Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2022


Valné zhromaždenie SKDP 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.

Hide details for Predbežný pogram VZPredbežný pogram VZ
  1. Otvorenie rokovania, voľba predsedajúceho

  2. Voľba členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu valného zhromaždenia

  4. Správa o činnosti prezídia od posledného valného zhromaždenia

  5. Návrhy nových vnútorných predpisov SKDP

  6. Voľby do orgánov SKDP

  7. Vyhodnotenie finančného plánu a výsledky hospodárenia za rok 2020-2021

  8. Výročná správa SKDP za rok 2020 a 2021

  9. Finančný plán na roky 2023-2024

  10. Správa o činnosti dozornej rady od posledného valného zhromaždenia

  11. Správa o činnosti disciplinárnej komisie od posledného valného zhromaždenia

  12. Správy regionálnych rád

  13. Diskusia

  14. Záver


Všetky materiály predkladané Valnému zhromaždeniu SKDP 20209 sú zverejnené v informačnom systéme (dostupné po prihlásení)


Show details for Informácie k voľbámInformácie k voľbám

Show details for ManuályManuály
  Hide details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály
e-mailova infopozvanka VZ.pdfe-mailova infopozvanka VZ.pdf

... zverenená bude po odsúhlasení programu VZ, t.j. 15 dní pred konaním VZ
Pozvánku a všetky materiály predkladané Valnému zhromaždeniu SKDP 2022 budú zverejnené v informačnom systéme SKDP 15 dní pred VZ (dostupné po prihlásení)


Show details for Miesto konaniaMiesto konania

Show details for Potvrdenie osobnej účastiPotvrdenie osobnej účasti

Hide details for Registrácia na on-line účasťRegistrácia na on-line účasť
Pre on-line účasť sa prosím registrujte.

Show details for Videonávody na VZVideonávody na VZ

Tešíme sa na Vašu účasť.

© SKDP 2010