Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
FR SR - Otázky a odpovede

Sprava_databaz, 16.02.2018

Finančná správa odpovedala na otázky, medzi otázkami nájdete odpovede aj k novelizovanému § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, tiež odpovede v súvislosti osobitnou úpravou zdaňovania služieb cestovného ruchu a iné.

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Sprava_databaz, 15.02.2018

Novelou zákona o ERP platnej od 1. januára 2018, došlo k úprave ustanovení týkajúcich sa výnimky podnikateľov s ŤZP. Úprava výnimky sa týka tých podnikateľov s ŤZP, ktorí predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby vykonávajú prostredníctvom zamestnancov resp. inou fyzickou osobou (manželkou, deťmi a pod.), v prípade že táto osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP nevzťahuje sa na neho predmetná výnimka. Podnikateľ s ŤZP je povinný uplatňovať postup výnimky podľa novely zákona o ERP najneskôr od 1.4.2018. To znamená, že ak za podnikateľa prijíma tržbu v hotovosti zamestnanec (iná osoba), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, tak od 1.4.2018 je povinný takýto podnikateľ evidovať tržby do ERP/VRP. 

1. ročník bowlingového turnaja SKDP

Tajomnik, 15.02.2018

Ďakujeme za účasť všetkým 23 daňovým poradcom, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka bowlingového turnaja SKDP v Poprade. Gratulujeme výhercovi – p. Františkovi Kmečovi (46/92) a zvlášť ďakujeme za pomoc pri orgnaizácií p. Vladimírovi Molčákovi z RR KE.

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

Sprava_databaz, 14.02.2018

Finančná správa SR dnes vydala novú informáciu, tá sa týka podávania daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2017.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k novele zákona DPH

Metodika, 15.02.2018

Dňa 15.02.2018 začína pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v súvislosti so zavádzaním harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby, a zmien súvisiacich s poskytovaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a digitálnych služieb. Termín na pripomienkovanie do 28. februára 2018.

NR SR schválila poslanecký návrh novely Zákonníka práce, ktorá zavádza zvýšenie príplatkov za prácu

Metodika, 14.02.2018

Dňa 14.02.2018 NR SR schválila poslanecký návrh na vydanie novely Zákonníka práce, ktorou sa zvyšujú príplatky za prácu počas noci, sviatočné dni a zavádza príplatok sa za víkendovú prácu, a nový inštitút tzv. 13. a 14. mzdy. Novela mení a dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov.

Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia a zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Metodika, 14.02.2018

Na rokovanie Národnej rady SR bol predložený vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia a zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza režim správy majetku zaisteného, najmä na účely trestného konania, a aj v rámci iných procesov napr. v rámci daňového konania, vykonávania medzinárodných sankcií, alebo preukazovania pôvodu majetku. Návrh ustanovuje správcu zaisteného majetku, ktorým bude Finančné riaditeľstvo SR. S právnou úpravou správy zaisteného majetku súvisí zmena Daňového poriadku v čl. IX návrhu zákona. Navrhovaná účinnosť od 1. júla 2018 a od 1. januára 2019.

Video - Povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnancom

Sprava_databaz, 13.02.2018

Finančná správa v novom informačnom videu, ktoré zverejnila na svojom Facebooku sumarizuje februárové povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnancom. Pripomína dôležité termíny a na záver pridáva niekoľko rád k ročnému zúčtovaniu preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 01.01.2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek

Sprava_databaz, 13.02.2018

FR SR vydalo v poslednom týždni informáciu, ktorá sa týka zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek.

Pripomienkové konanie k Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Saudskoarabským kráľovstvom

Metodika, 14.02.2018

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania k iniciatívnemu materiálu MF SR "Návrh na uzavretie zmluvy medzi SR a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku" s termínom ukončenia MPK 2. marca 2018.

Pozmeňujúci poslanecký návrh k novele Zákonníka práce na zavedenie tzv. 13. a 14. mzdy

Metodika, 12.02.2018

V NR SR bol v druhom čítaní predložený pozmeňujúci a doplňujúci poslanecký návrh k poslaneckému návrhu na vydanie novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a na doplnenie niektorých zákonov, ktorým sa zavádza nový inštitút tzv. 13. mzdy, ktorú zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a tzv. 14. mzdy pri príležitosti vianočných sviatkov. Návrhom sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov a zákon o zdravotnom poistení.

Dlho očakávané elektronické formuláre k dispozícii

Sprava_databaz, 08.02.2018

Finančná správa dňa 5. februára 2018 uverejnila dlho očakávané elektornické tlačivá na podanie daňových priznaní k dani z príjmov.

Finančný spravodajca MF SR

Sprava_databaz, 05.02.2018

Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH.

Prehľad nových informácií FR SR

Sprava_databaz, 05.02.2018

Finančná správa vydala nové informácie k oprave základu DzP zo závislej činnosti v súvislosti s DDS, informáciu pre výrobcov, dovozcov a distribútorov ERP k podávaniu žiadostí o certifikáciu na CÚ. Nové informácie sú aj k Registrácii a autorizácii k elektronickým službám cez portál FS ako aj k registrácii a autorizácii pomocou eID karty.

Finančná správa zriadila e-mail na vaše pripomienky

Sprava_databaz, 05.02.2018

podnety@financnasprava.sk je nová emailová adresa, ktorú FR SR spustilo len pred pár dňami. Adresa slúži na zasielanie podnetov a pripomienok, vďaka ktorým chce FR SR zlepšovať svoje služby.

Tlačová správa - Chýbajú elektronické tlačivá

SKDP Press, 12.02.2018

Ani 33 dní po závere kalendárneho roka nie sú k dispozícii elektronické formuláre na vyplnenie daňových priznaní pri dani z príjmov. Chýbajúce elektronické tlačivá komplikujú prácu podnikateľom aj daňovým poradcom. Od januára majú všetci podnikatelia - právnické osoby povinnosť komunikovať elektronicky.

Časté otázky - FR SR

Sprava_databaz, 05.02.2018

Externý newsletter Finančnej správy SR č. 2/2018 obsahoval nasledujúce otázky a odpovede z oblasti daní.

Vzdelávacie pobyty pre daňových poradcov

Tajomnik, 19.02.2018

Komisia pre vzdelávanie v spolupráci s komisiou pre public relation a rozvoj daňového poradcenstva, a Regionálnou radou Košice pripravuje pre Vás tento rok dva vzdelávacie pobyty: - Škandináviu v druhej polovici mája - Čína a severné Thajsko v novembri V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ktoréhokoľvek pobytu, prosíme o vyjadrenie predbežného záujmu formou mailu na adresu tajomnik@skdp.sk.

Pripomienkové konanie k návrhu riadneho predbežného stanoviska k legislatívnym aktom EÚ

Metodika, 05.02.2018

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania k návrhu riadneho predbežného stanoviska, ktoré predložilo MF SR k návrhu smernice Rady, ktorým sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, k návrhu vykonávacieho nariadenia ,pokiaľ ide o určité oslobodenie od dane a k návrhu nariadenia Rady (EÚ) o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom, pokiaľ ide o certifikovanú zdaniteľnú osobu. Termín na pripomienkovanie 15.02.2018.

Tlačivá na odklad daňového priznania

SKDP Press, 01.02.2018

Finančná správa už zverejnila formuláre, ktoré je potrebné zaslať, ak chcete daňové priznanie podať neskôr ako do konca marca 2018.

Nové metodické pokyny - Nepriame dane

Sprava_databaz, 30.01.2018

V oblasti nepriamych daní FR SR vydalo dva metodické pokyny. Prvý k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH, v druhom ide o aktualizáciu pokynu k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH.

Prehľad nových informácií FR SR

Sprava_databaz, 05.02.2018

Finančná správa SR zverejnila v poslednom týždni niekoľko informácií z oblasti priamych a nepriamych daní ako aj elektronickej komuminákcie. Tiež boli aktualizované niektoré informácie k dani z motorových vozidiel, dani z prímov a elektronickej komunikácie.

Poslanecký návrh novely zákona o DPH

Metodika, 30.01.2018

Na program rokovania NR SR bol zaradený poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok, ktorý mení a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Novelou by sa oslobodila od DPH odmena a služby exekútora. Navrhovaná účinnosť od 1. júna 2018.

Bratislava bude hlavným mestom európskych daňových správ

Sprava_databaz, 30.01.2018

Bratislava sa v júni stane hlavným mestom európskych daňových správ. Na Valnom zhromaždení IOTA sa stretnú najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej organizácie daňových správ (IOTA). Slovensko je tento rok predsedníckou krajinou IOTA a prezident finančnej správy František Imrecze zároveň prezidentom IOTA.

Poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov

Metodika, 30.01.2018

Na program rokovania NR SR bol zaradený poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý navrhuje zavedenie progresívneho daňového bonusu s odstupňovaním v závislosti od toho, či má daňovník jedno dieťa, dve deti alebo tri a viac detí za podmienky, že s ním žijú v spoločnej domácnosti..

Európsky systém DPH?

Tajomnik, 30.01.2018

Zhruba 150 mld. EUR ročne chýbajúcej DPH vo verejných rozpočtoch je dôvodom snahy európskych politikov nájsť lepšie fungujúci systém výberu DPH. Prvé zmeny navrhované v tzv. „VAT Action Plan“ by mali byť platné už od roku 2019 a celkom nový systém pre dodávky tovaru v rámci EU je plánovaný na rok 2022.

Metodické usmernenie MF SR k medzinárodným procedúram vzájomných dohôd

Metodika, 01.02.2018

Neformálne medzirezortné pripomienkové konanie k Metodickému usmerneniu MF SR č. MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomných dohôd s termínom ukončenia 5.2.2018. V usmernení sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa mechanizmov riešenia sporov medzi zmluvnými štátmi ohľadne spôsobu zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov z podnikania...

Vznesené pripomienky k návrhu nového zákona o dani z poistenia

Metodika, 30.01.2018

V pondelok 29. januára 2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého boli vznesené pripomienky SKDP. Momentálne prebieha vyhodnotenie vznesených pripomienok. Účinnosť nového zákona sa predpokladá od 1. októbra 2018.

Sľub nových daňových poradcov

Marian Kovac, 22.01.2018

Dňa 19.01.2018 sa uskutočnil v Bratislave slávnostný sľub nových daňových poradcov

Prehľad nových informácií z FR SR

Sprava_databaz, 22.01.2018

FR SR vydalo novú informáciu v súvislosti s tlačivami za zdaňovacie obdobie r. 2017 a v súvislosti s clom bolo vydané aktualizované oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 

© SKDP 2010