Prihlásiť
 
 



STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO FYZICKÁ OSOBA


Do SKDP každoročne pribúdajú noví členovia. Našou úlohou je udržiavať vysokú úroveň profesie a príjmať iba najlepších uchádzačov, ktorí zvládnu odbornú skúšku. Pred tým, ako sa stanete daňovým poradcom, môžete získať skúsenosti ako asistent daňového poradcu. Asistentská prax je vyžadovaná v trvaní 3 rokov. Počas jej trvania máte možnosť zúčastňovať sa na prípravách na skúšky daňového poradcu, ktoré dvakrát ročne organizuje Akadémia daňových poradcov. Oboznámia vás tam aj s otázkami a odpoveďami zo skúšok daňových poradcov.

Po absolvovaní praxe môžete požiadať o vykonanie skúšky daňového poradcu základný rámec určuje zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Pre to, aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte splniť nasledovné požiadavky:

a) vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – preukazuje sa overenou kópiou diplomu
b) 5 ročná ekonomická alebo právnická prax v odbore (môže byť absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 ročná prax ako asistent daňového poradcu - prezkazuje sa napr. potvrdením zamestnávateľa:SKÚŠKA_prax.docxSKÚŠKA_prax.docx
ASISTENT_Potvrdenie zamestnávateľa.docxASISTENT_Potvrdenie zamestnávateľa.docx
c) bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
d) právna spôsobilosť - preukazuje sa vyhlásením
SKÚŠKA_vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.docSKÚŠKA_vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.doc

Písomná žiadosť o skúšku:

Záujemcovia odošlú do kancelárie SKDP krátku mailovú (evidencie@skdp.sk) alebo písomnú žiadosť (SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava) prílohou ktorej sú dokumenty uvedené vyššie a prihláška na skúšku:
SKUSKA prihlaska na skusku.docxSKUSKA prihlaska na skusku.docxSKUSKA_žiadosť o opakovanie skúšky.docSKUSKA_žiadosť o opakovanie skúšky.doc

V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre to, aby ste mohli absolvovať skúšku daňového poradcu, vyzveme Vás buď na doplnenie žiadosti, oznámime Vám dôvody jej odmietnutia, alebo jej prijatie potvrdíme a pozveme Vás na skúšku.

Uzávierka prihlášok:
V letnom termíne skúšok je potrebé doručiť prihlášky 30. apríla.
V zimnom termíne skúšok je potrebné doručiť prihlášky do 31. októbra.

Poplatky:
Po zaslaní žiadosti o skúšky je uchádzač o skúšku povinný zaplatiť poplatok za vykonanie alebo opakovanie odbornej skúšky vo výške 330,- eur. Poplatok prosíme zaplatiť na účet SKDP: IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, ako VS uveďte vaše rodné číslo, v popise platby vaše meno. Platba musí byť pripísaná na účet SKDP najneskôr do dňa uzávierky prihlášok.

Príprava na skúšky:
V rámci prípravy na skúšku sa môžete prihlásiť na kurzy organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie na tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie.skdp@skdp.sk

Termíny skúšok:
Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12. Podrobnosti o priebehu skúšok a ich hodnoení nájdete aj v Skúšobnom poriadku SKDP:
Skusobny poriadok 2011.pdf

Obsah skúšky:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné na výkon daňového poradenstva, najmä z odboru správneho – daňového práva, občianskeho a obchodného práva a ekonomiky, účtovníctva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti nasleduje ústna časť. Pri ústnej časti skúšky si uchádzač náhodne vyberie obálku s otázkami, pričom skúšobná komisia môže položiť doplňujúce otázky.

Sylaby ku skúškam ...

Po úspešnom absolvovaní písomnej aj ústnej časti skúšky Vás pozveme na zloženie sľubu a bude Vám odovzdané osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Poplatok za vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva je 660,- eur.
Pre účely registácie a zverejnenia informácií na našej webovej stránke poprosíme o vyplnenie registračného formulára:
1.1.Evidenčný list FO 2018- platny_GDPR.doc1.1.Evidenčný list FO 2018- platny_GDPR.doc

Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO:
Ziadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtfZiadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtf
Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o zriadenie elektronickej schránky:
ziadost_NACES.docziadost_NACES.doc

Dokumenty zasielajte:
nascenované mailom na adresu: evidencie@skdp.sk
alebo poštou: Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

V prípade otázok nás kontaktujte na mobilnom čísle: +421 908 713 681 alebo +421 903 544 902.
pozastavenie_info.pdfpozastavenie_info.pdf

PROCES UZNÁVANIA KVALIFIKÁCIE

podľa § 8 ods. 5 a § 8a zákona o daňových poradcoch

informácie k žiadosti o uznaní kvalifikácie sú dostupné tu: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/
1_ziadost o uznanie kvalifikacie_akt.pdf1_ziadost o uznanie kvalifikacie_akt.pdf 3_prihlaska na skusku_odbornu aj sposobilosti.pdf3_prihlaska na skusku_odbornu aj sposobilosti.pdf7_ziadost o registraciu do zoznamu DP.pdf7_ziadost o registraciu do zoznamu DP.pdf
Legenda:

Zákon – zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

ZUK – zákon č. 422/2015 Z .z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Pre zapísanie právnickej osoby je potrebné:
1. podať žiadosť o zapísanie spoločnosti adresovanú SKDP (stačí formou krátkeho mailu)
2. k žiadosti priložiť:
- Spoločenskú zmluvu alebo Zakladateľskú listinu - overenú kopiu, kde bude v predmete podnikania napísané daňové poradenstvo a budú zrejmé aj hlasovacie práva alebo účasť na základnom imaní daňových poradcov v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení a
- doklad o bezúhonnosti právnickej osoby Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Po obdržaní požadovaných dokladov vám SKDP vystaví potvrdenie o registrácii podpísané prezidentom SKDP, ktoré bude súčasťou podkladov pre zápis do Obchodného registra.
Po zápise daňového poradenstva do predmetu podnikania právnickej osoby vás následne poprosíme o predloženie overenej kopie výpisu z OR. Na jeho základe bude spoločnosť zapísaná do zoznamu daňových poradcov - právnických osôb a doručíme vám osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Jeho vystavenie je spoplatnené v zmysle interných predpisov sumou 660 eur, splatných na základe vystavenej faktúry.
Pre účely registácie a zverejnenia informácií na našej webovej stránke poprosíme o vyplnenie registračného formulára:
PO_žiadosť o zápis.docPO_žiadosť o zápis.doc
UPOZORNENIE: právnická osoba musí po celú dobu, kým má v predmete podnikania zapísané daňové poradenstvo, spĺňať podmienky ustanovené v § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení, t.j. daňoví poradcovia zapísaní v zozname daňových poradcov musia mať v danej právnickej osobe účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Každú zmenu preukazovaných údajov je právnická osoba povinná oznámiť SKDP vždy do 30 dní.

Informácie na tel. č.: +421 908 713 681
mail: evidencie@skdp.sk

POSKYTUJETE DAŇOVÉ PORADENSTVO AKO REGISTROVANÝ DAŇOVÝ PORADCA
- dočasne a príležitostne

Ak poskytuje daňové poradenstvo v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, môže poskytovať daňové poradenstvo aj v Slovenskej republike bez uznania odbornej kvalifikácie, avšak iba dočasne a príležitostne.
Pred poskytovaním poradenstva je potrebné, aby ste sa zaregistrovali do zoznamu daňových poradcov podľa ust. § 8 ods. 6 zákona o daňových poradcoch.
Pred registráciou do zoznamu daňových poradcov a prvým poskytovaním služieb v Slovenskej republike musíte splniť nasledovné podmienky:
(i) predložiť SKDP písomné vyhlásenie o poistení alebo o iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany; toto vyhlásenie je potrebné predložiť opätovne raz ročne, ak má v úmysle poskytovať služby počas príslušného kalendárneho roka;
(ii) predložiť SKDP doklady požadované zákonom č. 422/2015 Z.z. pre voľné poskytovanie služieb.
Žiadosť o registráciu do zoznamu daňových poradcov nájdete tu:
žiadosť o registráciu do zoznamu.pdfžiadosť o registráciu do zoznamu.pdf
Pri vykonávaní daňového poradenstva sa na území Slovenskej republiky riadite právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými Komorou.
Dočasný a príležitostný charakter sa posudzuje podľa druhu povolania, najmä podľa trvania, frekvencie, pravidelnosti a nepretržitosti poskytovania služieb.

POSKYTUJETE DAŇOVÉ PORADENSTVO V EÚ A CHCETE BYŤ DAŇOVÝM PORADCOM AJ V SR ?

Ak ste príslušníkom iného členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (členský štát) a chcete sústavne poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike, musíte spĺňať podmienky stanovené v § 8 ods. 5 a § 8a ods. 1 a 2 zákona o daňových poradcoch a byť zapísaný v zozname daňových poradcov, ktorý vedie SKDP.

Pred zápisom do zoznamu daňových poradcov musíte splniť teda nasledovné podmienky:


    (i) preukázať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;

    (ii) SKDP Vám musí odbornú kvalifikáciu uznať;

    (iii) preukázať oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva v členskom štáte.


Na výkon profesie daňového poradcu sa v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním, preto uchádzač musí mať uznaný aj doklad o vzdelaní. Vzdelanie má zodpovedať vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa, ktoré sa vyžaduje pre uchádzačov.

SKDP je príslušným orgánom, ktorá rozhoduje o uznaní dokladu o vzdelaní spolu s rozhodovaním o uznaní odbornej kvalifikácie len pre dočasné a príležitostné poskytovanie daňového poradenstva.
V prípade ak máte dosiahnuté vzdelanie v Českej republike, je potrebné nám len oznámiť a preukázať vzdelanie. Na účely účasti na skúškach je stupeň vzdelania automaticky uznaný (čl. 5 a 10 Oznámenia 60/2015 Z.z. ). Zároveň si prosím potvrďte s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, či Vaša vzdelávacia inštitúcia je rovnocennou vysokou školou (kontakt na p. Šupeja, Stredisko pre uznávanie dokladov: +421 2 593 74 920 ivan.supej@minedu.sk).
Následne poprosíme len zaslať mail: „Po konzulácii s Ministersvom školstva Slovenskej republiky oznamujem, že môj doklad o vzdelaní č. XXX vydaný XXX sa považuje za rovnocenný podľa článku 5 a článku 10 Oznámenia č. 60/2015 Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.“
Ak máte dosiahnuté vzdelanie v iných štátoch, musíte sa obrátiť na Ministerstvom školstva Slovenskej republiky žiadosťou o uznanie kvalifikácie (ide o osobitý druh uznanie stupňa vzdelania). Odporúčame vopred avizovať Ministerstvu školstva Slovenskej republiky, že im príde žiadosť
Žiadosť o uznanie vzdelania a kvalifikácie nájdete tu: ziadost_o_uznanie_kvalifikacie.rtfziadost_o_uznanie_kvalifikacie.rtf

Vzdelanie dosiahnuté mimo EÚ sa riešia ad hoc.
Prílohy k žiadosti o skúšku sa prikladajú s úradným prekladom do slovenského jazyka. To neplatí, ak sú dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Úradné doklady musia byť opatrené apostilou alebo iným vyšším overením; to sa nevyžaduje, ak medzinárodná zmluva ustanovuje inak, napr. v prípade Českej republiky.
Niekedy odborná prax získaná v členskom štáte nie je postačujúca na poskytovanie daňového poradenstva v Slovenskej republike, predovšetkým v oblastiach, ktoré nie sú na úrovni EÚ harmonizované. SKDP preto pred uznaním môže uložiť žiadateľovi vykonať kompenzačné opatrenie, ktorým je spravidla skúška spôsobilosti. Voči rozhodnutiu je možné podať SKDP odvolanie do 15 dní.
Skúška spôsobilosti:
Skúšku musíte vykonať do 6 mesiacov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného opatrenia.
Aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte sa prihlásiť. Ak ste nezvolili prihlásenie už v žiadosti o uznaní kvalifikácie, musíte SKDP podať písomnú žiadosť:

SKÚŠKA_žiadosť o skúšku _ prihláška.docxSKÚŠKA_žiadosť o skúšku _ prihláška.docx

Poplatky: za vykonanie skúšky spôsobilosti vo výške 330 Eur

Príprava na skúšky:

Príprava na skúšku spôsobilosti nie je povinná. Avšak, ak si chcete doplniť vzdelanie, môžete využiť niektorý so seminárov alebo prípravu, ktorá organizuje organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Zuzana Zubeková, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk

Termíny skúšok: Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.

Skúška spôsobilosti bude vykonaná s primeraným použitím Skúšobnom poriadku SKDP:Skusobny poriadok 2011.pdf

Obsah skúšky:

Podľa rozhodnutia SKDP sa skúška spôsobilosti vykonáva v oblastiach, ktoré stanoví SKDP po posúdení dosiahnutého vzdelania a praxe v členskom štáte. Oblasti, z ktorých sa vykonáva skúška spôsobilosti sú napríklad, daň z príjmu z fyzických osôb a právnických osôb, správa daní, miestne dane a poplatky, pravidlá ustanovené na výkon daňového poradenstva v Slovenskej republike a pod.

Po vykonaní skúšky spôsobilosti, SKDP vydá rozhodnutie o uznaní kvalifikácie do 30 dní a zapíše žiadateľa do zoznamu daňových poradcov.

Pri vykonávaní daňového poradenstva sa na území Slovenskej republiky riadite právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.

Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO: Ziadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtf

Ak ste zapísaný v zozname daňových poradcov, môžete sa zapísať aj do Európskeho zoznamu daňových poradcov. Viac informácií nájdete v sekcii „ZAPÍŠTE SA DO EURÓPSKEHO ZOZNAMU DAŇOVÝCH PORADOV“

Skúška spôsobilosti:
Skúšku musíte vykonať do 6 mesiacov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného opatrenia.
Aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte sa prihlásiť. Ak ste nezvolili prihlásenie už v žiadosti o uznaní kvalifikácie, musíte SKDP podať písomnú žiadosť:

SKÚŠKA_žiadosť o skúšku _ prihláška.docxSKÚŠKA_žiadosť o skúšku _ prihláška.docx
Poplatky: za vykonanie skúšky spôsobilosti vo výške 330 Eur
Príprava na skúšky: Príprava na skúšku spôsobilosti nie je povinná. Avšak, ak si chcete doplniť vzdelanie, môžete využiť niektorý so seminárov alebo prípravu, ktorá organizuje organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Ing. Petra Bodnárová, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk
Termíny skúšok: Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.
Skúška spôsobilosti bude vykonaná s primeraným použitím Skúšobnom poriadku SKDP:
Skusobny poriadok 2011 (1).pdfSkusobny poriadok 2011 (1).pdf
Obsah skúšky: Podľa rozhodnutia SKDP sa skúška spôsobilosti vykonáva v oblastiach, ktoré stanoví SKDP po posúdení dosiahnutého vzdelania a praxe v členskom štáte. Oblasti, z ktorých sa vykonáva skúška spôsobilosti sú napríklad, daň z príjmu z fyzických osôb a právnických osôb, správa daní, miestne dane a poplatky, pravidlá ustanovené na výkon daňového poradenstva v Slovenskej republike a pod.
Po vykonaní skúšky spôsobilosti, SKDP vydá rozhodnutie o uznaní kvalifikácie do 30 dní a zapíše žiadateľa do zoznamu daňových poradcov.
Pri vykonávaní daňového poradenstva sa na území Slovenskej republiky riadite právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO:
Ziadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtf
Ak ste zapísaný v zozname daňových poradcov, môžete sa zapísať aj do Európskeho zoznamu daňových poradcov. Viac informácií nájdete v sekcii „ZAPÍŠTE SA DO EURÓPSKEHO ZOZNAMU DAŇOVÝCH PORADOV“


ZAPÍŠTE SA DO EURÓPSKEHO ZOZNAMU DAŇOVÝCH PORADOV

Čo je register?

Firmy čoraz častejšie pripravujú medzinárodné projekty či multinárodné iniciatívy, ktoré si vyžadujú právne alebo daňové poradenstvo nielen domácich expertov, ale aj expertov z iných európskych krajín.
V dnešných dňoch predstavuje internet vynikajúci nástroj, prostredníctvom ktorého je možné reagovať na tieto požiadavky a tieto iniciatívy premeniť na skutočnosť, a to svojou jednoduchosťou, možnosťou vyhľadávania a novými informáciami, ktoré je schopný poskytnúť.
Využijúc najpokrokovejšie webové technológie vyvinula CFE Európsky register daňových poradcov, ktorý spĺňa požiadavky všetkých, či už odborníkov alebo ostatnej verejnosti, ktorí hľadajú kvalifikovaného daňového poradcu.
Prezrite si prosím webovú stránku www.cfe-eutax.org a veľmi ľahko nájdete nástroj, ktorý vám umožní v rámci celej Európy vyhľadať kvalifikovaného daňového poradcu.

Prečo sa mám zaregistrovať ?

Keďže ste členom SKDP, ktorá je jednou z členských organizácií CFE a spĺňate podmienky Etického kódexu CFE, patríte medzi kvalifikovaných daňových poradcov v Európe. Jednou z výhod registra je, že obsahuje informácie iba o vašich kolegoch, ktorí spĺňajú tie isté podmienky kvalifikácie.
Samozrejme, že register má aj ďalšie výhody:
Keďže je to on-line vyhľadávací nastroj, môžu ho pri vyhľadávaní daňového poradcu s príslušnými znalosťami využiť potenciálni klienti z celého sveta. Vyhľadávať môžu na základe mena, regiónu, jazykových znalostí alebo špecializácie. Ak ste napríklad expert v oblasti transférového ocenenia na Slovensku, a ovládate niektorý z cudzích jazykov, môžete svoje mimoriadne schopnosti zúročiť prostredníctvom registra a získať nových klientov.

Ako sa zaregistrovať?
Pripojte sa prosím na webovú stránku www.cfe-eutax.org a cez prepinač European Register of Tax Adviser a následne cez prepinač Registration a create new account môžete vstúpiť do registra a vyplniť svoje osobné údaje, vrátane jazykových znalostí a špecializácií. Po vyplnení údajov sa vám objaví kontrolná verzia.
Po preverení, ktoré vykoná SKDP, či ste skutočne jej členom a či sú uvedené údaje správne, obdržíte faktúru.
Ak zoberieme do úvahy výhody, ktoré registrácia ponúka, je poplatok veľmi nízky. Úvodný poplatok predstavuje 100 za prvý rok registrácie a následne je každoročný poplatok 50 splatný na účet SKDP. Poplatky Vám budú každoročne fakturované.

© SKDP 2010