Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Finačná správa zverejnila informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Sprava_databaz, 09.04.2020

Finančná správa SR postupne vydáva informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V tomto týždni boli zverejnené informácie k časti zákona týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru, informácia k šiestej hlave druhej časti zákona (opatrenia v oblasti účtovníctva) a informácia k siedmej hlave druhej časti zákona (opatrenia v oblasti dane z príjmov).

Podpora pre veľké podniky

Metodika SKDP, 09.04.2020

MH SR dnes informovalo o pripravovanej pomoci štátu pre veľké podniky.

Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

SKDP Press, 09.04.2020

Rakúsko od 1.1.2020 zaviedlo vnútroštátnu úpravu - novelu rakúskeho zákona o dani z príjmov, na základe ktorej majú zamestnávatelia osôb, ktoré podliehajú v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, registračnú povinnosť a prípadnú povinnosť zrážať preddavky na rakúsku daň z príjmov zo závislej činnosti, ak nedôjde k oslobodeniu tohto príjmu v zmysle príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V zmysle tejto úpravy nie je podstatné, či zamestnanec je alebo nie je rakúskym daňovým rezidentom podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (t.j. prihliada sa na posúdenie na základe vnútroštátnych predpisov). Predpokladom pre povinnosť registrácie zamestnávateľa je iba to, že sa činnosť zamestnancami vykonáva v Rakúsku. Zavedením tejto vnútroštátnej úpravy platnej od 1.1.2020 podstupujú slovenskí zamestnávatelia v aktuálnej situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 zvýšenú, resp. neúmernú administratívnu a finančnú záťaž.

Pripomienky SKDP k daňovým opatreniam Lex Corona I

Metodika SKDP, 09.04.2020

V rámci spolupráce s MF SR bol za SKDP vypracovaný materiál, sumár pripomienok k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19.

DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 09.04.2020

Odklad splátok úverov pre občanov, SZČO, malé a stredné podniky a zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb ako súčasť druhej vlny ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Legislatívna úprava nadobudla účinnosť 9. apríla 2020.

Spolupráca MF SR a SKDP

Tajomnik SKDP, 09.04.2020

Zástupcovia SKDP sú členmi pracovnej skupiny pre prípravu návrhov opatrení v súvislosti s COVID-19. Včera prebehla on-line diskusia o prijatých aj plánovaných opatreniach s účasťou daňových poradcov.

Odklad splátok úverov ako súčasť druhej pomoci občanom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 09.04.2020

Dnes bola zverejnená a nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou sa ustanovuje možnosť odkladu splácania úverov vo vzťahu k spotrebiteľom, fyzickým osobám - podnikateľom, malým a stredným podnikom.

Vracanie preplatkov - Informácia FR SR k pripravovanému legislatívnemu opatreniu

Metodika SKDP, 08.04.2020

Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie tento rok do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z prímu za rok 2019, nebudú musieť na svoje peniaze čakať až do skončenia pandémie. Finančná správa im bude preplatky vracať rovnako ako po minulé roky. Dostanú ich priebežne, najneskôr do 10. mája. Ministerstvo financií SR k tomu pripravuje ďalšie legislatívne opatrenie. Všetky informácie nájdete aj na portáli finančnej správy, kde ich priebežne aktualizujeme podľa schvaľovanej legislatívy.

Klubové stretnutie: So zástupcami MF SR o opatreniach ku COVID-19

Asistent SKDP, 06.04.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s lektormi z MF SR k téme: "Opatrenia COVID 19".

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorá umožňuje odklad splatnosti odvodových povinností

Metodika SKDP, 03.04.2020

Schválené znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa novelizujú aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov SR.

Parlament schválil novelu zákonníka práce a ďalších zákonov

Metodika SKDP, 03.04.2020

Schválené znenie novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorou sa upravujú aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ďalšie. Novelou sa upravuje oblasť pracovného času, dovolenky, prekážok v práci, úprava podporného obdobia v čase krízovej situácie a pravidlá na preukazovanie splnenia podmienok pre účely žiadosti o finančný príspevok na projekty na podporu udržania zamestnanosti v krízovom období.

Návrh nariadenia vlády na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie

Metodika SKDP, 03.04.2020

Vláda SR včera schválila návrh nariadenia na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie, cieľom ktorého je zabezpečiť realizáciu potrebného opatrenia hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID19.

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ďalších zákonov v súvislosti s COVID-19 - odklad splatnosti odvodových povinností

Metodika SKDP, 03.04.2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia Covid-19 vláda SR na včerajšom zasadnutí schválila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa novelizujú aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Vládny návrh sa má schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Schválený balík daňových opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Metodika SKDP, 02.04.2020

NR SR dnes schválila vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa zavádzajú prvé opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti. Účinnosť zákona dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Parlament schvaľuje balík daňových opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Metodika SKDP, 02.04.2020

Na programe dnešného rokovania NR SR je vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa majú zaviesť prvé opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti. Návrh zákona je schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Balík daňových opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Metodika SKDP, 03.04.2020

Vláda SR schválila balík opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, ktorý ako súčasť návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pripravilo MF SR. Zajtra v stredu 1. apríla 2020 bude návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovaný v parlamente. Navrhovaná účinnosť: dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Novela zákona o sociálnom poistení a niektorých zákonov - sociálna pomoc v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 63/2020 Z. z., krorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia COVID-19, ktorý upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a vytvára nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Účinnosť 27. marca 2020.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a v justícii

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť 27. marca 2020.

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 29.03.2020

MH SR dnes zverejnilo prvé opatrenia na pomoc ekonomike.

Vyjadrenie SKDP k 2%

SKDP Press, 27.03.2020

Poukázanie 2% z daní: Jozef Danis - prezident Slovenskej komory daňových poradcov: "Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú svoje financie od daňovníkov. Je verejný prísľub MF SR a FS SR, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2% a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 alebo neoznámia jeho odklad. V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad. V krátkej dobe bude prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní, resp. ktorá bude riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov."

FS - Informácia k nariadeniu vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Sprava_databaz, 27.03.2020

V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedopolatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov vydala Finančná správa Informáciu spolu s praktickými príkladmi.

Novela zákona o sociálnom poistení schválená v parlamente

Metodika SKDP, 26.03.2020

NR SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorá v súvislosti so šírením COVID-19 upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 schválený v parlamente

Metodika SKDP, 26.03.2020

NR SR dnes schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19. Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 v parlamente

Metodika SKDP, 25.03.2020

Dnes je v parlamente SR v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovaný návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov ako prvá sociálna pomoc

Metodika SKDP, 25.03.2020

Vláda dnes schválila a do parlamentu SR posunula návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákoov v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia COVID-19, ktorý upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a vytvára nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonom SR.

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19

Metodika SKDP, 24.03.2020

Dnes bol zverejnený návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia.

KORONA OPATRENIA FR SR

Metodika SKDP, 24.03.2020

Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom

"Zlegálnenie" odkladov daňových priznaní

Tajomnik SKDP, 19.03.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo financií SR bezodkladne presadilo na vláde SR prijatie opatrení v prospech daňovníkov. Dnes bolo v Zbierke zákonov SR publikované nariadenie vlády SR, ktorým sa "zlegálnil" odklad daňových priznaní (zatiaľ len pre oblasť dane z príjmov).

Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

Metodika SKDP, 19.03.2020

Dnes bolo zverejnené a zároveň nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania za nezaplatenie dane z príjmov a za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote a za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením COVID-19

Metodika SKDP, 18.03.2020

Vláda SR na dnešnom rokovaní vzala na vedomie Informáciu o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

 

© SKDP 2010