Prihlásiť
 
 

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva pre zdravotné poisťovne

Opatrenie MF SR č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov - NÁVRH

Predbežná informácia - PI/2023/206

Cieľom návrhu je úprava tvorby fondu kvality zdravia v súlade s novelizáciou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň je cieľom aktualizácia ustanovení právneho predpisu v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a zmenami právnych predpisov, napr. s novým zákonom o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
PI 2023 206_Predbezna-informacia (17).docxPI 2023 206_Predbezna-informacia (17).docx

Opatrenie MF SR č. MF/011684/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov - NÁVRH

Predbežná informácia - PI/2023/207

Cieľom návrhu je úprava vykazovania fondu kvality zdravia v súlade s novelizáciou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň je cieľom úprava štruktúry poznámok účtovnej závierky aj v nadväznosti na zabezpečenie jednotného vykazovania, potrieb aplikačnej praxe a na zmeny právnych predpisov.

PI 2023 207_Predbezna-informacia (18).docxPI 2023 207_Predbezna-informacia (18).docx

Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovaným legislatívnym návrhom na sprava_databaz@skdp.sk do 27. júla 2023.

Termín ukončenia pripomienkového konania k predbežným informáciám 31. júla 2023.

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010