Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Konferencia Digital Taxation Forum Prague 2019

Asistent SKDP, 16.01.2019

Vysoká škola ekonomická v Prahe v spolupráci s Komorou daňových poradcu ČR a spoločnosťou Grant Thornton organizuje dňa 22.2.2019 konferenciu Digital Taxation Forum Prague 2019.

Klubové stretnutie: Daň z príjmov fyzických osôb a vyplácanie dividend

Asistent SKDP, 16.01.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Košice, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 28. januára 2019 na tému: Daň z príjmov fyzických osôb a vyplácanie dividend.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 15.01.2019

Finančná správa SR odpovedá na otázky k rôznym oblastiam daní ako napríklad akou formou podať daňové priznanie ak daňovník ukončí živnostenské podnikanie už v januári, nájdete tiež odpovede na otázky k daňovému priznaniu z motorových vozidiel ale aj k novému odvodu obchodných reťazcov a iné.

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 14.01.2019

Do parlamentu bol doručený návrh skupiny poslancov na vydanie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Návrh upravuje jednu z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. mzdy na získanie nároku na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov FO do výšky 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Navrhovaná účinnosť 30. apríla 2019.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.01.2019

Finančná správa vydala v posledných dňoch množstvo informácií z rôznych oblastí daní. Informácie týkajúce sa DPH, dane z príjmov, dane z motorových vozidiel, spotrebných daní, účtovníctva a ciel.

Informácie k novelám

Sprava_databaz, 13.01.2019

Finančná správa Slovenskej republiky vydala viaceré informácie k novelám z oblasti účtovníctva a tiež informáciu k novele zákona o dani z príjmov v súvislosti so zákonom 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Návrh smernice k úprave pravidiel DPH za účelom prechodu ku konečnému režimu

Metodika SKDP, 13.01.2019

Ministerstvo financií SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi. Cieľom je úprava pravidiel DPH za účelom prechodu ku konečnému režimu, ktorý bude založený na zásade zdaňovania dodania tovaru v členskom štáte, kde skončí preprava alebo odoslanie tovaru takým systémom, aby bolo cezhraničné zdaňovanie dodania tovaru rovnaké, aké je zdaňovanie dodania tovaru v tuzemsku t. j. osobou povinnou platiť daň bude dodávateľ, ktorý môže využiť k zaplateniu dane splatnej v inom členskom štáte, schému jedného kontaktného miesta tzv. One-Stop-Shop (OSS).

Predbežná informácia k novele zákona o DPH

Metodika SKDP, 13.01.2019

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Termín na pripomienky do 31. januára 2019.

Rada EU prijala krátkodobé úpravy existujúceho systému DPH

Metodika SKDP, 13.01.2019

Rada EÚ prijala tri krátke legislatívne akty upravujúce niektoré unijné pravidlá v oblasti DPH s cieľom odstrániť niektoré špecifické problémy, pokiaľ nebude zavedený nový systém DPH. Úpravy začnú platiť od 1. januára 2020. Zároveň prebiehajú jednania o konečnom systéme DPH, ktorým by mal byť nahradený existujúci prechodný režim.

Novela Obchodného zákonníka v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 08.01.2019

MS SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely Obchodného zákonníka. Účelom návrhu je implementácia smernice EÚ o podnietení dlhodobého zapojenia akcionárov. Návrh sa zameriava na odstránenie existujúcich prekážok v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na VZ prostredníctvom elektronických prostriedkov, a zavádza aj novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti a novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami.

Klubové stretnutie: Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2018

Asistent SKDP, 04.01.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie RK SKDP Banská Bystrica v pondelok dňa 14. januára 2019 na tému Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2018 s lektorkou: Ing. Zitou Kajanovičovou z FS SR

Tlačová správa - Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom

SKDP Press, 03.01.2019

Od 1. januára 2019 došlo k úprave skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Po novom sa za kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania (t.j. s vyššou trestnou sadzbou) považuje poskytovanie služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť.

Tlačová správa - DPH na ubytovanie klesla na 10%

SKDP Press, 03.01.2019

Od januára platí nižšia daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. Namiesto 20% DPH tak zaplatíte 10% sadzbu dane. Zmena sa týka hotelových a turistických ubytovacích služieb, kempov, ale aj ubytovania na internátoch a robotníckych ubytovniach.

FS - nové informácie DPH

Sprava_databaz, 31.12.2018

Informácie z oblasti DPH boli vydané k novelám zákona o dani z pridanej hodnoty, ďalej k zdaňovaniu ubytovacích služieb na prelome rokov 2018 a 2019 a pri zaplatení preddavku (zálohy) v roku 2018 a k zrušeniu zábezpeky na daň.

FS - nové informácie - daň z príjmov

Sprava_databaz, 31.12.2018

FR SR vydalo v posledných dňoch niekoľko informácií z oblasti priamych daní. Napr. k uplatňovaniu výdavkov FO na reklamné predmety, povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2018, plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019, plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona o DzP od 1. januára 2019, započítaniu daňovej licencie v súlade s § 46b ods. 5 a § 52zk zákona o DzP, tiež informáciu o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5. V súhrne informácií nájdete aj informácie k novelám zákona o dani z príjmov v súvislosti so zmenou zákona o ERP a novým zákonom č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Prehľad sadzieb dane podľa príslušných ZoZDZ, ktoré sú uplatňované na príjmy charakteru - dividend, úrokov a licenčných poplatkov. Podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia aj prehľad zdanenia - dôchodkov, tantiém, ziskov zo scudzenia majetku a iných príjmov.

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie bude trestným činom

Tajomnik SKDP, 28.12.2018

Od 1. januára 2019 nadobudne účinnosť novela Trestného zákona prijatá v zákone č. 321/2018 Z. z., ktorou sa mení skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania. Do Trestného zákona bola doplnená skutková podstata týkajúca sa poskytovania služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 28.12.2018

Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zverejnený v Zbierke zákonov SR.

Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019

Metodika SKDP, 27.12.2018

Vláda schválila návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. V rámci legislatívnych úloh by mali byť v budúcom roku predložené na rokovanie vlády aj návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (marec), novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (marec), návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (august), návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (august).

Analýza zjednodušenia výpočtu základu dane pre MSP

Metodika SKDP, 21.12.2018

Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie vlády materiál "Analýza zjednodučenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky". Analýza navrhuje odporúčania na zníženie administratívnej náročnosti v oblasti registrácie daňovníka na daň z príjmov, v oblasti administratívno-daňových povinností vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zjednodušenia platenia preddavkov na daň, zjednodušenie uplatňovania odpisov majetku MSP, predĺženia obdobia pre uplatnenie daňovej straty.

Novela zákona o používaní ERP

Metodika SKDP, 20.12.2018

Zákon č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP zverejnený v Zbierke zákonov SR.

Novela zákona o DPH

Metodika SKDP, 20.12.2018

Zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zverejnený v Zbierke zákonov SR.

Usmernenie k transferovej dokumentácii

Tajomnik SKDP, 03.01.2019

Ministerstvo financií SR publikovalo Usmernenie o určení obsahu dokumentácie na účely transferového oceňovania.

FS - Nové informácie

Sprava_databaz, 19.12.2018

Finančná správa SR vydala niekoľko nových informácií, napr. k vypusteniu zábezpeky na daň zo zákona o DPH, informáciu o novele zákona o dani z príjmov v súvislosti so zmenou zákona o podpore cestovného ruchu, metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO podľa § 42, informáciu o ustanovení vzorov tlačív daňových priznaní k DzP a informáciu o nových vzoroch tlačív na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 19.12.2018

V uplynulých týždňoch bolo vydaných niekoľko informácií týkajúcich sa rôznych daňových oblastí, napr. informácia k rozšíreniu okruhu príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy poskytnuté pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (tzv. 13. a 14. mzda), informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, k podávaniu daňových priznaní k dani za motorové vozidlá, informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za rok 2018 a iné.

Plán vzdelávania na rok 2019

Tajomnik SKDP, 21.12.2018

Ďakujeme za Vašu účasť na našich vzdelávacích podujatiach v roku 2018. Veríme, že boli pre Vás odborným prínosom a pomohli Vám aj získať dostatočný počet kreditov. Aktuálne pre Vás pripravujeme prehľad plánovaných podujatí na rok 2019. Budeme radi, ak nám dáte akékoľvek tipy na témy, ktoré Vás zaujímajú. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tlačová správa - Zmeny v DPH

SKDP Press, 18.12.2018

Od januára už podnikateľom a účtovníkom ubudne starosť s dvojnásobným platením DPH. Doteraz ak nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, tak museli DPH z nákupu odviesť dvakrát. V praxi ak napríklad prevádzka reštaurácie súrne potrebovala kúpiť ryžu, bazalku, či bylinkový čaj a zamestnanec išiel do najbližšieho hypermarketu, tak z vystaveného dokladu ERP si platiteľ dane (kupujúci) nemohol uplatniť odpočet dane, resp. musel odviesť daň štátu druhý krát.

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka

SKDP Press, 18.12.2018

SKDP je partnerom ankety Byrokratický nezmysel roka, ktorej cieľom je upozorniť na častokrát nezmyselné povinnosti, ktoré zaťažujú podnikateľov.

Portál Finančnej správy - odpovede na otázky daňových poradcov (Metodické dni SKDP k dani z príjmov)

Marian Kovac, 18.12.2018

Počas decembrových metodických dní SKDP vystúpil s príspevkom na tému Portál Finančnej správy hosť z Finančného riaditeľstva Ing. Jakub Lupták, projekt manažér projektov Portál FS a softwarning. Prinášame odpovede na otázky z diskusie ...

Predbežná informácia k novele zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 20.12.2018

17. decembra 2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie dodatok k predbežnej informácii k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov so zámerom zlepšenia legislatívnych a administratívnych podmienok malých a stredných podnikov. Uvažuje sa so zavedením flexibilných opatrení na zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie výpočtu základu dane, so znížením administratívnej záťaže daňovníkov spojenej s registráciou na daň z príjmov cez prenesenie tejto povinnosti na správcu dane a so zjednodušením výpočtu preddavkov na daň vrátane oznamovania ich výšky správcom dane, a s prehodnotením lehoty na podávanie daňových priznaní. Prehodnotí sa zdaňovanie príjmov fyzických osôb s nízkym príjmom. Termín na pripomienky do 15. januára 2019.

Prezident SR nepodpísal opätovne schválený zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 18.12.2018

Zákon z 13. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účinnosť 1. januára 2019.

 

© SKDP 2010