Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Web & sociálne siete

Tajomnik SKDP, 07.06.2023

KDP ČR organizuje 3. ročník kybernetickej konferencie tentokrát o tom, ako zlepšiť internú komunikáciu v poradenských firmách, ako sa prezentovať na webe a na sociálnych sieťach a ako podnikatelia vnímajú daňových poradcov a aktivity Finančnej správy.

Skúšky daňových poradcov - leto 2023

Tajomnik SKDP, 05.06.2023

Dňa 1. júna sa konala písomná časť skúšok pre získanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva. Z 25 zúčasnených skúšky úspešne zvládlo 11 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293

Schválená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Azerbajdžanskou republikou

Metodika SKDP, 01.06.2023

Vláda SR na zasadnutí 31. mája 2023 schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov

Klubové stretnutie org. dňa 20.6.2023 - Kybernetické riziká, trendy a možnosti poistenia (RENOMIA)

Asistent SKDP, 05.06.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na krátke klubové stretnutie - webinár so zástupcom poisťovne Renomia Ing. Michalom Pileckým

Schválená novela zákona o miestnych daniach

Metodika SKDP, 01.06.2023

Schválená poslanecká novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza povinnosť správcu dane upraviť maximálne rozpätie (10-násobok) medzi sadzbami dane zo stavieb určených v rámci jednotlivej časti obce alebo v jednotlivom katastrálnom území a posúva splnenie tejto povinnosti na zdaňovacie obdobie 2027.

Slovensko - česká konferencia 2023

Marian Kovac, 24.05.2023

V dňoch 18. a 19. mája sa uskutočnila medzinárodná SLOVENSKO-ČESKÁ daňová konferencia. Na XIV. ročníku spoločného podujatia Slovenskej komory daňových poradcov a Komory daňových poradcov Českej republiky, sme sa spoločne so zástupcami finančných správ, ministerstiev financií a najvyšších správnych súdov počas dvoch dní venovali prierezovým témam z oblasti dane z príjmov, DPH aj správy daní.

Klubové stretnutie org. dňa 30.5.2023 - Daň vyberaná zrážkou

Asistent SKDP, 23.05.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou (MF SR)

Klubové stretnutie org. dňa 25.5.2023 - Medzinárodná výmena informácií

Asistent SKDP, 15.05.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Petrou Príbelskou, PhD. (NSS) a JUDr. Jurajom Vališom, LL.M. (NSS)

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Sprava_databaz, 28.04.2023

Finančná správa SR dnes na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Ako infornuje FR SR vo svojej tlačovej správe, hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner. Zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu , resp. daňový subjekt zanikne. 

Úspešná konferencia posudzovania daňových podvodov z hľadiska DPH

Tajomnik SKDP, 24.04.2023

Mnoho noviniek a užitočných rád sa dozvedeli účastníci úspešnej konferencie posudzovanie daňových podvodov z hľadiska DPH, pod taktovkou členov SKDP, menovite Milana Vargana, Alice Ordy Oravcovej a Jána Skorku.

SKDP uzavrela memorandum o spolupráci s Justičnou akadémiou SR

Tajomnik SKDP, 24.04.2023

12. apríla 2023 podpísala prezidentka SKDP - JUDr. Ing. Miriam Galandová a viceprezident SKDP Mag. et Mgr. Branislav Kováč s riaditeľom Justičnej akadémie SR JUDr. Petrom Hullom memorandum, ktoré stanovuje rámec spolupráce a rozvíjanie spoločných aktivít, ktorými budú napĺňať svoje spoločenské úlohy.

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Tajomnik SKDP, 03.04.2023

Nahláste návrhy a námety na tému: "Ktoré hlásenia a výkazy sú pri podnikaní duplicitné a je možné ich zrušiť", čo by prispelo k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Smernica DAC zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 24.03.2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Radyna medzirezortné pripomienkové konanie návrh Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní.

Klubové stretnutie org. dňa 4.5.2023 - Psychológia podnikania

Asistent SKDP, 16.03.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

Aktualizácia databázy Daňové právo SKDP a Usmernenia a pokyny

Marian Kovac, 07.03.2023

V Daňovom práve SKDP nájdete najnovšie rekonštruované znenie zákona o DPH - 222/2004 Z.z.

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 23.02.2023

MH SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci s cieľom zmierniť vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností. Navrhovanou zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa má predĺžiť obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov. Termín ukončenia MPK 3. marca 2023.

Úmyselné skresľovanie účtovníctva

Tajomnik SKDP, 19.04.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa obracia na Slovenskú komoru daňových poradcov s požiadavkou na spoluprácu formou vyplnenia anonymných dotazníkov. Cieľom dotazníkov je zistiť názor odborníkov v oblasti účtovníctva ohľadom úmyselného skresľovania vybraných ukazovateľov v účtovníctve podnikateľských subjektov a živnostníkov.

Klubové stretnutia org. dňa 7.3.2023 „Zákazková výroba“ a 21.3.2023 „Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj“

Asistent SKDP, 24.02.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektorkou Ing. Majkou Cvečkovou, CA

Zverejnenie Predbežnej informácie k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov do registra účtovných závierok

Metodika SKDP, 01.02.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie, označovanie a elektronický formát tejto správy, s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 31.01.2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 431/2023 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Tajomnik SKDP, 31.01.2023

30. januára si zástupcovia SKDP (Miriam Galandová, Branislav Kováč a Adriana Horváthová) na stretnutí s Ministrom spravodlivosti a prešli otázky vzájomnej možnej spolupráce. Vyjadrili sme želanie, aby pri úpravách rôznych právnych inštitútov a procesov, bol braný ohľad aj na daňovo-odvodové hľadisko, nakoľko v opačnom prípade sa daná právna úprava stane pre adresátov nezaujímavou a nedosiahne sa sledovaný cieľ.

Klubové stretnutie org. dňa 19.4.2023 - Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na zdaňovanie trustov

Asistent SKDP, 20.03.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Danou Slivkovou, PhD. (FR SR)

Klubové stretnutie org. dňa 15.2.2023 - Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.01.2023

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov nových kolegov, ktorí v pondelok 16. januára 2023 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.

Študentské záverečné práce

Tajomnik SKDP, 10.01.2023

SKDP v spolupráci s vysokými školami zorganizovala už 5 ročníkov prehliadky záverečných študentských prác.. Aj tento rok plánujeme venovať sa tejto príjemnej spolupráci a oceniť najlepšie práce v rámci slovenských vysokých škôl. Ak by ste mali tipy na témy, ktoré by ste radi videli spracované v rámci rigoróznych alebo dizertačných prác, napíšte nám.

Klubové stretnutie org. v dňoch 21.2. a 27.2.2023 - Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou - MF SR

Zákaz poskytovania daňových a účtovných služieb

Tajomnik SKDP, 28.12.2022

Do pozornosti Vám dávame rozhodnutie Rady EÚ, v zmysle ktorého je zakázané poskytovanie daňového poradenstva vláde Ruska, právnickým osobám alebo orgánom usadeným v Rusku.

Zníženie DPH na reštauračné a stravovacie služby

Metodika SKDP, 23.12.2022

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k poslaneckej novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá je schvaľovaná v NR SR, sa s účinnosťou od 1. apríla 2023 navrhuje trvalé zníženie sadzby DPH vo výške 10% na reštauračné a stravovacie služby a na plnenia poskytované v súvislosti so športom z dôvodu, že 31. marca 2023 má byť ukončené dočasné uplatňovanie zníženej sadzby.

Linky na nahrávky z uzavretých seminnárov SKDP

Marian Kovac, 21.12.2022

Pozrite si záznamy z uzavretých seminárov SKDP + stiahnite si aktualizované materiály /iba pre daňových poradcov/

Klubové stretnutie org. dňa 9.2.2023 - "Príjmy neuvádzané v daňových priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2022 - so zameraním najmä na aktuálne zmeny"

Asistent SKDP, 19.12.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s odborníčkou na dane - Ing. Valériou Jarinkovičovou

 

© SKDP 2010