Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku + informácia k novele

Sprava_databaz, 20.04.2018

Dňa 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nepriamo novelizuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, v súvislosti s novelou dopĺňame informáciu, ktorú dnes zverejnila Finančná správa.

Nové ASPI pre daňového poradcu

Marian Kovac, 20.04.2018

Od apríla 2018 si môže každý daňový poradca zaregistrovať a používať ASPI cez web rozhranie.

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia

Metodika, 18.04.2018

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má byť na programe rokovania vlády SR (pôvodne malo byť na programe rokovania dňa 18.04.2018). Návrh upravuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Súčasťou návrhu je aj úprava zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny a spôsob oceňovania virtuálnej meny v účtovníctve.

Časté otázky a odpovede FR SR

Sprava_databaz, 16.04.2018

Finančná správa vo svojom finančnom newsletteri zosumarizovala časté otázky a odpovede.

Nové informácie FR SR

Sprava_databaz, 16.04.2018

Finančná správa dnes vydala informácie týkajúce sa povinností platiteľa pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi ako aj pri výplate podielov pozemkového spoločenstva. Okrem toho zhrnula najčastejšie otázky a odpovede k podávaniu vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Pripomienkovanie Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II

Metodika, 16.04.2018

MH SR predložilo Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II do medzirezortného pripomienkového konania. Možnosť pripomienkovať od 11. apríla do 24. apríla 2018.

Oznámenie o začatí konzultácie

Sprava_databaz, 16.04.2018

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo na svojom webe oznámenie o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Možnosti ponúkané Slovak Business Agency pre daňových poradcov a ich klientov

Marian Kovac, 13.04.2018

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR s cieľom podporiť podnikanie na Slovensku. Dnes ponúka okrem množstva bezplatných školení aj možnosti, ako môžu bezplatne získať konzultácie a poradenstvo daňoví poradcovia, príp. aj možnosť preplatenia poskytovania daňového poradenstva ich klientom.

Skúšky daňových poradcov

Tajomnik, 20.04.2018

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2018 takto: 13. júna 2018 - test a písomná časť 20. júna 2018 - ústna časť Skúšky sa budú konať v priestoroch SKDP v Bratislave na Trnavskej ulici č. 74/A, 2, posch.

Poistná daň

Sprava_databaz, 12.04.2018

Zákon o dani z poistenia bude prehľadný, jednoduchý a nebude sa dotýkať produktov životného poistenia. Ministerstvo financií SR urobilo po ukončení pripomienkového konania v návrhu zákona viacero zmien. Poistnou daňou sa v plnej miere nahradí 8% ný odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne.

Nový projekt školení pre verejnosť

Sprava_databaz, 11.04.2018

Finančná správa dnes na svojom protáli informovala o novom projekte školení pre verejnosť. Školenia budú zamerané na daňovú a colnú problematiku. Prvé školenie, ktoré finančná správa pripravila, sa týka odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti. Nasledovať budú školenia pre fyzické osoby podnikateľov na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou.  Viac info v článku.

Pripomienkovanie predbežnej informácie, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia

Sprava_databaz, 11.04.2018

Dňa 10. apríla 2018 začalo pripomienkové konanie predbežnej informácie k návrhu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia s termínom ukončenia 18. apríla 2018.

FR SR - nové informácie

Sprava_databaz, 05.04.2018

Finančná správa SR dnes vydala informáciu k uvádzaniu sadzby dane na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k novele zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Metodika, 04.04.2018

Dňa 28. marca 2018 začalo pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zámerom je zavedenie označovania pohonných látok formou primiešavania označovačov - nanomarkerov s následnou kontrolou označenia pohonných látok detekčnou technikou v daňovom voľnom obehu. Termín na pripomienkovanie predbežnej informácie do 16. apríla 2018. Predpokladaný termín začatia pripomienkovania návrhu novely - máj 2018.

Informácia MF SR k digitálnym platformám

Sprava_databaz, 03.04.2018

Ministerstvo financií SR vydalo stanovisko k dopadom, rozsahu zdaniteľnosti a interpretácii podmienok v súvislosti s digitálnymi platformami.

Metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien

Sprava_databaz, 27.03.2018

Ministerstvo financií SR vydalo nové metodické usmernenie týkajúce sa zdaňovania virtuálnych mien.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k úprave vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Metodika, 26.03.2018

Dňa 26. marca 2018 začalo pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. K úprave dochádza v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe. Termín na pripomienkovanie do 10. apríla 2018.

TS - Kryptomeny a dane

SKDP Press, 27.03.2018

Do termínu na podanie daňového priznania zostáva 9 dní. Okrem zvyčajných príjmov treba myslieť aj na zdaňovanie virtuálnych mien ako napríklad bitcoin. To, že príjmy z obchodovania s virtuálnymi menami treba zahrnúť do daňového priznania už potvrdilo aj Ministerstvo financií. Vydalo usmernenie, podľa ktorého je príjem z predaja virtuálnej meny považovaný za zdaniteľný príjem.

FR SR - nový metodický pokyn

Sprava_databaz, 26.03.2018

Finančná správa dnes vydala metodický pokyn k postupu pri objednávaní, evidencii a predaji plomb a pri vykonaní zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 zákona o ERP.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k novele zákona o používaní ERP

Metodika, 26.03.2018

Dňa 23. marca 2018 začalo pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP s termínom ukončenia dňa 9. apríla 2018.

Novela zákona o dani z príjmov + informácia k novele

Sprava_databaz, 27.03.2018

Dňa 1. apríla 2018 nadobúda účinnosť zákon o regionálnej investičnej pomoci, ktorý nepriamo novelizuje zákon o dani z príjmov, v súvislosti s novelou dopĺňame informáciu, ktorú dnes zverejnila Finančná správa. Ďalšia novela zákona o dani z príjmov bude účinná k 1. máju 2018, týka sa zákona č. 63/2018 Z. z., ktorý mení Zákonník práce. Obe znenia zákonov nájdete v databáze daňové právo.

FR SR - nové informácie

Sprava_databaz, 20.03.2018

Finančná správa dnes vydala metodický pokyn k aplikácii výnimky z povinnosti evidovať tržbu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice. Informácia bola vydaná o spôsobe elektronického podávania daňového priznania k dani z príjmov cez portál finančnej správy.

FS - Predĺžené úradné hodiny

Sprava_databaz, 19.03.2018

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že počas posledných marcových dní sú už pravidelne veľmi vyťažené daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už len približne dva týždne.

Zdaňovanie digitálnych platforiem

Sprava_databaz, 19.03.2018

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez ktoré sa poskytujú služby prepravy a ubytovania. Zdaňovaniu digitálnych platforiem sa preto venovala aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií, keďže ponúkajú svoje ubytovacie kapacity aj prostredníctvom digitálnych platforiem.  

Nové informácie - FR SR

Sprava_databaz, 19.03.2018

Finančná správa vydala dnes informáciu týkajúcu sa uplatňovania paušálnych výdavkov, okrem toho bola aktualizovaná informácia k spôsobu elektronického podávania dokumentov cez portál FS.

Finančná správa - časté otázky

Sprava_databaz, 19.03.2018

Finančná správa opätovne zhrnula vo svojom externom newsletteri časté otázky, tie sa týkajú najmä podávania daňových priznaní.

Novinky FR SR

Sprava_databaz, 16.03.2018

Finančná správa uverejnila informáciu k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K pri podaní daňového priznania. Aktualita obsahuje aj odkaz na poučenia k dňovým priznaniam v maďarčine.

Tlačová správa: Digitálne platformy čaká povinná registrácia na Finančnej správe

SKDP Press, 15.03.2018

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť prevádzkovateľov digitálnych platforiem sprostredkujúcich služby ubytovania alebo prepravy (napr. Uber, AirBnB, booking.com). Prezident Finančnej správy SR - František Imrecze zvolal k téme digitálnych platforiem Konzultačnú radu, ktorej členom je aj Slovenská komora daňových poradcov.

Mobilné kancelárie na podanie daňového priznania

Sprava_databaz, 13.03.2018

Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta. Svoj úspešný projekt pripravila finančná správa pre daňovníkov aj tento rok. Mobilné kancelárie na podanie daňového priznania k dani z príjmov budú pre daňové subjekty k dispozícii na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke v dňoch 29.marca a 3. apríla. 

Nové informácie - FR SR

Sprava_databaz, 13.03.2018

Finančná správa včera a dnes pridala nové informácie týkajúce sa platenia dane z príjmov a oznámenia o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018.

 

© SKDP 2010