Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov - prehľad

Sprava_databaz, 25.06.2020

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Metodika SKDP, 24.06.2020

Vláda SR dnes predstavila 114 legislatívnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19. Návrh zákona, ktorým sa opatrenia zavádzajú má byť schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Asistent SKDP, 16.06.2020

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované kanceláriou SKDP, ktoré sa bude konať v utorok 23. júna 2020 na tému: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Vládna novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.06.2020

Dnes bol na medzirezortné pripomienkové konanie zverejnený návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Termín na pripomienkovanie do 2. júla 2020.

Predbežná informácia k novele zákona o správe daní

Metodika SKDP, 12.06.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Termín na pripomienkovanie do 22. júna 2020.

Ukončenie núdzového stavu

Metodika SKDP, 12.06.2020

Uznesením č. 366 z 10. júna 2020 vyhláseným v Zbierke zákonov SR č. 147/2020 Z. z. vláda SR schválila návrh na skončenie núdzového stavu a ukončila núdzový stav vyhlásený na území SR uplynutím 13. júna 2020. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR. č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Predbežná informácia k novele zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 04.06.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Termín na pripomienkovanie do 15. júna 2020.

Predbežné informácie v oblasti spotrebných daní

Metodika SKDP, 03.06.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii s cieľom stanoviť normy strát v pozastavení dane, a predbežné informácie k pripravovaným návrhom vyhlášok MF SR v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Termín na pripomienkovanie do 10. júna 2020.

MPK k novele zákona proti praniu špinavých peňazí

Metodika SKDP, 01.06.2020

Ministerstvo vnútra zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, cieľom ktorého je transpozícia V. AML Smernice, a ktorým sa v súvislosti s doplnením úpravy týkajúcej sa virtuálnej kryptomeny a zosúladením tohto pojmu upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť 1. novembra 2020. Termín na pripomienkovanie do 5. júna 2020.

MPK k návrhu EÚ na posunutie implementácie a uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 03.06.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania. Pripomienkovanie do 5. júna 2020.

Klubové stretnutie: Prijaté a plánované opatrenia v súvislosti s COVID-19

Asistent SKDP, 29.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 26.05.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatrenia

Asistent SKDP, 22.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s Ing. Michaelou Vidovou z MF SR.

Novela zákona corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.05.2020

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 20. mája 2020.

bulletin SKDP

Tajomnik SKDP, 19.05.2020

Predstavujeme Vám pilotné číslo Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov

Parlament schválil ďalšiu novelu zákona corona (IV)

Metodika SKDP, 18.05.2020

Schválené znenie novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje aj vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.

SKDP požiadala o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov

Pravnik SKDP, 29.05.2020

SKDP dlhodobo rieši postavenie daňových poradcov a vplyv COVID-19 na ich činnosť. V tejto súvislosti pristúpila aj k oficiálnej žiadosti o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov.

Vládny návrh Lex corona IV – ďalšie opatrenie vo finančnej oblasti a úprava opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel

Metodika SKDP, 04.05.2020

Cieľom vládou schváleného návrhu zákona 30. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, je rozšírenie finančných opatrení o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, a umožnenie správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. Účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

Vláda schválila nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - úprava preddavkových povinností

Metodika SKDP, 04.05.2020

30. apríla 2020 vláda SR schválila návrh nariadenia v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, v ktorom ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov ako súčasť opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie pre daňové subjekty. Vládne nariadenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov a nadobudlo účinnosť 30. apríla 2020.

MF SR informuje k preddavkovým povinnostiam počas pandémie

Metodika SKDP, 29.04.2020

MF SR dnes zverejnilo správu, v ktorej informuje ako sa majú platiť preddavky na daň z príjmov počas obdobia pandémie a jeden mesiac po jej skončení.

Klubové stretnutie: Opatrenia MF SR - aktuálne otázky COVID 19

Asistent SKDP, 06.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s lektormi z MF SR k aktuálnym otázkam COVID 19".

LEX KORONA III - ďalšie daňové opatrenia - zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 26.04.2020

Vládna novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III zverejnená v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 25. apríla 2020.

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Metodika SKDP, 24.04.2020

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva. Daňoví poradcovia sa môžu vyjadrovať do 15. mája 2020.

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení schválený v parlamente

Metodika SKDP, 24.04.2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schválený na dnešnom zasadnutí NR SR, upravuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na za základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.

Návrh nariadenia EÚ o osobitných opatreniach na riešenie krízy COVID-19 v MPK

Metodika SKDP, 22.04.2020

MPSVR SR zverejnilo návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 28. apríla 2020.

LEX KORONA III - ďalšie daňové opatrenia - schválené v parlamente

Metodika SKDP, 26.04.2020

Vládny návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III schválený na dnešnom zasadnutí NR SR. Účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Klubové stretnutie: Komunikačné technológie v čase zákazu osobných stretnutí, komunikačné zručnosti

Asistent SKDP, 20.04.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Tomášom Vargom - zo spoločnosti GoUP s. r. o. k téme: Komunikačné technológie v čase zákazu osobných stretnutí, komunikačné zručnosti

Programové vyhlásenie vlády SR

Metodika SKDP, 19.04.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 schválené na dnešnom zasadnutí vlády SR a predložené na prerokovanie a vyslovenie dôvery NR SR.

Schvaľovanie ďalších daňových opatrení - Lex Korona III - v parlamente

Metodika SKDP, 17.04.2020

Schvaľovanie ďalších daňových opatrení v súvislosti s COVID-19, ktoré sú súčasťou vládneho návrhu novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III, bude na programe najbližšej schôdze NR SR 20. apríla 2020. Zákon je schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.

Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov - odloženie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

Metodika SKDP, 24.04.2020

Vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov schválený na dnešnom rokovaní Vlády SR navrhuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie. Má sa týkať zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obdobne sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

 

© SKDP 2010