Prihlásiť
 
 STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO FYZICKÁ OSOBA


Do SKDP každoročne pribúdajú noví členovia. Našou úlohou je udržiavať vysokú úroveň profesie a príjmať iba najlepších uchádzačov, ktorí zvládnu odbornú skúšku. Pred tým, ako sa stanete daňovým poradcom, môžete získať skúsenosti ako asistent daňového poradcu. Asistentská prax je vyžadovaná v trvaní 3 rokov. Počas jej trvania máte možnosť zúčastňovať sa na prípravách na skúšky daňového poradcu, ktoré dvakrát ročne organizuje Akadémia daňových poradcov. Oboznámia vás tam aj s otázkami a odpoveďami zo skúšok daňových poradcov.

Po absolvovaní praxe môžete požiadať o vykonanie skúšky daňového poradcu základný rámec určuje zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Pre to, aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte splniť nasledovné požiadavky:

a, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické alebo ekonomické zameranie - preukazuje sa overenou kópiou diplomu
b, 5 ročná prax v odbore (môže byť absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 ročná prax ako asistent daňového poradcu - prezkazuje sa napr. potvrdením zamestnávateľa:
Potvrdenie o zamestnaní.docPotvrdenie o zamestnaní.doc.
c, bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
d, právna spôsobilosť - preukazuje sa vyhlásením

Písomná žiadosť o skúšku:

Záujemcovia odošlú do kancelárie SKDP krátku mailovú alebo písomnú žiadosť:
Žiadosť o overenie spôsobilosti skúškou.docŽiadosť o overenie spôsobilosti skúškou.doc

V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre to, aby ste mohli absolvovať skúšku daňového poradcu, vyzveme Vás buď na doplnenie žiadosti, oznámime Vám dôvody jej odmietnutia, alebo jej prijatie potvrdíme a vyzveme Vás na vyplnenie prihlášky na skúšky:
prihlaska na skusku.DOCprihlaska na skusku.DOC

Uzávierka prihlášok:
V letnom termíne skúšok je uzávierka prihlášok do 30. apríla.
V zimnom termíne skúšok je uzávierky prihlášok do 31. októbra.

Poplatky:
Po zaslaní žiadosti o skúšky je uchádzač o skúšku povinný zapolatiť poplatok za vykonanie alebo opakovanie odbornej skúšky vo výške 330,- eur. Poplatok prosíme zaplatiť na účet SKDP: IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, ako VS uveďte vaše rodné číslo, v popise platby vaše meno. Platba musí byť pripísaná na účet SKDP najneskôr do dňa uzávierky prihlášok.

Príprava na skúšky:
V rámci prípravy na skúšku sa môžete prihlásiť na kurzy organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Ing. Petra Bodnárová, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk

Termíny skúšok:
Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.Podrobnosti o priebehu skúšok a ich hodnoení nájdete aj v Skúšobnom poriadku SKDP:
Skusobny poriadok 2011.pdf

Obsah skúšky:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné na výkon daňového poradenstva, najmä z odboru správneho – daňového práva, občianskeho a obchodného práva, financovania a ekonomiky, účtovníctva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti nasleduje ústna časť. Pri ústnej časti skúšky si uchádzač náhodne vyberie obálku s otázkami, pričom skúšobná komisia môže položiť doplňujúce otázky.

Sylaby ku skúškam ...

Po úspešnom absolvovaní písomnej aj ústnej časti skúšky Vás pozveme na zloženie sľubu a bude Vám odovzdané osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Poplatok za vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva je 660,- eur


Dokumenty zasielajte:
nascenované mailom na adresu: lucia.gnotova@skdp.sk
alebo poštou: Slovenská komora daňových poradcov, Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č.: +421 48 41 243 93 alebo na mobilnom čísle: +421 917 145 490


STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Pre zapísanie právnickej osoby je potrebné:

1. podať žiadosť o zapísanie spoločnosti adresovanú SKDP (stačí formou krátkeho mailu)

2. k žiadosti priložiť:
- Spoločenskú zmluvu alebo Zakladateľskú listinu - overenú kopiu, kde bude v predmete podnikania napísané daňové poradenstvo a budú zrejmé aj hlasovacie práva alebo účasť na základnom imaní daňových poradcov v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení a
- doklad o bezúhonnosti právnickej osoby Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Po obdržaní požadovaných dokladov vám SKDP vystaví potvrdenie o registrácii podpísané prezidentom SKDP, ktoré bude súčasťou podkladov pre zápis do Obchodného registra.
Po zápise daňového poradenstva do predmetu podnikania právnickej osoby vás následne poprosíme o predloženie overenej kopie výpisu z OR. Na jeho základe bude spoločnosť zapísaná do zoznamu daňových poradcov - právnických osôb a doručíme vám osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Jeho vystavenie je spoplatnené v zmysle interných predpisov sumou 660 eur, splatných na základe vystavenej faktúry.

UPOZORNENIE: právnická osoba musí po celú dobu, kým má v predmete podnikania zapísané daňové poradenstvo, spĺňať podmienky ustanovené v § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení, t.j. daňoví poradcovia zapísaní v zozname daňových poradcov musia mať v danej právnickej osobe účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Každú zmenu preukazovaných údajov je právnická osoba povinná oznámiť SKDP vždy do 30 dní.

Informácie na tel. č.: +421 48 41 243 93
mobil: +421 917 145 490
mail: lucia.gnotova@skdp.sk

© SKDP 2010