Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa zavádza nový vzor daňového priznania k DPH

Lucia Mihokova, 22.09.2017

Dňa 22.09.2017 sa začalo pripomienkové konanie k predbežnej informácii k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa zavádza nový vzor daňového priznania k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018. Dátum ukončenia pripomienkového konania 2.10.2017.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - nové znenie

Maria Molnarova, 19.09.2017

Na program 70. schôdze vlády SR dňa 20. 09.2017 bol zaradený na prerokovanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - nové znenie.

Slovensko musí mať svoj hlas v Bruseli

Marian Kovac, 19.09.2017

Na Slovensku sa po prvýkrát v histórii zídu špičkoví daňoví poradcovia daňoví poradcovia z celej Európy. V termíne 21.- 23. septembra ich čaká pracovné stretnutie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE – Confédération Fiscale Européenne). CFE združuje vyše 200 000 daňových poradcov z 26 krajín. Riešiť budú otázky boja proti vyhýbaniu sa plateniu daní, či obmedzovanie daňových rajov. Budú sa venovať aj otázke, ako zmení umelá inteligencia a digitalizácia povolanie daňového poradcu.

CFE novinky pre tento týždeň (18. september 2017)

Maria Molnarova, 19.09.2017

Digitálna ekonomika - zameranie neformálneho ECOFINu v estónskom Talline cez víkend (15. a 16. september 2017).

Externý newsletter finančnej správy 19/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 19.09.2017

Finančná správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov.

Schválené znenie vládneho NZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Maria Molnarova, 14.09.2017

Dňa 6. septembra 2017 NR SR schválila vládny NZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci („zákon o e-Governmente“).

Spoloční experti pre eurodaniarov

Maria Molnarova, 13.09.2017

Európsku organizáciu daňových správ (IOTA – Intra-European Organisation of Tax Administrations) čakajú zmeny. Slovensko ako predsednícka krajina IOTA presadzuje väčšie zapojenie členských krajín do spoločných projektov európskych daňových správ. 

Klubové stretnutie: RENOMIA - Poistenie zodpovednosti daňového poradcu

Jana Zifcakova, 19.09.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie s predstaviteľmi RENOMIE, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 21.09.2017

Novinky FR SR k DPH v EÚ zo dňa 12.09.2017

Maria Molnarova, 12.09.2017

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje platiteľom, za akých podmienok poskytuje službu overovania platnosti identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch EÚ a tiež odpovedá na otázky metodického charakteru týkajúce sa vrátenia dane z iných ČŠ EÚ.

CFE novinky pre tento týždeň (11. september 2017)

Maria Molnarova, 12.09.2017

V novinkách CFE pre tento týždeň sa dočítate napríklad o tom, že Estónske predsedníctvo Rady Európskej únie navrhne zmeny a doplnenia definície a pojmu stála prevádzkareň...

Upravené informácie FR SR k ERP a k VRP

Maria Molnarova, 12.09.2017

Finančné riaditeľstvo SR v septembri 2017 upravilo text Informácie z augusta 2017 k postupu podnikateľa pri zakúpení novej knihy ERP z dôvodu jej straty alebo jej zaplnenia a doplnený a upravený bol tiež text otázok a odpovedí z marca 2015 k používaniu VRP.

Návrhy SKDP na zlepšenie podnikateľského prostredia v rámci 2. balíčka opatrení pripravovaného MH SR. Návrh 2. balíčka opatrení bude predložený narokovanie vlády začiatkom roka 2018.

Lucia Mihokova, 12.09.2017

V nadväznosti na 1. balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý vláda SR schválila na rokovaní 28. júna 2017 (35 opatrení), MH SR pripravuje návrh 2. balíčka opatrení, ktorý má byť predložený na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Lucia Mihokova, 12.09.2017

Dňa 6.09.2017 sa začalo pripomienkové konanie k predbežnej informácii k návrhu vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja. Dátum ukončenia pripomienkového konania je 20.09.2017.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Lucia Mihokova, 12.09.2017

Dňa 11.09.2017 sa začalo pripomienkové konanie k predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Dátum ukončenia pripomienkového konania je 29.09.2017.

Rozšírenie elektronickej komunikácie

Maria Molnarova, 07.09.2017

Finančná správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov.

Metodický pokyn k podávaniu tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Maria Molnarova, 06.09.2017

S cieľom zabezpečiť jednotný postup pri podávaní tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov , vydalo FR SR metodický pokyn, v ktorom sú upravené postupy pre podávanie tlačív dedičom, pre daňovníka, ktorý zrušil stálu prevádzkareň, pre správcu konkurznej podstaty a ďalšie.

Usmernenia FR SR zo dňa 5. septembra 2017

Maria Molnarova, 05.09.2017

Finančná správa vydala dve usmernenia, z ktorých jedno sa týka spätného finančného prenájmu z pohľadu zákona o dani z príjmov a druhé sa vydáva k povinnostiam obchodných spoločností (podľa zákona o účtovníctve), ktoré sa zrušujú s likvidáciou.

Informácia k niektorým povinnostiam zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo preddavkov na daň zamestnancov

Maria Molnarova, 31.08.2017

Zamestnávateľ vykonáva opravy dane resp. preddavkov na daň zamestnancom podľa § 40 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . V odsekoch 1, 3, 4 a 6 tohto ustanovenia zákona sú upravené lehoty, povinnosti a postup zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), ak nezrazil zamestnancovi preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v takej výške, ako bol povinný podľa zákona.

Program 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 5. 9. 2017 o 13:00

Maria Molnarova, 30.08.2017

Na program 19. schôdze NR SR so začiatkom 5.9.2017 boli okrem iných zaradené do prvého čítania aj novely daňových zákonov, novela Colného zákona a tiež novela zákona o účtovníctve. Novela zákona o DPH v návrhu programu 19. schôdze NR SR chýba, pretože nebola ešte predmetom rokovania vlády SR (materiál bol vypustený z rokovania vlády dňa 16.8.2017).

CFE novinky pre tento týždeň (28. august 2017)

Maria Molnarova, 30.08.2017

V novinkách CFE sa dočítate napríklad o tom, že Európska komisia pokračuje v práci na vytvorení zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, že Globálne fórum OECD udeľuje hodnotenie daňovej transparentnosti pre 10 jurisdikcií a ďalšie informácie.

Externý newsletter finančnej správy 18/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 30.08.2017

Dnes , t. j. 30.08.2017 vyšiel Externý newsletter finančnej správy 18/2017, dvojtýždenník.

Nové informácie Finančného riaditeľstva SR k dani z príjmov, ERP, k odkladu platenia dane a pre neziskové organizácie

Maria Molnarova, 30.08.2017

Finančná správa v dňoch od 18.08.2017 do 23.08.2017 poskytla na svojom webovom sídle informácie k aktuálnym daňovým povinnostiam. Nachádza sa medzi nimi aj pomerne rozsiahla informácia určená daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, ktorá zahŕňa daňovú aj účtovnú problematiku a je preto určená aj pre SKDP a všetky profesijné komory.

Novela Obchodného zákonníka: koniec „bielym koňom“?

Adriana Horvathova, 18.08.2017

Vláda schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá by mala vyriešiť nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Ako konkrétne by mala novela prispieť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia?

Informácia FR SR k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby

Maria Molnarova, 15.08.2017

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky tromi spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu.

Valné zhromaždenie SKDP 14.11.2017

Marian Kovac, 14.08.2017

Valné zhromaždenie SKDP sa bude konať 14.11.2017 v Bratislave (KC Technopol)

Informácia FR SR k povinnosti platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby

Maria Molnarova, 10.08.2017

Informácia sa venuje správnej aplikácii § 69 ods. 2 zákona o DPH so zameraním len na prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru (pri abstrahovaní od prenosu daňovej povinnosti pri dodaní služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH).

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Lucia Mihokova, 09.08.2017

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

MP k určeniu preddavkov na daň inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Maria Molnarova, 08.08.2017

Cieľom metodického pokynu FR SR je na praktických príkladoch uviesť určenie platenia preddavkov na daň inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel na základe žiadosti daňovníka alebo z úradnej moci správcu dane.

CFE novinky pre tento týždeň (7. august 2017)

Maria Molnarova, 08.08.2017

Platforma pre spoluprácu v oblasti daní - spoločná iniciatíva skupiny MMF, OECD, OSN a Svetovej banky - vyzýva k pripomienkam k návrhu súboru nástrojov týkajúcich sa zdaňovania offshore spoločností.

 

© SKDP 2010