Prihlásiť
 
 

Na XIV. ročníku spoločného podujatia Slovenskej komory daňových poradcov a Komory daňových poradcov Českej republiky, Slovensko – českej konferencii, ktorá sa konala 18. a 19. mája 2023 v Bratislave, sme sa spoločne aj so zástupcami finančných správ (Ing. Jiřím Žežulkom, Mgr. Simonou Hornochovou) ministerstiev financií (JUDr. Toško Beran, Ing. Ľubica Adame, Ing. Martina Bíliková, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. František Cséfalvay) a najvyšších správnych súdov Slovenskej (JUDr. Petra Príbelská, JUDr. Juraj Vališ) a Českej republiky (JUDr. Barbara Pořízková, Mgr. Lenka Krupičková) počas dvoch dní venovali prierezovým témam z oblasti dane z príjmov, DPH aj správy daní.
Prvý deň sme analyzovali judikatúru, OECD smernicu a národnú legislatívu týkajúcu sa transferových cien pri transakciách medzi prepojenými spoločnosťami (JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal). Druhou nosnou témou bolo odborné posúdenie nákladov na reklamné služby, prezentáciu loga, sponzoring a reprezentáciu z pohľadu daňovej uznateľnosti aj odpočítania DPH na vstupe na základe porovnania slovenskej a českej národnej legislatívy, DPH smernice a najaktuálnejšej európskej, českej a slovenskej judikatúry (Mgr. Branislav Kováč, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Ing. Kristína Reguliová a Ing. Bc. Jiří Nesrovnal).

Druhý deň konferencie bola diskutovaná téma úroku z nadmerného odpočtu zadržaného počas daňovej kontroly s cieľom zjednotenia sa v otázkach, ktorými je najmä určenie momentu vzniku nároku a stanovenie výšky úroku pri zohľadnení DPH smernice, národných legislatív, národnej a európskej judikatúry (JUDr. Jozef Vasilík a Ing. Tomáš Hajdušek). Ďalšími témami bolo správne určenie DPH režimu pri rôznych druhoch podpory a príspevkov, ktoré poskytujú prenajímatelia nájomcom, peňažných príspevkoch a nákladov vynakladaných nájomcami v rámci nájomných zmlúv (Ing. Ján Skorka a Mgr. Milan Tomíček), a aplikačné problémy a otázky v oblasti DPH v súvislosti s prepravou tovaru v rámci intra komunitárnych tovarových transakcií, pri ktorých sa uplatňuje oslobodenie od DPH (Mgr. Ľubomíra Murgašová a Ing. Stanislav Kryl).

Konferencia na fotkách ...Konferencia SR-ČR (18.-19. máj 2023)


© SKDP 2010