Prihlásiť
 
 

Schválený druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia


Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Účinnosť zákona 1. septembra 2022

Novelizované zákony v oblasti daní a účtovníctva:

  • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (čl. VII)
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (čl. XII)
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. III)

Z dôvodovej správy:

K novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (čl. VII)

K bodu 1

Podľa v súčasnosti účinného znenia zákona sa hodnota stavebných pozemkov určuje podľa prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Táto hodnota je validná pre celú obec bez rozdielu na polohu pozemku. Diferencuje sa podľa príslušnosti obce do jednotlivých veľkostných kategórií. Táto hodnota sa nemenila od účinnosti zákona (1. januára 2005). Tieto v prílohe
č. 2 uvedené hodnoty stavebných pozemkov už nezodpovedajú dnešným trhovým cenám v jednotlivých lokalitách. Obec však môže v nadväznosti na miestne podmienky hodnotu stavebných pozemkov určiť vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN). Takto stanovená hodnota stavebných pozemkov tak môže byť vyššia aj nižšia ako je uvedená v zákone.

Cieľom toho návrhu je zaviesť primeranosť zdanenia tých daňovníkov, ktorých hodnota stavebného pozemku je (výrazne) nižšia ako hodnota určená vo VZN obce – ide najmä o prípady, keď obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov vo VZN obce ako je ich bežná trhová cena. Legislatívnym návrhom sa dopĺňa právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku. Ak obec ustanoví hodnotu stavebného pozemku vo VZN a súčasne daňovník predloží správcovi dane v lehote na podanie priznania k stavebnému pozemku znalecký posudok s hodnotou vyjadrenou na m2 výmery pozemku, ktorá je nižšia ako je hodnota ustanovená správcom dane vo VZN, tak správca dane pri výpočte dane z pozemkov za stavebný pozemok má dve možnosti: i) použije hodnotu pozemku z predloženého znaleckého posudku (obdobne ako uplatnenie hodnoty zo znaleckého posudku na pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy) alebo ii) si správca dane môže dať vyhotoviť na vlastné náklady kontrolný znalecký posudok. Keďže s vysokou pravdepodobnosťou nebudú tieto posudky rovnaké, stanovuje sa, že správca dane pri výpočte dane použije vyššiu hodnotu zistenú zo znaleckých posudkov.

K bodu 2

V súčasnosti majú obce relatívne veľkú voľnosť pri tvorbe vlastnej daňovej politiky na území obce. V § 6 ods. 1 zákon určuje päť druhov pozemkov, ku ktorým obec môže vo VZN určiť rôzne sadzby dane buď pre celú obec, jednotlivé katastrálne územia alebo jednotlivé časti obce. Základná sadzba dane zo zákona je 0,25 %. Pri ornej pôde, trvalých trávnych porastoch je zákonné maximum päťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 1,25 % z hodnoty pôdy ustanovenej v prílohe zákona), pri lesných pozemkoch je zákonné maximum desaťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 2,5 % z hodnoty pôdy ustanovenej vo VZN obce alebo z predloženého znaleckého posudku daňovníkom). Pri pozemkoch, na ktorých sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, sa sadzba môže určiť ľubovoľne, ak sa dodrží päťnásobok sadzby medzi najnižšou a najvyššou sadzbou spomedzi vymenovaných druhov pozemkov. Extrémnym príkladom môže byť napr. 10 % sadzba dane zo záhrad, 30 % sadzba zo zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch a súčasne 50 % sadzba dane zo stavebných pozemkov. Tieto sadzby nezodpovedajú kritériám primeranosti zdanenia a proporcionality zdanenia vo vzťahu k iným druhom pozemkov.

Návrh zjednocuje princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou vo svojom VZN na všetky skupiny pozemkov (nielen na vybrané druhy pozemkov ako je tomu v súčasnosti). Dôvodom navrhovanej úpravy je snaha stanoviť primeranosť zdanenia pôdy a odstránenie „neobmedzenej“ výšky sadzby dane z vybraných druhov pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky). Najvyššia sadzba dane z pozemkov v uvedených druhoch môže podľa návrhu byť (ako v súčasnosti) päťnásobok najnižšej sadzby (avšak po novom) zo všetkých druhov pozemkov (vrátane sadzby príslušnej pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a lesné pozemky).

K novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (čl. XII)

K bodu 1
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 2.

K bodu 2
Upúšťa sa od splnenia podmienky na vydanie oprávnenia na distribúciu, a to zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 10 zamestnancov.

K bodu 3
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 2. Zároveň sa znenie ustanovenia upravuje tak, aby daňové subjekty neboli povinné oznamovať informácie, ktoré finančná správa získava z verejných registrov.

K novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. III)

K bodom 1 až 4

Účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“). V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva sa pre tieto účtovné jednotky upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy.

K bodu 5

V nadväznosti na zmenu pri povinnosti viesť účtovníctvo podľa IFRS sa upravuje v prechodnom ustanovení možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.


NRSR 886_Schvalene znenie zakona.docxNRSR 886_Schvalene znenie zakona.docx886-dovodova.docx886-dovodova.docx886_Spoločná správa VHZ tlač 886.docx886_Spoločná správa VHZ tlač 886.docx886 Radovan Kazda.PDF886 Radovan Kazda.PDF

Daňoví poradcovia môžu sledovať legislatívny proces v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Návrhy SKDP k Predbežnej informácii k pripravovanému zámeru MH SR.

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010