Prihlásiť
 
 


Medzinárodné zdaňovanie – 26.10.2022
hotel COLOR

Moderátor: Ing. Mária Janušková

9:00 – 9:15
Ľubica Adame: Krátky prehľad aktuálnej legislatívnej činnosti MF SR

9:15 – 10:15
1: Elena Pekárová: Implementácia smernice DAC 7.

Ing. Elena Pekárová
hl. štátny radca z Oddelenia medzinárodných daňových vzťahov MF SR
Participovala jednak na príslušných rokovaniach Rady EÚ k smernici DAC 7 a zároveň zastrešovala jej vnútroštátnu implementáciu prostredníctvom novely o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
ANOTÁCIA: Témou prednášky bude implementácia smernice EÚ 2021/514/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC7) prostredníctvom zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nadväzne na rýchlo sa rozvíjajúcu digitalizáciu ekonomiky sa smernicou DAC7 rozširuje rozsah automatickej výmeny v oblasti daní o informácie o predávajúcich a ich príjmoch dosahovaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Finančná správa na základe tejto výmeny informácií získa cenný zdroj informácií, ktorý by mal napomôcť pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov osôb predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem.

10:30 – 11:45
Ivan Rumana: Medzinárodné daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam - analýza z pohľadu vnútroštátneho sudcu.

JUDr. Ivan Rumana
sudca Najvyššieho súdu SR
Je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky od roku 2005. V súčasnosti je predsedom tretieho senátu správneho kolégia spoluautorom publikácie „Judikatúra vo veciach daňového práva“ (IURA EDITION 2013) v ktorej uverejnil komentár k vybraným súdnym rozhodnutiam. Pôsobí ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V roku 2010 absolvoval stáž na The Supreme Court of Ireland, v roku 2013 na Nejvyšším správním soudu v Brne a v rokoch 2015 – 2016 na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu.
ANOTÁCIA: Obsahom príspevku je analýza relevantných dokumentov k téme, a to Návrhy Generálneho advokáta Henrika Saugmandsgaard ŘE prednesené 15.07.2021 vo veci C-788/19 Európska komisia proti Španielskemu kráľovstvu, ďalej rozsudok Súdneho dvora EU z 27. januára 2022 vo veci C-788/19, ktorého predmetom bola žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podaná Európskou komisiou proti Španielskemu kráľovstvu . Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv, vydá odôvodnené stanovisko po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky. Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Rozsudok je významný pre orgány finančnej správy a národné súdy, pretože explicitne identifikuje postupy členského štátu EU, ktoré sú v rozpore s právom EU, napriek tomu, že sú upravené vo forme vnútroštátneho zákonodarstva. Stanovisko ESD- TF 2/2022 z mája 2022 k rozsudku SDEU interpretuje rozsudok Súdneho dvora EU z 27. januára 2022 vo veci C-788/19 a je argumentačným nástrojom použiteľným v konaniach pred orgánmi finančnej správy a vnútroštátnymi súdmi. Vnútroštátny súd bude aplikovať rozsudok SDEU iba v spojení s konkrétnym súdnym konaním ak bude predmet konania relevantný, a to vykonaním testu proporcionality. Uvedené dokumenty predstavujú záväzné limity pre legislatívnu činnosť v zákonodarstve, pri tvorbe metodických pokynov orgánmi finančnej správy i pre rozhodovaciu činnosť súdov aj na území Slovenskej republiky.

12:45 – 14:00
Ľubica Adame: Nové pravidlá podkapitalizácie a ich väzba na súčasnú právnu úpravu

Ing. Ľubica Adame, LL.M., PhD.,
riaditeľka odboru priamych daní MF SR
Ľubica Adame sa v rámci svojho pracovného zaradenia zaoberá otázkami dane z príjmov a medzinárodného zdaňovania. Podieľa sa na činnosti pracovných skupín ohľadne medzinárodného zdaňovania v rámci Európskej únie a OECD. Medzi jej hlavné pracovné aktivity patrí okrem iného legislatíva v oblasti dane z príjmov, rokovanie o zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia a implementácia smerníc EÚ do slovenského daňového práva.
V minulosti pracovala v spoločnosti Deloitte ako riaditeľka na daňovom oddelení. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde dosiahla titul PhD. v predmete daňovníctvo. Na Ekonomickej univerzite vo Viedni, Rakúsko, dosiahla titul LL.M. v oblasti medzinárodného daňového práva. Spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, najmä pri posudzovaní doktorandských prác. Je skúsenou lektorkou v oblasti dane z príjmov.

14:15 – 15:30
Judita Kuchtová: Transfer pricing

Ing. Judita Kuchtová
Daňová poradkyňa
Judita Kuchtová je daňová poradkyňa a od roku 2005 je manažérkou v spoločnosti BMB Partners. Špecializuje sa na starostlivosť o slovenských i zahraničných firemných klientov ako odborníčka v oblasti domáceho a medzinárodného daňového práva. Ťažisko leží na nemecky hovoriacich klientoch v automobilovom priemysle. Ako odborníčka pre oblasť transferového oceňovania pravidelne poskytuje poradenské služby v oblasti nastavenia modelov transferového oceňovania, dokazovania opodstatnenosti zvolených metód transferového oceňovania v rámci daňových kontrol, podania žiadosti unilaterálnych ako aj bilaterálnych APA, riešenia medzinárodných konfliktov v oblasti transferového oceňovania ako i pri zostavovaní transferovej dokumentácie a porovnateľných analýz pomocou databáz.
Okrem uvedených oblastí sa Judita Kuchtová ďalej venuje dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, otázkam v súvislosti s problematikou stálych prevádzkarni ako aj zdaňovaniu expatov. Hovorí plynulo nemecky, komunikuje aj v angličtine.
ANOTÁCIA: Aktuálne témy v oblasti transferových cien: Mediál alebo interkvartilové rozpätie? Dopad zmien v slovenskej legislative, prax versus štúdie.

15:45 – 16:30
Matej Kačaljak: Použitie zahraničnej právnej úpravy v SR


doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD
Vedúci katedry finančného práva Univerzity Komenského v Bratislave
Matej Kačaljak pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte ako docent v odbore Obchodné a finančné právo a vedúci katedry finančného práva. Venuje sa primárne otázkam daní a korporátneho práva. Popri akademickej činnosti pôsobí v praxi ako advokát.

ANOTÁCIA: Témou príspevku bude relevancia zahraničných právnych predpisov pri určovaní daňovej povinnosti na Slovensku (napr. vo vzťahu k právnej subjektivite a daňovej subjektivite). Pozornosť bude venovaná aj otázke relevancie zahraničnej judikatúry a literatúry pri riešení daňových interpretačných problémov na Slovensku.

© SKDP 2010