Prihlásiť
 
 STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM


Do SKDP každoročne pribúdajú noví členovia. Našou úlohou je udržiavať vysokú úroveň profesie a príjmať iba najlepších uchádzačov, ktorí zvládnu odbornú skúšku. Pred tým, ako sa stanete daňovým poradcom, môžete získať skúsenosti ako Asistent daňového poradcu.

Požiadavky na uchádzačov:
a, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické alebo ekonomické zameranie.
b, 5 ročná prax v odbore alebo 3 ročná prax ako asistent daňového poradcu.
c, bezúhonnosť.
d, právna spôsobilosť.

Písomná žiadosť o skúšku:
Záujemcovia odošlú do kancelárie SKDP v Banskej Bystrici krátku mailovú žiadosť, na základe ktorej obdržia materiály a podklady. Uchádzač ich vyplní, a spolu s prílohami a dokladom o úhrade za skúšku, zašle do kancelárie SKDP. V prípade neúplnosti dokladov nemôžeme žiadateľa zaradiť na skúšku a vyzveme ho na doplnenie dokladov.

Termíny skúšok:
Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.

Príprava na skúšky:
V rámci prípravy na skúšku sa môžete prihlásiť na kurzy organizované Akadémiou daňových poradcov, s.r.o. (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Viac informácií získate v Akadémii daňových poradcov.

Obsah skúšky:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné na výkon daňového poradenstva, najmä z odboru správneho – daňového práva, občianskeho a obchodného práva, financovania a ekonomiky, účtovníctva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti nasleduje ústna časť. Pri ústnej časti skúšky si uchádzač náhodne vyberie obálku s otázkami, pričom skúšobná komisia môže položiť doplňujúce otázky.

Sylaby ku skúškam ...

Poplatky:
- poplatok za vykonanie odbornej skúšky: 330,- eur
- poplatok za opakovanie odbornej skúšky: 330,- eur
- poplatok za vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 660,- eur


Informácie na tel. č.: +421 48 41 243 93
mobil: +421 917 145 490
mail: lucia.gnotova@skdp.sk

© SKDP 2010