Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2019Valné zhromaždenie SKDP | 14. november 2019

Show details for Program VZProgram VZ
Hide details for ManuályManuály

Valné zhromaždenie s osobnou účasťouTento rok sa uskutoční valné zhromaždenie len s osobnou účasťou daňových poradcov.
Valné zhromaždenie sa nebude vykonávať bez osobnej účasti daňových poradcov ako tzv. valné zhromaždenie na diaľku.
Prezencia na valnom zhromaždeníZačína najneskôr jednu hodinu pred určenou hodinou začiatku rokovania valného zhromaždenia a končí až momentom ukončenia valného zhromaždenia.
Čo v prípade neskorého príchodu?Daňovému poradcovi sa umožní prezencia kedykoľvek po otvorení rokovania valného zhromaždenia a následne sa mu umožní hlasovať.
Kto sa môže zúčastniť?Daňový poradca – fyzická osoba.
Za daňového poradcu – právnickú osobu sa na valnom zhromaždení môže zúčastniť štatutárny zástupca alebo daňový poradca – fyzická osoba, ktorý má podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 50%.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva má právo byť prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, nemôže však hlasovať.
Asistent daňového poradcu nie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia.
Pozvaní hostia podľa rozhodnutia prezídia.
Účasť na základe plnej mociTento rok je možné ešte udeliť splnomocnenie inému daňovému poradcovi, aby ho zastúpil na rokovaní valného zhromaždenia. Táto možnosť platí až do zavedenia hlasovania na diaľku na nasledujúcich valných zhromaždeniach.
Splnomocnencom môže byť daňový poradca - fyzická osoba alebo daňový poradca - právnická osoba.
Každý však môže zastupovať najviac 5 daňových poradcov.
Akú plnú moc potrebujem?Splnomocnenie sa dáva na formulári autorizovanom SKDP, ktorý je zverejnený na tejto web stránke v sekcii Splnomocnenie /viď nižšie/. Splnomocnenie musí byť bezvýhradné, neobmedzené, čitateľné a úplne. Splnomocnenie, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto odseku je neplatné.
Ak splnomocnenie udelil daňový poradca - právnická osoba, k splnomocneniu musí byť priložený výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní (originál alebo internetová kópia).
Ako prebieha prezencia?Daňový poradca – fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.
Daňový poradca – právnická preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra a občianskym preukazom zástupcu (štatutára alebo kvalifikovaného spoločníka).
Zastupujúci daňový poradca je povinný odovzdať písomné splnomocnenie od iného daňového poradcu pri prezencii účasti na valnom zhromaždení.
Kto má právo hlasovať?Prezenciou nadobúda daňový poradca mandát účasti na rokovaní valného zhromaždenia a právo hlasovať za seba a daňových poradcov, ktorými bol splnomocnený.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva nemôže hlasovať.
Kedy je VZ uznášaniaschopné?Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia nie je potrebné dosiahnuť žiadny konkrétny limit prítomných daňových poradcov.
Valné zhromaždenie sa koná po jeho otvorení v hodinu určenú v pozvánke.
Náhradné valné zhromaždenie sa nekoná.
Aký je priebeh VZ?Valné zhromaždenie riadi prezident, iný poverený člen prezídia až do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia.
Predseda valného zhromaždenia ďalej riadi a usmerňuje rokovanie, hlasovanie a diskusiu valného zhromaždenia podľa programu. Predseda valného zhromaždenia dáva pokyn na začatie a ukončenie hlasovania. Rozhoduje o udelení alebo odňatí slova a dohliada na časový limit diskusného príspevku, ak bol valným zhromaždením schválený. Predseda valného zhromaždenia spolupracuje pri formulovaní uznesení s návrhovou komisiou.
O akých uzneseniach sa hlasuje?Vždy sa najskôr hlasuje o všetkých návrhoch prezídia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Ak je návrh týkajúci sa tej istej veci schválený, o ostatných návrhoch v tej istej veci sa nehlasuje.
Je možné doplniť bod programu na VZ?Právo podať písomný návrh bodov programu je možné len dva mesiace pred konaním valného zhromaždenia.
V rámci rokovania možno predkladať len návrhy, ktoré spadajú do obsahovej náplne jednotlivých bodov schváleného programu. Ak je návrhov predložených na valnom zhromaždení k tomu istému bodu viac, o ich poradí rozhoduje predseda valného zhromaždenia.
Ako hlasovať?Hlasuje sa elektronicky. O prípadnom hlasovaní hlasovacími lístkami rozhoduje prezídium.
Za hlasujúceho sa považuje daňový poradca, ktorý platne hlasoval za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Platným hlasom je prejav vôle hlasujúceho daňového poradcu tým, že označí alternatívu voľby „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa hlasovania“.
Pri hlasovaní o uznesení má každý daňový poradca počet hlasov totožný s počtom jeho mandátov v elektronickom hlasovacom zariadení.

Príklad: hlasujúci daňový poradca môže mať počet mandátov (hlasov) za seba, piatich daňových poradcov, ktorými bol splnomocnený, každú právnickú osobu - daňového poradcu, ktorú zastupuje ako štatutár a piatich daňových poradcov, ktorými bola splnomocnená každá právnická osoba, ktorú zastupuje, ako štatutár.

Potrebujem vopred aplikáciu na hlasovanie?Nie, žiadna aplikácia nie je potrebná. Tento rok sa uskutoční hlasovanie s osobnou účasťou prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako na poslednom valnom zhromaždení. Elektronické prostriedky budú odovzdané pri prezencii.
Kedy je uznesenie schválené?Pre platne prijaté uznesenie valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov hlasujúcich daňových poradcov.
Pre odvolanie alebo skrátenie funkčného obdobia členov orgánov SKDP a zmenu výšky členského je potrebný súhlas aspoň 10% z celkového počtu všetkých daňových poradcov, ktorí sú zapísaní v zozname ku dňu hlasovania (nie z počtu hlasujúcich alebo prítomných).
Vyhotovuje sa zápisnica a zvukový záznam?Zápisnica obsahuje stručný a výstižný opis priebehu rokovania a sprístupňuje sa členom do 45 dní. Z rokovania sa vyhotovuje aj zvukový záznam, ktorý je možné sprístupniť daňovému poradcovi na žiadosť.

Identifikácia daňového poradcu sa uvádza v zápisnici, preto je potrebné sa pred príspevkom do diskusie počas rokovania valného zhromaždenia predstaviť menom a priezviskom.


    Show details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály
Hide details for Miesto konaniaMiesto konania
VZ SKDP sa bude konať v hoteli Senec v Senci - oproti aquaparku.
Show details for SplnomocnenieSplnomocnenie
Hide details for Deň pred VZDeň pred VZ

Na 13. novembra (streda) sme pre vás pripravili vzdelávacie podujatie a v podvečer divadelné vystúpenie. Podujatia sa budú konať v hoteli Senec v Senci (oproti aquaparku).

Uzatvorený seminár
JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA K VYBRANÝM OBLASTIAM DPH

Začiatok o 10:00 hod

Spoločná večera
Všetkých daňových poradcov prihlásených seminár alebo divadelné vystúpenie srdečne pozývame na spoločnú večeru.

Začiatok o 18:00 hod.

Divadelné vystúpenie
VŠETKO O ŽENÁCH

- úchvatná komédia jedného z najhrávanejších súčasných autorov, Chorváta Mira Gavrana (preklad J.Jankovič)
- svetoznáma a úspešná divadelná hra
- v piatich príbehoch nazeráme do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Hra je sondou do ženského sveta, v ktorom sa dozvieme viac o ženách v každom veku – od škôlky až po dôchodok. Všetky úlohy pritom hrajú len tri herečky, ktoré tak dostali šancu ukázať svoje herecké umenie, keď v jednej chvíli sa hádajú „o barbinu“, v ďalšej sú z nich závistlivé kolegyne a onedlho zase naoko šťastná rodinka. Hra nepochybne nielen pobaví, ale aj prinúti sa zamyslieť. Skvelý herecký trojkoncert pomôže mužom odhaliť všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať
réžia: Minim F. Otzow
hrajú: Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková/Zuzana Vačková, Andrea Zimányi-ProfantováZačiatok o 19:00 hod
Veríme, že sa niečo užitočné dozviete a príjemne zabavíte.


© SKDP 2010