Prihlásiť
 
 
I. Právny rámec

Podľa ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) daňovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky ako aj tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne, najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý trvá nepretržite aspoň tri mesiace alebo dlhodobej choroby a nezvolil si žiadneho zástupcu, môže ustanoviť zástupcu správca dane. Rozhodnutie o ustanovení zástupcu môže správca dane vydať len s predchádzajúcim súhlasom navrhovaného zástupcu. Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov, aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov; predchádzajúci súhlas sa u zástupcu navrhnutého Slovenskou komorou daňových poradcov nevyžaduje.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 7 Daňového poriadku správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, alebo ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, alebo ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.

II. Postup

1. SKDP vedie zoznam daňových poradcov, ktorí majú záujem zastupovať daňové subjekty na základe ustanovenia zástupcu správcom dane podľa § 9 ods. 6 a ods. 7 Daňového poriadku.

2. Správca dane podľa ustanovenia § 9 ods. 6 Daňového poriadku požiada SKDP, aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu na zastupovanie.

3. SKDP do 5 dní od doručenia žiadosti správcu dane oznámi e-mailom všetkým daňovým poradcom uvedeným v zozname požiadavku správcu dane s tým, aby sa záujemcovia o zastupovanie e-mailom prihlásili najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia.

4. Ak sa prihlási jeden záujemca o zastupovanie, SKDP navrhne správcovi dane prihláseného záujemcu za zástupcu.

5. Ak sa prihlási viac záujemcov o zastupovanie, trojčlenná komisia menovaná prezidentom SKDP do 5 dní vylosuje zástupcu a náhradníka. Komisia SKDP výsledok losovania bezodkladne oznámi prihláseným záujemcom a vylosovaného zástupcu navrhne správcovi dane.

6. Ak sa neprihlási žiadny záujemca o zastupovanie, komisia SKDP do 5 dní vylosuje zástupcu a náhradníka s bydliskom alebo sídlom v pôsobnosti správcu dane, ktorý požiadal SKDP o návrh zástupcu na zastupovanie. Komisia SKDP výsledok losovania bezodkladne oznámi vylosovanému záujemcovi a náhradníkovi a vylosovaného zástupcu navrhne správcovi dane.

7. Ak sa v zozname nenachádzajú záujemcovia o zastupovanie s bydliskom alebo sídlom v pôsobnosti správcu dane, ktorý požiadal SKDP o návrh zástupcu na zastupovanie, komisia SKDP do 5 dní vylosuje zástupcu a náhradníka zo všetkých záujemcov uvedených v zozname. Komisia SKDP výsledok losovania bezodkladne oznámi vylosovanému záujemcovi a náhradníkovi a vylosovaného zástupcu navrhne správcovi dane.

8. V prípade, ak vylosovaný zástupca z vážnych dôvodov (nemoc, dlhodobý pobyt v zahraničí) odmietne zastupovanie, komisia SKDP o tom bezodkladne upovedomí náhradníka, ktorého navrhne správcovi dane.Košice 21. 12. 2012


Vypracoval: JUDr. Eugen Kostovčík
<<< späť

© SKDP 2010