Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Súhrn informácií k elektronickej komunikácii

Sprava_databaz, 21.03.2019

Finančná správa pripravila niekoľko informácií k povinnej elektronickej komunikácii.

Klubové stretnutie: Dôchodkový systém

Asistent SKDP, 21.03.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Bratislava, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 4. apríla 2019 na tému: Dôchodkový systém

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR v roku 2018

Metodika SKDP, 18.03.2019

Nelegislatívny materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní sumarizuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny prijaté v roku 2018, detailné vyhodnotenie opatrení z I. a II. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia z uznesení vlády SR č. 327/2017 a č. 228/2018, výpočet priebežne sa plniacich opatrení a opatrení s termínom plnenia v rokoch 2019 až 2021, vyhodnotenie Akčného plánu implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie. Pripomienkovanie do 22. marca 2019.

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.03.2019

MS SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Úprava daňového poriadku súvisí s právnou úpravou správy zaisteného majetku. Pripomienkovanie do 3. apríla 2019.

Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.03.2019

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane s cieľom nastavenia správneho označovania platieb v nadväznosti na novelu zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorou sa zaviedol nový druh daňového subjektu "súkromný výrobca destilátu" a v nadväznosti na novelu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorou sa zaviedol nový druh spotrebnej dane "bezdymový tabakový výrobok".

Úprava niektorých zákonov pre prípad brexitu bez dohody

Metodika SKDP, 14.03.2019

Do parlamentu bol doručený návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bez dohody a návrh na skrátené legislatívne konanie.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 12.03.2019

Finančná správa v uplynulom týždni zverejnila informácie k novele zákona o dani z príjmov v súvislosti so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a tiež k novele zákona o ERP. Metodický pokyn k online registračným pokladniciam na predajných miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom. Informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane pri PO a FO prostredníctvom daňového priznania alebo zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania. Bola zverejnená aj aktualizovaná informácia k používaným sadzbám DPH v členských štátoch EÚ.

Poslanecký návrh na zníženie DPH na všetky potraviny

Metodika SKDP, 11.03.2019

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH navrhuje rozšírenie zoznamu tovarov so zníženou sadzbou DPH 10% na všetky potraviny okrem zákonom stanovených výnimiek. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2019.

Poslanecký návrh na zníženie DPH na noviny, časopisy a periodiká

Metodika SKDP, 11.03.2019

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH navrhuje zníženie sadzby DPH 10% na noviny, časopisy a periodiká. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.

Poslanecký návrh na zvýšenie nezdaniteľných častí základu dane

Metodika SKDP, 11.03.2019

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka a na manželku/manžela z 19,2-násobku na 22,7-násobok životného minima v dvoch po sebe idúcich rokoch ročne - v roku 2020 na 21-násobok a od roku 2021 na 22,7-násobok životného minima.

Poslanecký návrh na zníženie odvodov sociálneho poistenia pre zamestnancov a SZČO

Metodika SKDP, 11.03.2019

Poslanecký návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení navrhuje zníženie odvodov zamestnancov a SZČO a zvýšenie zdrojov fondu starobného poistenie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.

Návrh na zvýšenie základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 11.03.2019

Pripravovaný návrh opatrenia MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

FS - časté otázky

Sprava_databaz, 11.03.2019

Finančná správa odpovedla na časté otázky, väčšina sa týka aktuálnych otázok k podávaniu daňových priznaní.

Stanovisko SKDP k vyjadreniu MFSR

SKDP Press, 07.03.2019

SKDP trvá na svojom názore, že v procese tvorby úplne NOVÉHO zákona o dani z príjmu chýba dostatočná odborná celospoločenská diskusia a účinnosť zákona od 1.1.2020 je nereálna. Mrzí nás, že Ministerstvo financií kriticky vníma snahu odbornej verejnosti, aby výrazné zásahy do podnikateľského prostredia sprevádzala tomu zodpovedajúca diskusia. 

Klubové stretnutie: Stres manažment v práci a prioritizácia

Asistent SKDP, 04.03.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované SKDP, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 7.marca 2019 na tému: Stres manažment v práci a prioritizácia

Zvýhodnenie odpisovania elektromobilov

Metodika SKDP, 26.02.2019

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR, súčasťou ktorého je navrhované opatrenie, ktorým sa v rámci prebiehajúcej revízie nastavenia odpisov zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov, a to zavedením novej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky, alebo zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1. Termín plnenia opatrenia v roku 2019.

Návrh zákona v súvislosti s prípravou na brexit bez dohody

Metodika SKDP, 26.02.2019

Na rokovanie poradných orgánov vlády SR bola predložená Informácia o návrhu nového zákona, ktorým sa upravujú a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ tzv. brexitom bez dohody. Upravuje sa aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon o dani z príjmov

Metodika SKDP, 26.02.2019

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. marca 2019.

Automatická výmena informácii v oblasti daní

Metodika SKDP, 25.02.2019

Vznesené pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Návrhom sa implementuje smernica Rady EÚ 2018/822 pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu tzv. smernica DAC 6.

Pripomienky k novele zákona proti byrokracii

Metodika SKDP, 25.02.2019

Vznesené pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie admin. záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii) s navrhovanou účinnosťou od 1. septembra 2019, ktorým sa upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 584/2004 o miestnych daniach, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z min. oleja, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkohol. nápojov a zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabak. výrobkov, zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 25.02.2019

Finančná správa SR odpovedala na otázky k rôznym oblastiam daní.

RUN TEAM daňových poradcov beží na ČSOB Bratislava Marathon

SKDP Press, 19.02.2019

Staňte sa súčasťou tímu SKDP a zabehnite si s kolegami. Prvý beh bude ČSOB Bratislava Marathon v apríli 2019. Vybrať si môžete ktorúkoľvek kategóriu.

Zodpovednosť štátu za škodu pri správe daní

Tajomnik SKDP, 18.02.2019

KDP ČR Vás srdečne pozýva na odborné sympózium na tému "Odpovědnost státu za škodu při správě daní", ktorú usporadúvajú v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv.

e-KASA všetky informácie na jednom mieste

Sprava_databaz, 19.02.2019

e-KASA všetky informácie na jednom mieste

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.02.2019

Finančná správa SR vydala viacero užitočných informácií týkajúcich vypĺňania daňových priznaní napríklad v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, daňového priznania k dani z príjmov, odpočtu daňovej straty a zápočtu daňovej licencie v tabuľke "K" pre PO za rok 2018. Informácie k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DzP FO za rok 2018, tiež k možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov a k zdaňovaniu príjmu FO z príležitostnej činnosti. Ďalšie informácie sa týkali vydávania potvrdenia o osobnej daňovej príslušnosti daňovníka s NDP na území SR, o zmene uplatniteľných pravidiel pôvodu k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a v súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bola vydaná informácia k príslušnej zmene zákona o DPH.

Pripravovaná novela zákonníka práce - úprava pravidiel týkajúcich sa vysielania zamestnancov

Metodika SKDP, 06.02.2019

MPSVR SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s cieľom transpozície smernice 2018/957/EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku SR. Termín na pripomienkovanie 5. marca 2019.

Novela zákona proti byrokracii - druhá vlna znižovania administratívnej záťaže

Metodika SKDP, 04.02.2019

Návrh novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákona proti byrokracii), ktorým sa v tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže majú fyzické a právnické osoby oslobodiť od povinnosti predkladať potvrdenia a výpisy v listinnej podobe. Návrh upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z min. oleja, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Navrhovaná účinnosť 1. septembra 2019. Pripomienkovanie do 22. februára 2019.

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III

Metodika SKDP, 31.01.2019

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III - doručené na rokovanie vlády SR

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravil zákon o dani z príjmov

Metodika SKDP, 01.02.2019

Schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Ples SKDP už 16. februára!

Tajomnik SKDP, 31.01.2019

Nepremeškajte príjemné spoločenské stretnutie. Čaká Vás dobrá večera, príjemné prostredie, spoločenský program a v tombole môžete vyhrať aj permanentky na Národný futbalový štadión. Pozvať môžete nielen svoju partnerku, svojho partnera, ,ale aj kolegov či známych. Máme pripravené aj stoly pre "SINGL" účastníkov. Tešíme sa na vás už o 16 dní

 

© SKDP 2010