Prihlásiť
 
 
kontakt pre médiá
mobil: +421 915 908 760
e-mail:
tlacove@skdp.sk

TS: Je možné ešte odložiť podanie daňového priznania? (13.6.2024)
Pondelok, 1. júla 2024 bude posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023. Nie však všetkých. Daňové priznania za rok 2023 boli daňovníci povinní podať v riadnej lehote najneskôr 1. apríla 2024. Viac informácií....
TS: Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry za dodanie tovaru alebo služby (18.4.2024)
Zavedenie opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby s účinnosťou od 1.1.2023 predpokladalo zvýšenú motiváciu podnikateľov k uhrádzaniu splatných záväzkov v obchodno-právnych vzťahoch. Cieľom tejto úpravy bolo nielen znižovanie medzery vo výbere DHP, ale aj zlepšenie platobnej disciplíny podnikateľov Povinnosť robiť opravu odpočítanej dane sa vzťahuje na všetky faktúry, ktoré po tomto dátume boli neuhradené 100 dní od ich pôvodnej splatnosti. Viac informácií ...
TS: Ako je to s povinnosťou zmeny označenia registrového súdu na dokumentoch podnikateľov? (19.6.2023)

S účinnosťou od 1. júna 2023 v rámci tzv. zmeny Súdnej mapy okrem rušenia niektorých súdov došlo aj ku zmene príslušností jednotlivých súdov. Táto zmena sa dotýka nielen právnických profesií, ale takisto i všetkých spoločností, a rovnako aj družstiev, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I a Okresnom súde Košice I. Ako je to však s povinnosťou zmeny označenia registrového súdu na dokumentoch dotknutých podnikateľov? Viac informácií ...

TS: Napínavo prijatá novela zákona o DPH (12.12.2022)

Národná rada SR po viacerých odkladoch nakoniec schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Nová legislatíva prinesie pre daňovníkov viacero zmien, ktoré sú z pohľadu účinnosti rozdelené do dvoch častí. Viac informácií.

TS: Zákon o DzP čakajú od budúceho roka zmeny (8.12.2022)

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (ďalej len „Novela“). Väčšina ustanovení Novely by mala začať platiť od 1.1.2023. Viac informácií

TS: Občania daňovými kontrolórmi? (26.10.2022)
V Národnej rade SR má byť už o pár dní schválená novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, vďaka ktorej budú môcť občania žiadať o vrátenie časti zaplatenej ceny vybraných tovarov a služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient. Slovenská komora daňových poradcov úmysel novely vníma pozitívne, avšak súčasne upozorňuje, že návrhu chýba odborná diskusia. Viac informácií
TS: Výkonný výbor Európskej konfederácie daňových poradcov bude mať naďalej slovenské zastúpenie
Valné zhromaždenie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) opätovne zvolilo Branislava Kováča za člena Výkonného výboru a pokladníka. Člen prezídia Slovenskej komory daňových poradcov tak bude ďalšie dva roky reprezentovať Slovenskú republiku v najvýznamnejšej európskej organizácii združujúcej daňových poradcov. Viac informácií
TS: Od júla sa pri hotovostných platbách začne zaokrúhľovanie centov (22.06.2022)
Od 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorou sa na Slovensku pri platbách v hotovosti zavedie zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu. Zaokrúhľovať sa pritom bude matematicky, a to na najbližších päť eurocentov. Viac informácií
TS: Práva daňovníkov pri daňovej kontrole (01.06.2022)
Komunikácia s daňovými úradmi dnes už z veľkej časti prebieha elektronicky. Najčastejšie prípady, kedy daňovníci prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi daňových úradov nastávajú vtedy, keď sa u daňovníka otvorí daňová kontrola. Pre jej riadny priebeh je dôležité, aby v rámci celého procesu daňovej kontroly bol riadne uplatňovaný zákonný postup správcu dane. Viac informácií
TS: Pozvánka na konferenciu s dôrazom na index daňovej spoľahlivosti (02.05.2022)
V súčasnosti sú daňovým subjektom registrovaným pre daň z príjmov zasielané oznámenia s informáciami o ich daňovej spoľahlivosti. Mnoho subjektov sa však s kvalifikáciou obsiahnutou v oznámení nestotožňuje. Môžu niečo podniknúť pre nápravu? Ako sa môžu brániť? Čo ak zverejnené hodnotenie bude mať negatívny vplyv na obchodné vzťahy? Bude sa uplatňovať náhrada škody či ušlého zisku? Viac informácií
TS: 30 rokov daňového poradenstva na Slovensku (08.03.2022)
daňoví poradcovia, Slovenská komora daňových poradcov, spolu s profesiou daňového poradenstva na Slovensku, oslavujú 10.03.2022 svoje tridsiate narodeniny. Od roku 1992, kedy nadobudol na Slovensku platnosť a účinnosť zákon o daňových poradcoch, pomáhajú nielen pri profesionálnom spracovaní daňových priznaní. Viac informácií
TS: Daňové dopady humanitárnej pomoci
Vlna solidarity medzi Slovákmi je obrovská! Za prvý deň od vyhlásenia pomoci pre Ukrajinu sa vyzbierali tisíce, stovky ľudí ponúklo ubytovanie, prevoz cez hranice ale aj materiálnu pomoc. Pomáhajú nielen fyzické osoby, neziskové organizácie, ale rovnako aj množstvo podnikateľov a právnických osôb. Aké daňové dopady môže mať táto bezodplatná pomoc? Viac informácií
TS: Čo je nové v daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2021 a na čo si dať pozor? (28.02.2022)
S koncom kalendárneho roka prišiel aj koniec zdaňovacieho obdobia za rok 2021. Ak ste v minulom roku vykázali príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane, prichádza čas pripraviť si daňové priznanie. Prinášame vám návod ako na to v 5 jednoduchých krokoch. Viac informácií.
TS: Stanovisko SKDP k daňovej reforme (23.11.2021)
V Slovenskej komore daňových poradcov sme si s veľkým záujmom vypočuli základné tézy tzv. Daňovo-odvodovej reformy, ktoré nám v uplynulých dňoch predstavilo Ministerstvo financií SR. Viac informácií.
TS: Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný (18.10.2021)
Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia. Viac informácií.
TS: Návrh rodičovského dôchodku je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný (29.9.2021)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zavádza systém asignácie odvodov, pri ktorom rodičia detí pracujúcich na Slovensku môžu dostať určitú časť odvodov svojich detí vo forme tzv. rodičovského dôchodku. Z pohľadu daňového-odvodového systému však ide o nekoncepčné riešenie s potenciálnym diskriminačnými dopadmi na viaceré skupiny daňovníkov. Viac informácií.
TS - Daňovníci museli pracovať 190 dní, kým splatili svoj účet za chod štátu (09.7.2021)
Dnes oslavujeme Deň daňovej slobody! Počnúc piatkom 9. júla konečne prestávame pracovať na štát a začíname pracovať už iba na seba a svoje rodiny. Daňovníci museli v tomto roku odpracovať rekordných 190 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod verejnej správy a samospráv. Viac informácií.
TS - E-shopy čaká už za pár dní veľká zmena (29.6.2021)
Od 1. júla 2021 dochádza k zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri predaji tovaru na diaľku (zásielkový predaj). Tie sa dotknú najmä e-shopov, ktoré predávajú tovar do zahraničia. Podľa novej úpravy sa dotknuté právnické a fyzické osoby môžu zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte a využiť možnosť podávať jedno elektronické daňové priznanie, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb do všetkých členských štátov. Viac informácií.
TS - Zavedenie globálnej minimálnej 15% sadzby dane pre právnické osoby zásadne neovplyvní slovenské subjekty (11.6.2021)
Krajiny patriace do skupiny G7 sa pred niekoľkými dňami dohodli na presadení úpravy, ktorej výsledkom by malo byť zavedenie minimálnej daňovej sadzby pre právnické osoby vo výške 15 %. Viac informácií.
TS - Za nové autobusy zaplatia podnikatelia nižšiu sadzbu dane (12.3.2021)
Už len niekoľko dní zostáva do uplynutia termínu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Viac informácií.
TS - Online aplikácia na vyplnenie daňového priznania (2.3.2021)
Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s komunitou dobrovoľníkov a daňových poradcov aj v tomto roku ponúka aktuálnu aplikáciu na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Viac informácií.
TS - Od marca budeme z domu pracovať po novom (25.2.2021)
V súčasnosti sa práca z domu, tzv. home office, stala úplne bežnou a počas lockdownu aj povinnou. Už o niekoľko dní, od 1. marca 2021, nás čakajú viaceré zmeny. Zaviedli sa nové pojmy. Viac informácií.
TS - Najlepšie univerzitné práce v oblasti daní (15.02.2021)
Štrnásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2020, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Viac informácií.
TS - Riziká štátnej pomoci (04.12.2020)
Na pandémiu koronavírusu doplácajú aj podnikateľské subjekty a mnohí siahajú po štátnej pomoci. Podnikatelia pri žiadostiach o pomoc nie vždy myslia na to, že ak uvedú nesprávne údaje, hrozia im sankcie, či dokonca trestné stíhanie. Viac informácií.
TS - Čakajú nás zmeny pri práci z domu (16.11.2020)
Súčasná pandemická situácia výrazne prispela k rozšíreniu práce z domácnosti zamestnanca, tzv. home office. Home-office režim je v súčasnosti legislatívne málo upravený, čo spôsobuje viaceré daňové aj odvodové nejasnosti. Viac informácií.
TS - Firmy si môžu polepšiť cez výhodnejšie odpočítavanie strát (12.10.2020)
Mnohí podnikatelia sú pri platení daní znevýhodnení a platia vyššie dane ako by mali. Doteraz boli pravidla prísne a stratu si mohli zo základu dane odpočítavať len rovnomerne 4 roky za sebou. Viac informácií.
TS - Termín skúšok na výkon daňového poradenstva (14.09.2020)
Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok pre záujemcov o profesiu daňového poradcu, ktoré sa uskutočnia 3. decembra - test a písomná časť a 15. decembra - ústna časť. Viac informácií.
TS -Zavedenie eKasy sa nepriamo posúva na január 2020 (19.6.2019)
Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa posúva zavedenie eKasy na 1.1.2020. Z novely vypadli dodatočné podmienky. Podnikatelia nemusia mať do konca júna objednané certifikované zariadenie eKasa. Viac informácií.
TS -Blíži sa termín na podanie odloženého daňového priznania (13.6.2019)
Približne 193 tisíc daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na jún 2019. Zostávajú im teda dva týždne do konca termínu. Viac informácií.
TS - Podnikatelia nie sú pripravení na zavedenie eKasy (12.6.2019)
Verejnosť už dlhšie očakávala, že podobný krok príde. Podnikatelia vďaka novele získajú viac času na prechod na eKasu, získajú však predovšetkým istotu, že v prípade objektívnych príčin nebudú za nedodržanie termínu sankcionovaní. 
Viac informácií.
TS - Termín na skúšky daňových poradcov (26.4.2019)
Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov na 5. júna 2016 - písomná časť a 13. júna 2019 - ústna časť. 
Viac informácií.
TS - Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (29.3.2019)
Daňovníci, ktorí sú povinní komunikovať elektronicky, musia elektronicky poslať aj oznámenie o odklad daňového priznania. Podáva sa cez portál finančnej správy na predpísanom formulári.
Viac informácií.
STANOVISKO V VYJADRENIU MFSR (7.3.2019)

Miriam Galandová - SKDP trvá na svojom názore, že v procese tvorby úplne NOVÉHO zákona o dani z príjmu chýba dostatočná odborná celospoločenská diskusia a účinnosť zákona od 1.1.2020 je nereálna. Mrzí nás, že Ministerstvo financií kriticky vníma snahu odbornej verejnosti, aby výrazné zásahy do podnikateľského prostredia sprevádzala tomu zodpovedajúca diskusia. Ministerstvo financií zverejnilo v decembri 2018 predbežnú informáciu, ktorá hovorí o novele zákona a nie o "úplne novom" zákone, ako je to uvedené v dnešnej tlačovej správe MF.Ministerstvo financií nezverejnilo svoju predstavu ani koncepciu nového zákona, preto je veľmi zložité predkladať relevantné návrhy. K dispozícii je iba pár stranová analýza týkajúca sa opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorá obsahuje len zopár opatrení. Uvedené neindikuje potrebu nového zákona. Príprava nového zákona o dani z príjmov si zaslúži dôkladnú prípravu a diskusiu. Pre ilustráciu, podobný proces v ČR pri tvorbe zákona nie je zavŕšený ani po dvoch rokoch, ich analýza obsahuje 119 strán a verejnosť je dôsledne oboznámená so zámerom predkladateľa a mala možnosť sa k nemu vyjadrovať vo viacerých kolách.https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2016/verejna-konzultace-k-prvnim-resenim-pro-26405 V prílohe posielame predbežnú informáciu, ktorá hovorí o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, čo znamená, že ide o novelu predmetného zákona.
TS - Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov? (7.3.2019)
Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od 1.1.2020. Takto nastavenú účinnosť považujeme za nevhodnú. Zamýšľaný obsah nového zákona je otázny.
Viac informácií.
TS - Zavedenie e-kasy sa týka 230-tisíc pokladníc (14.2.2019)
Podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice (ERP) sa musia povinne online napojiť na systém finančnej správy – eKasa. Od 1.apríla 2019 sa do systému eKasa zapoja všetky nové prevádzky s novými pokladnicami. Viac informácií.
TS -Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom (3.1.2019)
Od 1. januára 2019 došlo k úprave skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Znamená to teda, že bez príslušného oprávnenia, resp. licencie nie je možné poskytovať služby ako je napríklad daňové poradenstvo, či činnosti audítora alebo advokáta. Viac informácií.
TS -DPH na ubytovanie klesla na 10% (1.1.2019)
Od januára platí nižšia daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. Namiesto 20% DPH tak zaplatíte 10% sadzbu dane. Zmena sa týka hotelových a turistických ubytovacích služieb, kempov, internátov, robotníckych ubytovní. Viac informácií.
TS -Zmeny v DPH (29.12.2018)
Od januára platí novela zákona o DPH, ktorá prinesie zmeny pre podnikateľov. Dôležitou zmenou je zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Novoročnú lyžovačku s ubytovaním by ste tak mali mať so sadzbou 10% DPH na ubytovanie. Nižšia sadzba dane sa týka iba ubytovania, ale nevzťahuje sa na súvisiace služby ako napríklad stravovanie, či wellness, pokiaľ nie sú zahrnuté priamo v cene ubytovania. Viac informácií.
TS -Zmeny v DPH (13.12.2018)
Od januára už podnikateľom a účtovníkom ubudne starosť s dvojnásobným platením DPH. Doteraz ak nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, tak museli DPH z nákupu odviesť dvakrát. Viac informácií.
TS -Vysielanie cudzincov za prácou na Slovensku sprevádzajú aj špekulácie a podvody (23.10.2018)
S vysielaním zahraničných zamestnancov na Slovensko sú spojené aj povinnosti. Týkajú sa imigračnej oblasti, oblasti pracovného práca, sociálneho a zdravotného poistenia, a aj daní. Máme komplikovanú agendu, o ktorej mnoho zamestnávateľov ani nevie ... Viac informácií.
TS - Termín na skúšky daňových poradcov (09.10.2018)
Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2018. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2018. Viac informácií.
TS - Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy (05.10.2018)
V parlamente sa ocitol poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť 2,5% osobitný odvod z tržieb obchodných reťazcov. Slovenská komora daňových poradcov je znepokojená, že zákon takéhoto významu neprešiel pripomienkovým konaním. Viac informácií.
Tlačová správa - Slovák získal významnú pozíciu v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) (03.10.2018)
Branislav Kováč sa už po 3. krát stal členom výkonného výboru a pokladníkom v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe). Viac informácií.
Tlačová správa - Zmeny v protischránkovom zákone (30.08.2018)
Protischránkový zákon čakajú zmeny, ktoré ovplyvnia jeho fungovanie v praxi. Daňoví poradcovia sú tí, ktorí môžu firmy zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora. Iba podnikatelia zapísaní v tomto registri môžu obchodovať so štátom. Počas doterajšieho 1,5 ročného fungovania zákona sa objavili technické nedostatky. Práve preto sme pri novele navrhli niekoľko pripomienok. Viac informácií.
Tlačová správa - Finančná správa registruje digitálne platformy (30.07.2018)
Podľa novely zákona o dani z príjmov sa majú od 1.1.2018 transakcie zrealizované v SR zdaňovať na Slovensku. Daň majú odvádzať priamo zahraničné firmy fungujúce cez digitálne platformy a to tak, že si na Slovensku zaregistrujú stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov. Podľa aktuálnych údajov od Finančnej správy je jedna spoločnosť zaregistrovaná z úradnej moci. Má ísť o spoločnosť Expedia Lodging Partner Services Saŕl zo Švajčiarska. Viac informácií.
Tlačová správa - Daňové poradenstvo nie je živnosť (20.07.2018)
Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať iba daňoví poradcovia a nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci. Viac informácií.
Tlačová správa - Vyššie odpočítateľné sumy v daňovom priznaní (03.07.2018)
V daňovom priznaní za rok 2019 si budete môcť odpočítať vyššie sumy ako doteraz. Po novom bude nezdaniteľná časť 3937,35 eur. (V prípade, ak je základ dane najviac do výšky 20 507 eur). Viac informácií.
Tlačová správa - Elektronická komunikácia s daňovými úradmi (27.06.2018)
Približne 400 tisíc fyzických osôb - živnostníkov, roľníkov, umelcov, či športovcov, sa týka povinná elektronická komunikácia s finančnou správou. Ak budú od 1. Júla 2018 potrebovať komunikovať s daňovým úradom, môžu využiť už iba elektronickú formu. Viac informácií.
Tlačová správa - Podanie odloženého daňového priznania sa môže skomplikovať (18.06.2018)
Až 173 317 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na jún 2018. Zostávajú im teda posledné dva týždne do konca termínu. Priznania už tradične podávame na poslednú chvíľu, ale tento rok to môže živnostníkom spôsobiť problémy. Viac informácií.
Tlačová správa - V tomto roku je najvyšší počet odložených daňových priznaní (17.04.2018)
Vyše 200 tisíc daňovníkov si v tomto roku odložilo daňové priznanie. Ide o historicky najvyššie číslo. Nárast počtu odkladov je každoročný. Zo štatistiky vyplýva, že klesli odklady podania daňového priznania u živnostníkov – fyzických osôb. Príčinou môže byť nárast odpočtu paušálnych výdavkov na 60%. Viac informácií.
Tlačová správa - Zárobky z obchodovania s kryptomenami musíte zdaniť (26.03.2018)
Do termínu na podanie daňového priznania zostáva 9 dní. Okrem zvyčajných príjmov treba myslieť aj na zdaňovanie virtuálnych mien ako napríklad bitcoin. To, že príjmy z obchodovania s virtuálnymi menami treba zahrnúť do daňového priznania už potvrdilo aj Ministerstvo financií. Viac informácií.
Tlačová správa - Kryptomeny v účtovníctve (26.03.2018)
Virtuálne meny považujeme na účely účtovníctva za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky. V prípade jeho predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu. Viac informácií.
Tlačová správa - Digitálne platformy čaká povinná registrácia na Finančnej správe (15.03.2018)
Uplatňovaním novej legislatívy o zdaňovaní digitálnych platforiem sa Slovenská republika vystavuje hrozbe súdnych sporov. Nejasná legislatíva však spôsobuje problémy aj slovenským podnikateľom, ktorí využívajú služby internetových sprostredkovateľov. Viac informácií.
Tlačová správa - Čo si môžete odpočítať z daní? (19.02.2018)
Do odovzdávania daňových priznaní zostáva ešte 1,5 mesiaca. Okrem podnikateľov a živnostníkov zdaňujú svoj príjem, ak bol vyšší ako 1901,67 eur, aj zamestnanci. Viac informácií.
Tlačová správa - Chýbajú elektronické tlačivá na daňové priznania (02.02.2018)
Ani 33 dní po závere kalendárneho roka nie sú k dispozícii elektronické formuláre na vyplnenie daňových priznaní pri dani z príjmov. Chýbajúce elektronické tlačivá komplikujú prácu podnikateľom aj daňovým poradcom. Viac informácií.
Tlačová správa - Zdaňovanie kryptomien (05.01.2018)
Zdaňovanie kryptomien by si vyžadovalo zaviesť pravidlá osobitne pre podnikateľské subjekty a pre fyzické osoby - nepodnikateľov. V prvom rade je nutné určiť, či sa kryptomeny majú považovať za menu, finančný majetok (investíciu) alebo tovar (napr. z pohľadu internetovej zmenárne, ktorej cieľom je kúpa a predaj kryptomeny). Viac informácií.
Tlačová správa - Zmeny v roku 2018 (03.01.2018)
V novom roku čakajú daňovníkov viaceré novinky v oblastí daní. Okrem elektronického podávania daňových priznaní aj pre živnostníkov, treba myslieť aj na príležitostné príjmy. Viac informácií.
Tlačová správa - Index daňovej spoľahlivosti. (11.12.2017)
Finančná správa chce pre daňovníkov zaviesť Index daňovej spoľahlivosti, teda akési hodnotenie subjektov. Najlepšie hodnotené, teda spoľahlivé subjekty získajú od Finančnej správy viaceré výhody. Návrh výhod predstavila aj Slovenská komora daňových poradcov. Viac informácií.
Tlačová správa - Upozornenia od Finančnej správy - softwarning. (23.11.2017)
Informatívne upozorňovanie daňovníkov na nezrovnalosti v podaniach, kontrolných výkazoch a informovanie o prípadných preplatkoch a nedoplatkoch sú pozitívnym krokom a firmám uľahčia identifikovať a odstrániť administratívne chyby. Viac informácií.
Tlačová správa - Paradise Papers. (10.11.2017)
V prípade, ak sa slovenské firmy a občania objavili v kauze Paradise Papers, neznamená to automaticky, že ide o daňových podvodníkov. Pri podnikaní v daňových rajoch z daňového pohľadu záleží najmä na tom, aby sa ekonomická realita zhodovala s formálnym vykazovaním činností a majetku, za ktoré príjmy do týchto daňových rajov firmám plynú, a aby tam tieto príjmy neboli presúvane umelo. Viac informácií.
Tlačová správa - Zneplatnenie eID môže ohroziť prácu daňových poradcov. (25.10.2017)
Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že zneplatnenie eID (elektronických občianskych preukazov) môže spôsobiť vážne problémy pri zápisoch do Registra partnerov verejného sektora. Viac informácií.
Tlačová správa - Zneplatnenie eID môže ohroziť prácu daňových poradcov. (25.10.2017)
Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že zneplatnenie eID (elektronických občianskych preukazov) môže spôsobiť vážne problémy pri zápisoch do Registra partnerov verejného sektora. Viac informácií.
Tlačová správa - Najlepšie univerzitné práce v oblastí daní. (25.10.2017)
Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov po prvý raz. Viac informácií.
Tlačová správa - Účtovné doklady si musíte ponechať 10 rokov namiesto doterajších 5 rokov. (17.10.2017)
Podnikatelia si budú musieť vyčleniť extra miesto na archivovanie dokumentov. Poslanci v parlamente schválili novelu zákona o účtovníctve, ktorá predlžuje povinnú archiváciu dokladov z 5 na 10 rokov. Viac informácií.
Tlačová správa - Zásadné zmeny v zlučovaní firiem. (12.10.2017)
Navrhovaná novela Zákona o dani z príjmov, prinesie viaceré zmeny. Pre firmy, ktoré plánujú zlúčenie, splynutie alebo naopak svoje rozdelenie sa pripravuje opäť zásadná zmena v zdaňovaní. Viac informácií.
Tlačová správa - Európa stupňuje boj proti daňovým únikom, zároveň však musí chrániť poctivých podnikateľov. (22.9.2017)
Špičkoví európski daňoví poradcovia rokujú v Bratislave o boji proti vyhýbaniu sa plateniu daní, obmedzovaní daňových rajov, či o daňovej istote pre podnikateľov. Viac informácií.
Tlačový brífing - rokovanie CFE v Bratislave (22.9.2017) Viac informácií.
Témy: Smernica o vyhýbaní sa plateniu daní, Smernica proti praniu špinavých peňazí, Charta práv daňovníka – ako chrániť daňové tajomstvo, ako sa brániť pred šikanou úradov
Digitalizácia daňového poradenstva.
Miesto: Falkensteiner, Pilárikova 5, BA
Termín: 22.9.2017 o 9:30
Hostia: Piergiorgio Valente – prezident CFE, Branislav Kováč – viceprezident SKDP, člen výkonného výboru CFE
Tlačová správa - Slováci platia jedny z najvyšších daní a odvodov v krajinách OECD (15.8.2017)
V priemere bola v roku 2016 na Slovensku daňovo-odvodová záťaž príjmu zamestnanca na úrovni 41,5%, pričom priemer krajín OECD je 36%.  Viac informácií.
Tlačová správa - Povinná elektronická komunikácia pre živnostníkov sa odkladá (2.8.2017)
Na stretnutí s prezidentom Finančnej správy SR sme diskutovali o rôznych alternatívach, ako by bolo možné zmierniť dopad zavedenia povinnej elektronickej komunikácie na drobných živnostníkov. Viac informácií.
Tlačová správa - Na podanie odloženého daňového priznania zostáva 5 dní (26.6.2017)
Takmer 170 000 tisíc občanov a firiem má už len 5 dní na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Z roka na rok rastie počet daňovníkov, ktorí si posúvajú podanie daňového priznania.
Tlačová správa. Zvukový záznam.
Tlačová správa - Deň daňovej slobody je zajtra (5.6.2017)
Podľa spoločnosti Deloitte pripadá tento rok tzv. deň daňovej slobody na 6. júna. Obrazne povedané, od tohto dňa prestávame pracovať na štát a pracujeme sami na seba. Viac informácií.
Tlačová správa - Bezplatné stretnutie s daňovými poradcami v Košiciach (2.6.2017)
6. jún 2017 je deň daňovej slobody a my začíname pracovať sami na seba a nie na štát. Symbolicky práve v tento deň môžete spoznať prácu daňových poradcov, diskutovať s nimi o problémoch a nechať si bezplatne poradiť. Viac informácií.
Tlačová konferencia - Deň daňovej slobody - 5. júna 2017 o 10:00 hod.
Téma: Prestávame pracovať na štát a pracujeme sami na seba. Oproti minulému roku však na štát pracujeme o 8 dní dlhšie. Prečo je to tak?
Miesto: SKDP, Trnavská cesta 74, BA
Čas: 10:00 hod., 5. jún 2017
Účasť: Jozef Danis - prezident SKDP, Ľubica Dumitrescu - Deloitte, členka SKDP
Slovensko - česká konferencia: 11.-12. máj 2017, Hotel NH Gate One, Bratislava
Výmena skúseností a riešenie praktických problémov pri zdaňovaní príjmov a pri zamietnutí odpočítania DPH.
11. mája 2017: 10:00 Fototermín, 11:20 Brífing
Zoznam prednášajúcich
Podrobný program
NOVINÁRSKE RAŇAJKY - 5. mája 2017 o 9:30 hod.
Téma:
- Start-upy platia dane aj z peňazí, ktoré nezarobili.
- Akčný plán boja proti daňovým podvodom 2017-2018 (schválený Vládou SR)
Viac informácií.
Pripomienkujeme zákon o e-Governmente (18.4.2017)
Členovia SKDP môžu navrhnúť zmeny a pripomienky k zákonu o e-Governmente (Zákon č.305/2013). Termín je do 2. mája 2017. Po tomto termíne zverejníme naše návrhy.
V prípade záujmu o tému nás neváhajte kontaktovať: tlacove@skdp.sk
Tlačová správa - Zlepšovanie podnikateľského prostredia v daňovej oblasti (12.4.2017)
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vidí priestor na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblastí daní. Riešenie niektorých problémov by výrazne uľahčilo život firmám aj živnostníkom. Na Slovensku pretrváva právna neistota v oblastí daní. Často ide o nejednoznačný výklad ...
Viac informácií.
Info pre novinárov: Slovensko-česká konferencia
11.-12. máj 2017, hotel NH Gate One
Zoznam prednášajúcich
Téma: Daň z príjmov a DPH v praxi obidvoch krajín.
Diskusia bude aj o zamietnutí odpočítania DPH na základe údajného nepreukázania dodania pri prípadnom porušení zákonných povinností subjektov na predchádzajúcich stupňoch a uplatnenie inštitútu ručenia.
V prípade záujmu o spravodajské pokrytie alebo rozhovory: tlacove@skdp.sk
Tlačová správa - Podávanie daňových priznaní za rok 2016 (20.3.2017)
Daňové priznanie nemusia podávať tí, ktorých zdaniteľný príjem bol 1901,67 € alebo menej. Všetci ostatní ho podať musia, vrátane tých daňovníkov, ktorí síce mali príjem 1901,76 € alebo menej, avšak vykázali daňovú ...
Viac informácií.
TaxCharity o.z. pomohlo postihnutému chlapcovi (09.3.2017)
Daňoví poradcovia z Regionálnej kancelárie v Košiciach spolu s niektorými pracovníkmi Finančnej správy SR uskutočnili benefičnú dražbu kníh a výťažkom prispeli na pomoc pre mentálne a telesne postihnutého chlapca Filipka Lukáča.
Prostredníctvom občianskeho združenia daňových poradcov – TaxCharity o.z. - odovzdali symbolický šek na 500 eur riaditeľke Spojenej školy pre hendikepované deti v Košiciach. Finančný príspevok pomôže k zakúpeniu špeciálne upravenej stoličky. 7- ročný Filipko je veľmi šikovný, počas vyučovania však nedokáže samostatne sedieť na bežnej stoličke. Špeciálne upravená stolička mu uľahčí vzdelávanie a zároveň poslúži aj iným spolužiakom s podobným osudom.
Príspevok na zakúpenie pomôcky odovzdala 26.02.2017 členka Prezídia SKDP Mária Sčureková a za Regionálnu kanceláriu SKDP v Košiciach – Štefan Kabát a Mariana Hubová.

© SKDP 2010