Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 19.10.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 19.10.2018

Finančná správa SR vydala informáciu v súvislosti odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj prislúchajúce k ustanoveniu § 30c zákona o dani z príjmov. Boli doplnené otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa.

BLOG: Prenajímate cez Airbnb? Možno príde návšteva z daňového úradu.

SKDP Press, 17.10.2018

Pre mnohých českých prenajímateľov bolo zrejme obrovským šokom, keď toto leto česká finančná práva zverejnila informáciu, že získala databázu o osobách, ktoré poskytujú ubytovanie prostredníctvom Airbnb (zdroj nie je verejný, ale možností je viac, a niektoré aj plne legálne). Všetkých ľudí vyzvali, aby si podali dodatočné daňové priznanie a zaplatili dane.

Stretnite sa s prezidentom SKDP

Tajomnik SKDP, 17.10.2018

Vážení členovia, možno máte pred valným zhromaždením ešte nezodpovedané otázky ohľadom činnosti súčasného prezídia, alebo návrhov, ktoré budú predkladané na valné zhromaždenie. V prípade záujmu sa môžete stretnúť priamo s prezidentom a pani viceprezidentkou osobne, alebo on-line 9. novembra o 16:00 hod.

Prezenčky na VZ

Tajomnik SKDP, 19.10.2018

Vážení členovia, v súvislosti s prípravou nadchádzajúceho VZ SKDP a so zmenou systému volieb (voľby podľa regiónov) Vás prosíme o kontrolu Vášho zaradenia do jednotlivých regionálnych komôr. V prípade, ak žiadate o preradenie do inej regionálnej komory, oznámte to na mail: evidencie@skdp.sk. Ďakujeme

Novela opatrenia MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 17.10.2018

Dňa 15. októbra 2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia MF/16715/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť novely opatrenia od 1. januára 2019.Termín na zaslanie pripomienok k návrhu 5. novembra 2018.

FS - nové metodické pokyny

Sprava_databaz, 15.10.2018

Finančná správa SR vydala niekoľko nových metodických pokynov týkajúcich sa oblasti priamych a nepriamych daní. V súvislosti s novelou zákona o bankách, ktorá k 1. 1. 2018 menila zákon o dani z príjmov vydala metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a. Zákon o dani z príjmov sa s účinnosťou k 1. 1. 2018 menil a dopĺňal aj zákonom č. 344/2017 Z. z., v tomto prípade FS vydala metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov. Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 65 zákona o DPH, vydala pre platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí poskytujú služby cestovného ruchu.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 15.10.2018

Finančná správa SR v posledných dňoch vydala informácie k štatistickej klasifikácii produktov (CPA), informáciu k základným číselným údajom súvisiace s podaním daňového priznania FO za rok 2018. Tiež vydala informácie ku všetkým novelám opatrení MF SR o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústavách jednoduchého a podvojného účtovníctva ďalej rozdelené na účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a podnikateľov.

Linkedin profil Slovenskej komory daňových poradcov

SKDP Press, 15.10.2018

SKDP je aj na profesijnej sieti Linkedin. Sledujte nás, rozširujte svoje kontakty a získajte informácie z diania v komore.

V Medzeve sa konalo dvojdňové školenie SKDP ...

Marian Kovac, 12.10.2018

V dňoch 18.-19.09.2018 sa uskutočnil 2-dňový seminár v Medzeve na tému "Správa daní - praktické skúsenosti" a "Praktické príklady - Problematika dodania nehnuteľnosti, intrakomunitárne dodanie, dovoz a vývoz"

Tlačová správa - Termín na skúšky daňových poradcov

SKDP Press, 10.10.2018

Skúšky daňových poradcov sú najdôležitejší krok k profesii daňového poradcu. Iba daňový poradca môže legálne poskytovať daňové poradenstvo.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 10.10.2018

Dňa 8. októbra 2018 MF SR zverejnilo návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Opatrenie obsahuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré boli aktualizované v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov. Návrh vychádza zo zákona č. 344/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ďalších noviel zákona o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2018, a z požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Termín na pripomienkovanie 26. októbra 2018.

Opatrenia v oblasti účtovníctva v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 10.10.2018

Dňa 5. októbra boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnené návrhy opatrení v oblasti účtovníctva s termínom na pripomienkovanie 25. októbra 2018.

Tlačová správa - Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy

SKDP Press, 08.10.2018

V parlamente sa ocitol poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť 2,5% osobitný odvod z tržieb obchodných reťazcov. Slovenská komora daňových poradcov je znepokojená, že zákon takéhoto významu neprešiel pripomienkovým konaním.

Slovák získal významnú pozíciu v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe)

SKDP Press, 12.10.2018

Branislav Kováč sa už po 3. krát stal členom výkonného výboru a pokladníkom v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe). Slovensko tak bude mať aj ďalšie dva roky zastúpenie v najvýznamnejšej európskej organizácií združujúcej daňových poradcov.

Poslanecký návrh na novelu zákona o dani z príjmov - zvýšenie daňového bonusu

Metodika SKDP, 08.10.2018

Na rokovanie NR SR bol predložený poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, cieľom ktorého je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Navrhovaná účinnosť od 1. apríla 2019.

Vládne návrhy daňových zákonov doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 08.10.2018

Návrh novely zákona o DPH, návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a spotrebnej dani z alkoholických nápojov, návrh nového zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, návrh nového zákona o finančnej správe, ktorý upravuje aj zákon o daňových poradcoch a SKDP a daňový poriadok, návrh novely zákona o používaní ERP, návrh novely zákona o energetickej efektívnosti, ktorý upravuje zákon o dani z príjmov, návrh nového zákona o hazardných hrách, ktorý upravuje zákon o dani z príjmov, návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorý upravuje zákon o používaní ERP, a návrh novely zákona o riešení krízových situácií, ktorý upravuje aj povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk napr. pri poskytovaní údajov klientov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva daňovým úradom, finančnému riaditeľstvu, spôsob zasielania výkazov, hlásení a prehľadov MF SR.. Začiatok nadchádzajúcej schôdze NR SR je naplánaný na 16. októbra 2018.

Poslanecký návrh na vydanie nového zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 08.10.2018

Na rokovanie NR SR bol predložený poslanecký návrh na vydanie zákona o osobitnom odvode, ktorý zavádza povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami. Navrhovaná účinnosť zákona od 1. januára 2019.

Poslanecký návrh novely zákona o DPH v parlamente

Metodika SKDP, 28.09.2018

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorý znižuje sadzbu DPH pri vybraných ubytovacích službách na 10%.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 05.10.2018

Finančná správa vydala metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmov a informáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 28.09.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti, väčšina zodpovedá otázky k odloženému daňovému priznaniu.

Vláda schválila návrh nového zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 28.09.2018

Na zasadnutí vlády dňa 26. septembra 2018 bol schválený návrh nového zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v článku IV upravuje aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Skúšky daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 03.10.2018

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - zima 2018 takto: 5. decembra 2018 - test a písomná časť 17. decembra 2018 - ústna časť Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II). Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.

Nová prezidentka finančnej správy

Sprava_databaz, 26.09.2018

Finančná správa dnes na svojom webovom sídle informovala o personálnych zmenách vo vedení finančnej správy. Novou prezidentkou finančnej správy sa od 1. októbra stáva Ing. Lenka Wittenbergerová, ktorá sa celý pracovný život venuje oblasti daní. Na finančnej správe doteraz zastávala pozíciu generálnej riaditeľky sekcie daňovej. Z postu prezidenta finančnej správy odchádza Ing. František Imrecze, ktorý viedol finančnú správu takmer od jej vzniku – finančná správa vznikla v 2012 zlúčením colnej a daňovej správy.

Návrhy nových predpisov predkladaných na VZ SKDP

Tajomnik SDKP, 28.09.2018

Prezídium na svojom zasadnutí dňa 19.9.2018 schválilo návrh nových základných vnútorných predpisov, ktoré budú predložené na valné zhromaždenie. V rámci prípravy boli vyhodnotené pripomienky z posledného valného zhromaždenia, PR komisie a od daňových poradcov a mnoho z nich bolo zohľadnených v navrhovanom znení. V tejto veci nás ešte stále môžete kontaktovať na právnik@skdp.sk

Slovenská republika oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“

Sprava_databaz, 26.09.2018

Slovenská republika, v poradí ako dvanásta krajina, dňa 21. septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“ u depozitára dohovoru – generálneho tajomníka OECD. Mnohostranný dohovor umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS (Boj proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov) do jednotlivých zmlúv (viac ako dve tisíc zmlúv) o zamedzení dvojitého zdanenia bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť.

Informácia k registrácii pre daň podľa § 7 zákona o DPH

Sprava_databaz, 26.09.2018

Finančná správa vydala informáciu, ktorá sa súvisí s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Registráciu osôb, ktoré nadobúdajú (kupujú) v tuzemsku tovar z iných členských štátov upravuje § 7 zákona o DPH. Ide o osoby, ktorým vzniká povinnosť platiť daň z nadobudnutia (kúpy) tovaru v tuzemsku z iných členských štátov, ak hodnota tovaru, ktorý nadobudli (kúpou) z iného členského štátu dosiahne v kalendárnom roku sumu 14 000 eur bez DPH. Touto registráciou sa tieto osoby nestávajú platiteľmi dane, to znamená, že i keď majú pridelené IČ DPH, k cene dodaných tovarov a služieb v tuzemsku neuplatňujú daň, nemajú nárok na odpočítanie dane z nadobudnutia tovarov, ale zo zákona o DPH im vyplývajú určité povinnosti. Jednotlivé povinnosti aj s praktickými príkladmi sú zhrnuté v informácii.

Návrh novely zákona o DPH predložený na rokovanie vlády - nové znenie

Metodika SKDP, 25.09.2018

Nové znenie návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov predložené na rokovanie vlády SR dňa 26. septembra 2018.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka a niektorých zákonov

Metodika SKDP, 26.09.2018

Dňa 25. septembra 2018 Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a niektorých zákonov (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov) s cieľom transponovať smernicu 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov v oblasti správy a riadenia verejných obchodných spoločností, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Pripomienkovanie predbežnej informácie do 8. októbra 2018.

Zvýšenie transparentnosti informácií o cezhraničných opatreniach

Tajomnik SDKP, 25.09.2018

Zástupcovia SKDP predložili MF SR vyjadrenie k predbežnej informácii k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa transponuje smernica Rady (EÚ) 2018/822, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, spolu s prílohou. Nová právna úprava by sa mohla výrazne dotknúť predmetu daňového tajomstva.

 

© SKDP 2010