obdobie roka 2022

Asistent SKDP, 18.07.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou

Schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa (protiinflačný a prorodinný balíček)

Metodika SKDP, 23.06.2022

Národná rada SR včera dňa 22. júna 2022 schválila zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Zákonom sa zavádza finančný príspevok na voľnočasové akitivity detí, zvyšuje sa daňový bonus na dieťa a prídavok na dieťa. Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022, 1. januára 2023 a 1. januára 2024.

TS: Od júla sa pri hotovostných platbách začne zaokrúhľovanie centov

Tajomnik SKDP, 30.06.2022

Od 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorou sa na Slovensku pri platbách v hotovosti zavedie zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu. Zaokrúhľovať sa pritom bude matematicky, a to na najbližších päť eurocentov.

Upozornenie na podvodné konanie

Tajomnik SKDP, 21.06.2022

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email, v ktorom ich informujú „o nedostatkoch v daňovom priznaní“. Finančná správa takéto emaily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje neznámym adresátom.

Schválený druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Metodika SKDP, 21.06.2022

Národná rada SR schválila druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Kilečko 2). Novelou zákona o účtovníctve sa zdobrovoľňuje zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS (medzinárodné štandardy finančného vykazovania), novelou zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa odstraňuje podmienka na vydanie oprávnenia na distribúciu, ktorou je zamestnávanie minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere, novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku sa zavádzajú maximálne sadzby dane pre vybrané druhy pozemkov, dopĺňa sa právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku pre účely výpočtu dane zo stavebných pozemkov a možnosť správcu dane vyhotoviť kontrolný znalecký posudok.

Prezidentka vetovala zákon o financovaní voľného času dieťaťa

Metodika SKDP, 10.06.2022

Zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR

Novela zákona o DPH zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 09.06.2022

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie obsahuje okrem úpravy súvisiacej s oznamovacími povinnosťami pre poskytovateľov platobných služieb aj návrh na ustanovenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane z nakúpených tovarov alebo služieb, ak odberateľ do 90 dní po splatnosti faktúry neuhradí svoj záväzok. Legislatívny návrh diskutovali zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov so zástupcami Ministerstva financií SR na pracovnom stretnutí.

Skúšky daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 07.06.2022

Dňa 2. júna sa konala písomná časť skúšok. Výsledky Vám oznámime mailom 8. júna 2022, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0903 544 902 alebo 0908 713 681.

TS: Práva daňovníkov pri daňovej kontrole

Tajomnik SKDP, 28.06.2022

Komunikácia s daňovými úradmi dnes už z veľkej časti prebieha elektronicky. Najčastejšie prípady, kedy daňovníci prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi daňových úradov nastávajú vtedy, keď sa u daňovníka otvorí daňová kontrola. Pre jej riadny priebeh je dôležité, aby v rámci celého procesu daňovej kontroly bol riadne uplatňovaný zákonný postup správcu dane.

Konferencia k trasferovému oceňovaniu v praxi

Tajomnik SKDP, 14.06.2022

Dňa 30. mája sme na konferencii k transferovému oceňovaniu v praxi s lektorimi diskutovali o správnej aplikácií transferového oceňovania. Diskutujúcimi lektormi boli: Ing. Tomáš Janoušek (daňový poradca), JUDr. Dušan Misároš (advokát), Ing. František Cséfalvay (MF SR), Ing. Silvia Karelová (FR SR), JUDr. Juraj Vališ (sudca NSS SR).

Klubové stretnutie: Často kladené otázky DzP PO

Asistent SKDP, 20.06.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačkom z MF SR

Klubové stretnutie: "Diskusia k problematike deklarovaného dodávateľa v nadväznosti na rozsudok ESD vo veci C-154/20 Kemwater ProChemie"

Asistent SKDP, 31.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - diskusiu s možnosťou osobnej účasti s JUDr. Jurajom Vališom, LL.M. a doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD.

MH SR zverejnilo výzvu na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku

Sprava_databaz, 28.09.2022

Na webe Ministerstva hospodárstva SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy poradcov, ktorí budú ochotní poskytovať poradenské služby pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku v zmysle zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len „zákona“).

Schválený návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Metodika SKDP, 06.05.2022

Parlament schválil poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa umožní vyrubenie vyššej dane z neudržiavaných stavieb a závadných stavieb ohrozujúcich život alebo zdrave, a upresňuje sa vymedzenie maximálneho základu dane (60 prenocovaní v kalendárnom roku) vo vzťahu k platiteľovi dane a nie k daňovníkovi. Účinnosť: 15. júna 2022.

Výmaz duplicitných účtov na PFS

Tajomnik SKDP, 04.05.2022

Na portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov. Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitného účtu nebude mať vplyv na ich autorizácie k subjektom.

Klubové stretnutie: Poistenie daňového poradcu v praxi

Asistent SKDP, 03.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe RENOMIA, s r.o.

Klubové stretnutie: „Nepeňažné plnenie oslobodené od dane do výšky 500 eur od 1. januára 2022“

Asistent SKDP, 24.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s kolegom daňovým poradcom Ing. Petrom Pašekom

Klubové stretnutie: "ZJEDZTE NAJSKÔR ŽABU” alebo ako v čo najkratšom čase urobiť toho čo najviac a nezblázniť sa z toho!

Asistent SKDP, 24.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

 

© SKDP 2010