Prihlásiť
 
 STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO FYZICKÁ OSOBA


Do SKDP každoročne pribúdajú noví členovia. Našou úlohou je udržiavať vysokú úroveň profesie a príjmať iba najlepších uchádzačov, ktorí zvládnu odbornú skúšku. Pred tým, ako sa stanete daňovým poradcom, môžete získať skúsenosti ako asistent daňového poradcu. Asistentská prax je vyžadovaná v trvaní 3 rokov. Počas jej trvania máte možnosť zúčastňovať sa na prípravách na skúšky daňového poradcu, ktoré dvakrát ročne organizuje Akadémia daňových poradcov. Oboznámia vás tam aj s otázkami a odpoveďami zo skúšok daňových poradcov.

Po absolvovaní praxe môžete požiadať o vykonanie skúšky daňového poradcu základný rámec určuje zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Pre to, aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte splniť nasledovné požiadavky:

a, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické alebo ekonomické zameranie - preukazuje sa overenou kópiou diplomu
b, 5 ročná prax v odbore (môže byť absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 ročná prax ako asistent daňového poradcu - prezkazuje sa napr. potvrdením zamestnávateľa:
Potvrdenie o zamestnaní.docPotvrdenie o zamestnaní.doc
c, bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
d, právna spôsobilosť - preukazuje sa vyhlásením

Písomná žiadosť o skúšku:

Záujemcovia odošlú do kancelárie SKDP krátku mailovú (evidencie@skdp.sk) alebo písomnú žiadosť (SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava:
žiadosť - overenie spôsobilosti.docžiadosť - overenie spôsobilosti.doc

V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre to, aby ste mohli absolvovať skúšku daňového poradcu, vyzveme Vás buď na doplnenie žiadosti, oznámime Vám dôvody jej odmietnutia, alebo jej prijatie potvrdíme a vyzveme Vás na vyplnenie prihlášky na skúšky:
prihlaska na skusku.DOCprihlaska na skusku.DOC

Uzávierka prihlášok:
V letnom termíne skúšok je uzávierka prihlášok do 30. apríla.
V zimnom termíne skúšok je uzávierky prihlášok do 31. októbra.

Poplatky:
Po zaslaní žiadosti o skúšky je uchádzač o skúšku povinný zapolatiť poplatok za vykonanie alebo opakovanie odbornej skúšky vo výške 330,- eur. Poplatok prosíme zaplatiť na účet SKDP: IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, ako VS uveďte vaše rodné číslo, v popise platby vaše meno. Platba musí byť pripísaná na účet SKDP najneskôr do dňa uzávierky prihlášok.

Príprava na skúšky:
V rámci prípravy na skúšku sa môžete prihlásiť na kurzy organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Ing. Petra Bodnárová, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk

Termíny skúšok:
Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.Podrobnosti o priebehu skúšok a ich hodnoení nájdete aj v Skúšobnom poriadku SKDP:
Skusobny poriadok 2011.pdf

Obsah skúšky:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné na výkon daňového poradenstva, najmä z odboru správneho – daňového práva, občianskeho a obchodného práva, financovania a ekonomiky, účtovníctva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti nasleduje ústna časť. Pri ústnej časti skúšky si uchádzač náhodne vyberie obálku s otázkami, pričom skúšobná komisia môže položiť doplňujúce otázky.

Sylaby ku skúškam ...

Po úspešnom absolvovaní písomnej aj ústnej časti skúšky Vás pozveme na zloženie sľubu a bude Vám odovzdané osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Poplatok za vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva je 660,- eur

Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO:
Ziadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtfZiadost_pridelenie_ICO_podnikatel_fyzicka_osoba.rtf

Dokumenty zasielajte:
nascenované mailom na adresu: evidencie@skdp.sk
alebo poštou: Slovenská komora daňových poradcov, Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č.: +421 48 41 243 93 alebo na mobilnom čísle: +421 917 145 490


STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Pre zapísanie právnickej osoby je potrebné:

1. podať žiadosť o zapísanie spoločnosti adresovanú SKDP (stačí formou krátkeho mailu)

2. k žiadosti priložiť:
- Spoločenskú zmluvu alebo Zakladateľskú listinu - overenú kopiu, kde bude v predmete podnikania napísané daňové poradenstvo a budú zrejmé aj hlasovacie práva alebo účasť na základnom imaní daňových poradcov v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení a
- doklad o bezúhonnosti právnickej osoby Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Po obdržaní požadovaných dokladov vám SKDP vystaví potvrdenie o registrácii podpísané prezidentom SKDP, ktoré bude súčasťou podkladov pre zápis do Obchodného registra.
Po zápise daňového poradenstva do predmetu podnikania právnickej osoby vás následne poprosíme o predloženie overenej kopie výpisu z OR. Na jeho základe bude spoločnosť zapísaná do zoznamu daňových poradcov - právnických osôb a doručíme vám osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Jeho vystavenie je spoplatnené v zmysle interných predpisov sumou 660 eur, splatných na základe vystavenej faktúry.

UPOZORNENIE: právnická osoba musí po celú dobu, kým má v predmete podnikania zapísané daňové poradenstvo, spĺňať podmienky ustanovené v § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení, t.j. daňoví poradcovia zapísaní v zozname daňových poradcov musia mať v danej právnickej osobe účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Každú zmenu preukazovaných údajov je právnická osoba povinná oznámiť SKDP vždy do 30 dní.

Informácie na tel. č.: +421 48 41 243 93
mobil: +421 917 145 490
mail: evidencie@skdp.sk
ZAPÍŠTE SA DO EURÓPSKEHO ZOZNAMU DAŇOVÝCH PORADOV

Čo je register?

Firmy čoraz častejšie pripravujú medzinárodné projekty či multinárodné iniciatívy, ktoré si vyžadujú právne alebo daňové poradenstvo nielen domácich expertov, ale aj expertov z iných európskych krajín.
V dnešných dňoch predstavuje internet vynikajúci nástroj, prostredníctvom ktorého je možné reagovať na tieto požiadavky a tieto iniciatívy premeniť na skutočnosť, a to svojou jednoduchosťou, možnosťou vyhľadávania a novými informáciami, ktoré je schopný poskytnúť.
Využijúc najpokrokovejšie webové technológie vyvinula CFE Európsky register daňových poradcov, ktorý spĺňa požiadavky všetkých, či už odborníkov alebo ostatnej verejnosti, ktorí hľadajú kvalifikovaného daňového poradcu.
Prezrite si prosím webovú stránku www.cfe-eutax.org a veľmi ľahko nájdete nástroj, ktorý vám umožní v rámci celej Európy vyhľadať kvalifikovaného daňového poradcu.

Prečo sa mám zaregistrovať ?

Keďže ste členom SKDP, ktorá je jednou z členských organizácií CFE a spĺňate podmienky Etického kódexu CFE, patríte medzi kvalifikovaných daňových poradcov v Európe. Jednou z výhod registra je, že obsahuje informácie iba o vašich kolegoch, ktorí spĺňajú tie isté podmienky kvalifikácie.
Samozrejme, že register má aj ďalšie výhody:
Keďže je to on-line vyhľadávací nastroj, môžu ho pri vyhľadávaní daňového poradcu s príslušnými znalosťami využiť potenciálni klienti z celého sveta. Vyhľadávať môžu na základe mena, regiónu, jazykových znalostí alebo špecializácie. Ak ste napríklad expert v oblasti transférového ocenenia na Slovensku, a ovládate niektorý z cudzích jazykov, môžete svoje mimoriadne schopnosti zúročiť prostredníctvom registra a získať nových klientov.

Ako sa zaregistrovať?
Pripojte sa prosím na webovú stránku www.cfe-eutax.org a cez prepinač European Register of Tax Adviser a následne cez prepinač Registration a create new account môžete vstúpiť do registra a vyplniť svoje osobné údaje, vrátane jazykových znalostí a špecializácií. Po vyplnení údajov sa vám objaví kontrolná verzia.
Po preverení, ktoré vykoná SKDP, či ste skutočne jej členom a či sú uvedené údaje správne, obdržíte faktúru.
Ak zoberieme do úvahy výhody, ktoré registrácia ponúka, je poplatok veľmi nízky. Úvodný poplatok predstavuje 100 EUR a následne je každoročný poplatok 50 EUR splatný na účet SKDP. Po obdržaní platby bude SKDP aktivovať vašu registráciu a vaše údaje budú zaradené do registra.


V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na adrese:
Ing. Lucián Brabec – referent
e-mail adresa: archiv@skdp.sk
tel.č. 048/4124395

© SKDP 2010