Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Soft warning FS SR

Adriana Horvathova, 24.11.2017

Ak ste nestihli príhovor Prezidenta FS SR na VZ, alebo ste ešte nečítali informácie z poslednej konzultačnej rady publikované v poslednom čísle Spravodajcu, dávame do pozornosti, že Finančná správa SR plánuje do konca roka elektronicky doručovať vašim klientom tzv. soft warning. Predmetom bude upozornenie na nesúlad pri KV DPH a DP DPH nad 10.000 EUR (cca. 4000 upozornení). Druhé upozornenie je na skutočnosť, že ak bol v roku 2017 právoplatne zistený nález na DPH, môže ovplyvniť základ dane z príjmov. Pozor, ak máte klientov – PO, ktoré nie sú platiteľmi DPH, budú musieť od 1.1.2018 povinne komunikovať s FS elektronicky, avšak iba do 31. 12. 2017 môžu uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní.

Informácia z legislatívneho procesu k novele ZDP

Maria Molnarova, 23.11.2017

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet dňa 20. novembra 2017 prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odporúča NR SR vládny NZ schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú prílohou uznesenia VFR 233 (tlač 651).

Program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 28. 11. 2017 o 13:00

Maria Molnarova, 22.11.2017

Dňa 22. novembra 2017 bol na portáli Národnej rady SR zverejnený program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 28. 11. 2017 o 13:00. Na programe rokovania NR SR sú aj dve novely daňových zákonov - zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Zaradené sú na utorok 5. decembra 2017 po hlasovaní o 17.00 hod.

Novinky FR SR z oblasti daňovej legislatívy

Maria Molnarova, 22.11.2017

Novinky FR SR z oblasti daňovej legislatívy, ktoré boli publikované 22. novembra 2017 sa týkajú dvoch noviel zákona o dani z príjmov a dvoch noviel zákona o účtovníctve, ďalej sú to informácie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povnnosti FO na r.2018 a o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Nový portál o daniach pre deti a mládež

Maria Molnarova, 22.11.2017

Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. 

Klubové stretnutie v Košiciach - Daň z príjmu fyzických osôb

Adriana Horvathova, 21.11.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zrušené klubové stretnutie na tému Daň z príjmov fyzických osôb bolo preložené na 14. decembra 2017 so začiatkom o 14,30 hod. Konať sa bude v Gesku v Košiciach. Zároveň týmto RR KE pozýva všetkych svojich členov na vianočný večierok, ktorý sa bude konať po klubovom stretnutí. Tešíme sa na Vašu účasť.

Metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Maria Molnarova, 21.11.2017

Cieľom metodického pokynu, ktorý vydáva FR SR, je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o DzP.Tento metodický pokyn ruší metodický pokyn IRA (12/2017) a zároveň upravuje odlišný postup uplatnenia dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Nadnárodné spoločnosti už môžu nahlasovať informácie

Maria Molnarova, 21.11.2017

Nadnárodné spoločnosti môžu od 20. novembra nahlasovať cez portál finančnej správy informácie o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate materských aj dcérskych spoločností už naostro. Krajiny si tak začínajú medzi sebou v rámci automatickej výmeny informácií (ďalej „AVI“) vymieňať ďalšie dáta. Ide o opatrenie v boji proti daňovým únikom.

Valné zhromaždenie SKDP

Adriana Horvathova, 16.11.2017

Dňa 14. novembra 2017 prebehlo zasadanie valného zhromaždenia SKDP. V rámci navrhovaných bodov programu boli prijaté uznesenia, ktoré ovplyvnia život Komory aj v nasledujúcich rokoch.

Konferencia finančnej správy pri príležitosti 15. výročia založenia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty

Adriana Horvathova, 16.11.2017

Dňa 6. novembra sa konala konferencia finančnej správy pri príležitosti 15. výročia založenia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty

Nové informácie Finančného riaditeľstva SR

Maria Molnarova, 16.11.2017

FR SR vydáva usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, informácie k zmenám v platení správnych poplatkov, doplnený a upravený text týkajúci sa postupu platiteľov pri oprave daňového režimu po 01.01. 2017 v súvislosti s dodaním stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a tiež upravené znenie prehľadu niektorých činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie.

Novela zákona o účtovníctve publikovaná v Zbierke zákonov SR

Maria Molnarova, 15.11.2017

Dňa 15. novembra 2017 bola v Zbierke zákonov SR publikovaná novela zákona o účtovníctve. NR SR schválila zákon dňa 11. októbra 2017. Zákon reaguje na požiadavky Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016: zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov.

Klubové stretnutie - Vybrané aktuálne problémy z oblasti DPH a daňového poriadku

Lucia Gnotova, 16.11.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie, na ktorom sa dozviete ďalšie informácie z oblasti DPH a daňového poriadku.

Aktuálne informácie FS k elektronickej komunikácii

Maria Molnarova, 13.11.2017

Finančná správa zverejňuje aktuálne informácie k obojsmernej elektronickej komunikácii. Od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov, a od 1.7.2018 o fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

CFE novinky pre tento týždeň (13. november 2017)

Maria Molnarova, 13.11.2017

Medzi CFE novinkami pre tento týždeň je napríklad stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k "Zdaňovaniu kolaboratívneho hospodárstva – analýza možných daňových politík v súvislosti s rozvojom kolaboratívneho hospodárstva." EÚ musí využiť potenciál kolaboratívnej ekonomiky založenej na spoločnom využívaní zdrojov, no zároveň zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž, práva pracovníkov a plnenie daňových predpisov.

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja uverejnená v Zbierke zákonov SR

Lucia Mihokova, 10.11.2017

Dňa 10. novembra 2017 bol v eZbierke vyhlásený zákon č. 268 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ..

Novela daňového poriadku uverejnená v Zbierke zákonov SR

Lucia Mihokova, 10.11.2017

Dňa 10. novembra 2017 bol v eZbierke vyhlásený zákon č. 267 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) ..

Oznam o začatí pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 10.11.2017

Dňa 9.11.2017 sa začalo pripomienkové konanie k predbežnej informácii k návrhu zákona o mechanizoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Dátum ukončenia pripomienkového konania 30.11.2017. Návrhom zákona sa implementuje Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10.10.2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v EÚ.

Elektronická komunikácia s finančnou správou sa od 1.1.2018 povinne rozširuje na ďaľšie subjekty

Zuzana Moravcikova Kolenova, 09.11.2017

V súvislosti s rozšírením povinnosti doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami, ktorá sa od 1.1.2018 povinne rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov, finančná správa spustila informačný web.

Oznam o začatí pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 09.11.2017

Dňa 8.11.2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH. Pripomienkové konanie sa skončí dňa 29.11.2017. Nový vzor zohľadňuje najmä vytvorenie nového inštitútu daňového zástupcu pre zahraničné osoby pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ EÚ, ktorý je určený na dodanie do iného ČŠ EÚ alebo tretieho štátu (§69aa).

Uzavretie kancelárie SKDP dňa 14.11.2017

Adriana Horvathova, 10.11.2017

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že dňa 14. novembra 2017 budú kancelárie SKDP uzavreté z dôvodu konania Valného zhromaždenia v Technopole v Bratislave.

Informácia k spôsobu opráv údajov v dodatočnom súhrnnom výkaze vo vybraných prípadoch

Lucia Mihokova, 08.11.2017

Na portáli finančnej správy bola dňa 6.11.2017 uverejnená Informácia FR SR k spôsobu opráv údajov v dodatočnom súhrnnom výkaze vo vybraných prípadoch.

Metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne pre účely DPH

Lucia Mihokova, 08.11.2017

Na portáli finančnej správy bol 3.11.2017 uverejnený Metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne pre účely DPH na základe prehodnotenia postupu pri posudzovaní existencie tzv. pasívnej prevádzkarne v zmysle vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 na území SR. Zároveň sa ruší Usmernenie k uplatňovaniu § 4 ods. 7 zákona o DPH zo dňa 30.6.2009.

Od dnes špekulatívne zlučovanie končí

Zuzana Moravcikova Kolenova, 08.11.2017

Dnes vyšla v Zbierke zákonov novela Obchodného zákonníka ako zákon č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto dňom nadobudli účinnosť ustanovenia o nových podmienkach zlučovania firiem.

Všetci odchádzali spokojní

Adriana Horvathova, 08.11.2017

Včera sme privítali takmer 150 účastníkov a hostí konferencie k medzinárodnému zdaňovaniu. Už počas konferencie a tiež pri odchode z nej sme dostávali množstvo pozitívnych ohlasov od účastníkov aj hosti z MF SR, FS SR a prítomných sudcov. Pozitivne hodnotili obsah, lektorov, aktuálnosť tém, atmosféru, ale aj organizačnú stránku.

CFE novinky pre tento týždeň (6. november 2017)

Maria Molnarova, 07.11.2017

Paradise Papers - megakauza, ktorá odhalila tisícky offshore účtov v daňových rajoch pokračuje, tentokrát mladšou sestrou, ktorá dostala meno Paradise Papers. Pred niekoľkými dňami totiž Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov ("ICIJ") informovalo o novom masívnom úniku tajných informácií o bohatých klientoch, ktorí po celom svete tajne investujú miliardy eur.

Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach

Adriana Horvathova, 07.11.2017

Dňa 24.10.2017 bola pri príležitosti 25. výročia založenia Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady, udelená SKDP pamätná medaila ako výraz ocenenia vzájomnej spolupráce. Medailu z rúk dekana doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. prevzal Ing. Štefan Kabát, vedúci RK SKDP KE. V príhovore vedúci RK SKDP KE ocenil dlhoročnú vzájomnú spoluprácu na projektoch Súťaže o najlepšiu diplomovku s témov daní (17. ročník, organizuje SKDP), účasť daňových poradcov na vybraných prednáškach a spoločné podujatie Dňa daňovej slobody zo dňa 06.06.2017. Spolupráca trvá od r.1998 a v r.2017 bola potvrdená uzavretým Memoradom o spolupráci medzi SKDP a Ekonomickou fakultou TUKE.

Komora je živý organizmus a musí sa prispôsobiť dobe

SKDP Press, 06.11.2017

Jozef Danis - prezident SKDP: Sme svedkami rýchlo sa meniacej doby. Technológie, obrovské množstvo informácií a digitalizácia budú rozhodovať aj o budúcnosti profesie daňového poradcu.

Prezident Slovenskej republiky podpisoval zákony

Maria Molnarova, 03.11.2017

Dňa 2. novembra 2017 prezident podpísal okrem iných aj novely daňových zákonov, ktoré boli v NR SR schválené 11. októbra 2017. Medzi podpísanými zákonmi sú napríklad novela daňového poriadku, novely zákona o spotrebných daniach ( z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov), ďalej novela zákona o účtovníctve, Colného zákona a Obchodného zákonníka. Podpísané zákony budú vyhlásené v Zbierke zákonov SR.

Ministerstvo vnútra od 31. októbra vymieňa potenciálne zraniteľné elektronické podpisy za bezpečnejšie

Adriana Horvathova, 31.10.2017

Na pracoviskách dokladov od 31. októbra 2017 možno požiadať o výmenu certifikátov pre elektronický podpis za bezpečnejšie, 3072-bitové certifikáty. Túto bezplatnú službu držiteľom občianskych preukazov s elektronickým podpisom poskytnú na ktoromkoľvek oddelení dokladov nezávisle od miesta aktuálneho pobytu.

 

© SKDP 2010