Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Zákony o dani z poistenia a odbornom vzdelávaní v zbierke zákonov

Sprava_databaz, 18.07.2018

V zbierke zákonov boli dnes 18. júla 2018 uverejnené dva zákony z oblasti daní. Nový zákon o dani z poistenia a tiež zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý nepriamo novelizuje zákon o dani z príjmov.

FS - Informácia k rozoznaniu originálneho a falošného tovaru

Sprava_databaz, 16.07.2018

Finančná správa vydala informáciu k rozoznaniu originálneho a falošného tovaru a k databázam, ktoré slúžia na vyhľadávanie informácií o registrovaných právach a duševného vlastníctva.

Ukončenie pripomienkového konania k novele zákona o DPH

Metodika, 16.07.2018

V piatok 13. júla 2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskroších predpisov. Navrhovaná účinnosť novely od 1. januára 2019.

FS - oznamy

Sprava_databaz, 13.07.2018

Finančná správa na svojom portály uverejnila viacero oznamov týkajúcich sa napríklad odstávky portálu FS a portálu www.slovensko.sk, informovala aj o plánovanom nasadení registračných pokladníc s online napojením na portál FS a iné.

Návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP v pripomienkovom konaní

Metodika, 12.07.2018

Dňa 11. júla 2018 predložilo MF SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom sa menia aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť novely od 1. januára 2018. Termín na pripomienkovanie do 31. júla 2018.

Návrh profesijného kódexu na pripomienkovanie

Tajomnik, 11.07.2018

Prezídium SKDP pripravilo pracovnú verziu Návrhu profesijného kódexu. Všetkých daňových poradcov prosí o zaslanie návrhov a pripomienok.

FS - Zjednodušenie elektronickej komunikácie

Sprava_databaz, 04.07.2018

Finančná správa nasadzuje zjednodušenie elektronickej komunikácie. Tieto zmeny prinesú okrem už spomínaného jednoduchšieho využívania elektronických služieb aj redizajn portálu, automatickú autorizáciu a upravené notifikačné e-maily. Nasledovať budú zmeny aj priamo v osobnej zóne daňovníka. POZOR, finančná správa začína postupne nasadzovať jednotlivé zmeny, preto už dnes 4. júla 2018 od 18:00hod. môžeme očakávať plánovanú odstávku Portálu FS tá bude trvať do 5. júla 2018 do 8:00 hod.

Finančná správa zverejňuje ďalšie zoznamy

Sprava_databaz, 11.07.2018

Finančná správa zverejňuje v zmysle daňového poriadku ďalšie informácie. Na portáli finančnej správy je dostupný už aj zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby a tiež zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu. V zmysle platnej legislatívy ich finančná správa zverejnila do konca júna. Zoznamy bude pravidelne štvrťročne aktualizovať.

Voľné živnosti nezahŕňajú daňové poradenstvo

Tajomnik, 11.07.2018

Na základe podnetu SKDP bol na portáli Ministerstva vnútra SR zmenený dokument „Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie“ tak, že zo živnosti vedenie účtovníctva a príbuzných živností bolo vyslovene vylúčené poskytovanie daňového poradenstva.

Poslanecký návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Metodika, 03.07.2018

MPRVSR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie poslanecký návrh novely zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Cieľom návrhu je umožniť FO nepodnikateľom súkromnú výrobu destilátu z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu podľa zákonom ustanovených podmienok. Termín na pripomienkovanie do 11. júla 2018.

Pripravovaná zmena a harmonizácia pravidiel pri cezhraničnom zlúčení, rozdelení a premeny obchodných spoločností

Metodika, 03.07.2018

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia. Hlavným cieľom je harmonizácia definície cezhraničného premiestnenia a podmienok za ktorých je možné premiestnenie vykonať. V oblasti cezhraničného zlúčenia a splynutia návrh harmonizuje viaceré aspekty ochrany veriteľov a minoritných akcionárov, ktoré boli doposiaľ ponechané na vnútroštátne právo. Návrh zavádza úpravu cezhraničného rozdelenia spoločností s obdobnými aspektmi ochrany pre zúčastnené osoby ako pri cezhraničnom zlúčení.

Pripravovaná harmonizácia pravidiel týkajúcich sa online registrácie obchodných spoločností

Metodika, 02.07.2018

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu na zmenu smernice EÚ 2017/1132 pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. Cieľom návrhu je doplniť existujúce pravidlá týkajúce sa obchodných spoločností, ktoré sú už kodifikované v smernici EÚ 2017/1132, ktorá sa týka niektorých aspektov práva obchodných spoločností, a zároveň harmonizovať pravidlá pri online registrácii obchodných spoločností a pobočiek spoločností predovšetkým v súvislosti so systémom Centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v jednotlivých členských štátov (BRIS)

Čo všetko ovplyvní životné minimum platné od 1.7.2018?

SKDP Press, 02.07.2018

Ailina Hanková zhrnula, čo všetko ovplyvňuje aktuálna zmena výšky životného minima. Zmenila sa napr. výška daňového bonusu, nezdaniteľnej časti základu dane, či výška rodičovského príspevku.

18 nových daňových poradcov už má osvedčenia

SKDP Press, 02.07.2018

Do Komory nám pribudli noví členovia. Po náročných skúškach si mohli vo štvrtok 28.6.2018 prevziať svoje osvedčenia.

Pripomienkové konanie k postupom účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva

Metodika, 28.06.2018

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovaným legislatívnym návrhom v oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, pre zdravotné poisťovne, podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové podielové fondy. Termín na vyjadrenie sa do 20. júla 2018.

Zmeny v registrácii a autorizácii k e-službám

Sprava_databaz, 28.06.2018

Finančná správa chce uľachčiť procesy pre FO podnikateľov, preto už v júli, po termíne na podanie odložených daňových priznaní, nasadia redizajn portálu. Bude to znamenať aj zlúčenie registrácie a autorizácie do jedného kroku.

FR SR - predĺžené úradné hodiny

Sprava_databaz, 28.06.2018

Prehľad úradných hodín daňových úradov a call centra finančnej správy na najbližšie dni.

FR SR - Časté otázky a odpovede

Sprava_databaz, 28.06.2018

Finančná správa uverejnila najčastejšie otázky a odpovede k téme odloženého daňového priznania.

FR SR - nové metodické pokyny a usmernenia

Sprava_databaz, 28.06.2018

Finančná správa SR vydala v období od 12. - 27. júna 2018 viacero nových metodických pokynov a usmernení.

FR SR - informácie od 12. - 27. júna 2018

Sprava_databaz, 28.06.2018

Finančná správa SR v období od 12. - 27. júna 2018 vydala viacero informácií týkajúcich sa rôznych oblastí daní.

Parlament schválil zákon o dani z poistenia

Metodika, 26.06.2018

Schválené znenie zákona z 20. júna 2018 o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon o dani z poistenia zároveň novelizuje ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Účinnosť od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019.

Pripomienkové konanie k novele zákona o DPH a zákona o používaní ERP

Metodika, 28.06.2018

MF SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2019. Termín na pripomienkovanie do 13. júla 2018.

Úspešní absolventi skúšok

Tajomnik, 21.06.2018

Gratulujeme osemnástim úspešným absolventom letných skúšok daňových poradcov: Ing. Andrejcová Anna, Ing. Antoš Martin, Ing. Bačová Renata, Ing. Bellanová Lucia, Ing. Ďaďo Jaroslav, PhD., Ing. Jackaninová Ivana, Ing. Janoušek Tomáš, Mgr. Kasalová Veronika, Mgr. Kiššová Alexandra, Ing. Kvočáková Miroslava, Lacková Petra, MBA, Ing. Lukáčik Ján, Ing. Máleková Kristína, Ing. Mokoš Lukáš, Ing. Ponc Roman, Ing. Predanócy Pavol, Ing. Rážová Milena, Ing. Rebrošová Alena. Veríme, že sa všetci zúčastnia odovzdávania osvedčení daňových poradcov dňa 28. júna 2018 o 15:00 v priestoroch SKDP v Bratislave na Trnavskej ceste 74/A.

Pripomienkové konanie k novele zákona o odpadoch

Metodika, 20.06.2018

Návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhovaná účinnosť novely od 1.1.2019.

Klubové stretnutie SKDP BB: Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich nerezidentom

Asistent, 22.06.2018

Regionálna rada Banská Bystrica pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Danou Slivkovou, PhD. na tému "Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich nerezidentom".

Tlačová správa: Podanie odloženého daňového priznania sa môže skomplikovať

SKDP Press, 20.06.2018

Až 173 317 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na jún 2018. Zostávajú im teda posledné dva týždne do konca termínu. Priznania už tradične podávame na poslednú chvíľu, ale tento rok to môže živnostníkom spôsobiť problémy. Keďže 30. jún 2018 pripadá na sobotu, tak posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je pondelok 2. júla 2018.

Pobyt Čína - Thajsko (podrobné informácie)

Tajomnik, 18.06.2018

Pre členov SKDP pripravila Vzdelávacia komisia v spolupráci s PR komisiou poznávací pobyt Čína - Thajsko. Nielen pre prihlásených predkladáme podrobné informácie o pobyte.

Klubové stretnutie SKDP BA: PATENT BOX

Marian Kovac, 15.06.2018

Regionálna rada Bratislava pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Petrom Horniačkom na tému "Patent Box".

Vzdelávací program: ZÁKLADY PRÁVA PRE DAŇOVÝCH PORADCOV - Košice

SKDP Press, 17.07.2018

V nadväznosti na podpísané Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou komorou daňových poradcov a Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, máme pre Vás ponuku na realizáciu vzdelávacieho programu Základy práva pre daňových poradcov s nasledovnými parametrami:

HRA O PREZIDENTA - výsledky

Tajomnik, 15.06.2018

Ďakujeme všetkým 116-stim daňovým poradcom, ktorí sa zúčastnili hry o prezidenta. Veríme, že ste sa zabavili. Na Metodických dňoch k DPH dňa 11. júna boli zverejnené výsledky a vylosovaní výhercovia.

 

© SKDP 2010