Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Pripravovaný nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH od 1. januára 2020

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným opatreniam na zavedenie nového vzoru daňového priznania k DPH a nového vzoru súhrnného výkazu k DPH v nadväznosti na zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 31. júla 2019.

Návrh smernice, ktorým sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných daní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie. Návrhom sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a v oblasti spotrebných daní pre určité špecifické činnosti v súvislosti s obranným úsilím, resp. spoločnou obrannou politikou Únie. Pripomienkovanie návrhu riadneho predbežného stanoviska MF SR do 29. júla 2019.

Poslanecký návrh na zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov PO v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb z 21 na 15 %, zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020. Termín pripomienkovania do 23. júla 2019.

Novely daňových a súvisiacich zákonov podpísané prezidentkou

Metodika SKDP, 11.07.2019

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, novela zákona proti byrokracii...

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019

Sprava_databaz, 07.07.2019

Finančná správa zverejnila základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

Určenie zodpovednej osoby

Tajomnik SKDP, 03.07.2019

V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je povinný každý zamestnávateľ zamestnávajúci nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci určiť zodpovednú osobu, ktorá bude plniť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. SKDP s účinnosťou od 1. júla 2019 zvolilo na túto pozíciu členku Dozornej rady SKDP JUDr. Ing. Vieru Fraňovú.

Leto na Cypre

Tajomnik SKDP, 03.07.2019

Využite možnosť stráviť príjemné leto na pobytovo-poznávacom zájazde !!! Pribaliť si môžete rodinných príslušníkov a zamestnancov Prihlásiť sa môžete do 31. júla na adresu: asistent@skdp.sk

Právo pre daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 11.07.2019

Špeciálne pre daňových poradcov sme pripravili v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach kurzy len pre daňových poradcov, ich asistentov a zamestnancov, na ktorých sa komplexne oboznámite s právnym poriadkom SR a jeho aplikáciou.

Kontroly u podnikateľov, ktorí nepožiadajú o kód eKasa

SKDP Press, 28.06.2019

Tlačová správa Finančnej správy SR. Podnikatelia majú posledné tri dni, aby požiadali o kód eKasa a vyhli sa tak pokutám.

Poslanecké novely zákona o DPH schvaľované v parlamente

Metodika SKDP, 26.06.2019

Zníženie sadzby DPH 10% na potraviny, noviny, časopisy a periodiká. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Poslanecké novely zákona o dani z príjmov schvaľované v parlamente

Metodika SKDP, 26.06.2019

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb, finančný príspevok za zásluhy v športovej oblasti, príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Poslanecký návrh na zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 15 %

Metodika SKDP, 26.06.2019

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov schvaľovaný v parlamente. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Tlačová správa - zavedenie eKasy sa nepriamo posúva na január 2020

SKDP Press, 20.06.2019

Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa posúva zavedenie eKasy na 1.1.2020. Z novely vypadli dodatočné podmienky. Podnikatelia nemusia mať do konca júna objednané certifikované zariadenie eKasa.

Nové sumy stravného

Sprava_databaz, 19.06.2019

Sumy stravného sa od 1. júla 2019 zvyšujú.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.06.2019

Tento mesiac prebehli skúšky daňových poradcov, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 32 daňových poradcov. Gratulujeme 12-stim z nich, ktorých už 21. júna privítame v radoch daňových poradcov.

Odklad pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc

Metodika SKDP, 19.06.2019

Návrh na doplnenie zákona č. 286/2008 Z. z. o používaní ERP, ktorým sa navrhuje ustanovenie odkladu ukladania pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc do 30. septembra 2019, a návrh na skrátené legislatívne konanie zaradené na program rokovania NR SR.

Tlačová správa - Podnikatelia nie sú pripravení na eKasu

SKDP Press, 12.06.2019

Verejnosť už dlhšie očakávala, že podobný krok príde. Podnikatelia vďaka novele získajú viac času na prechod na eKasu, získajú však predovšetkým istotu, že v prípade objektívnych príčin nebudú za nedodržanie termínu sankcionovaní. Certifikácie zariadení sa začali až vo februári a mnohí výrobcovia nestihli certifikovať všetky svoje zariadenia. Dvaja veľkí výrobcovia dokonca neboli schopní dokončiť certifikáciu. Problém nastal aj v dodávkach pokladničných systémov. Návrh novely zákona však vytvorí väčší priestor, aby si podnikatelia mohli svoju povinnosť splniť.

Odkad pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc schválený vládou

Metodika SKDP, 12.06.2019

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh na doplnenie zákona č. 286/2008 Z. z. o používaní ERP, ktorým sa navrhuje ustanovenie odkladu ukladania pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc do 30. septembra 2019, a tiež návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu.

Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 11.06.2019

Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 1. júla 2019.

BLOG: Prečo treba vedieť o daniach viac?

SKDP Press, 11.06.2019

Aj preto, aby jedni svojimi rozhodnutiami nepáchali škody a krivdy a tí druhí sa zas vedeli orientovať a účinne brániť.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.06.2019

Finančná správa SR vydala nové metodické pokyny k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 a k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona o dani z pridanej hodnoty. Informácia vyšla k zvýšeniu sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Novela Obchodného zákonníka v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 07.06.2019

Návrh novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorým sa upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalšie zákony, zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 21. júna 2019.

Novela zákona o účtovníctve v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 07.06.2019

Pripomienkovanie SKDP návrhu novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Novela daňového poriadku v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 07.06.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie vládny návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Termín na pripomienkovanie do 27. júna 2019.

Výsledky skúšok

Tajomnik SKDP, 07.06.2019

Vážení účastníci skúšok, vyhodnotenie skúšok bude k dispozícií dnes cca okolo 13:30 hod. Výsledky Vám budú oficiálne oznámené mailom v pondelok, dnes Vám však radi poskytneme informáciu telenicky. Držíme všetkým palce.

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti v MPK

Metodika SKDP, 31.05.2019

Ministerstvo školstva zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie poslanecký návrh na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, ktorý upravuje finančné ocenenie zásluh športových reprezentantov, fyzických osôb, ktorí reprezentujú alebo v minulosti reprezentovali Slovensko. Navrhuje sa úprava zákona o dani z príjmov tak, aby bol príspevok oslobodený od dane z príjmov a nezapočítaval sa do vymeriavacieho základu na účely platenia poistných príspevkov. Pripomienkovanie do 7. júna 2019. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Vládna novela zákona o dani z príjmov doručená do parlamentu

Metodika SKDP, 31.05.2019

Nové znenie návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Novela zákona o účtovníctve v MPK

Metodika SKDP, 31.05.2019

Ministerstvo financií dnes zverejnilo návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť 31. decembra 2019 a 1. januára 2020.

Nepriama novela zákona o dani z motorových vozidiel

Metodika SKDP, 22.05.2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, v rámci ktorého sa novelizuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Pripomienkovanie do 10. júna 2019. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020 a 1. septembra 2020.

Systém duálneho vzdelávania

Tajomnik SKDP, 22.05.2019

Obchodné akadémie sa zapojili tiež do systému duálneho vzdelávania, v rámci ktorého sú študenti pripravovaní aj na povolania, na ktoré sa vedia pripravovať aj vo Vašich kanceláriách.

 

© SKDP 2010