Prihlásiť
 
 

Vyhodnotenie pripomienok k novele zákona o DPH v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - NÁVRH

Legislatívny proces - LP/2022/309

Návrh novely zákona o DPH bol zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie dňa 31. mája 2022.

Zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s MF SR a FR SR dňa 7. júna 2022 a následne dňa 20. júna 2022 k zverejnenému návrhu vzniesli pripomienky.

Dňa 6. júla 2022 sa zástupcovia SKDP zúčastnili na rozporovom konaní k vzneseným zásadným pripomienkam.

Dňa 15. júla 2022 členovia Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH sformulovali a zaslali stanovisko SKDP na MF SR k pripomienkovanému ustanoveniu § 49/7/a.

Upravené znenie návrhu novely bolo predložené na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR 9. augusta 2022.

Pripomienky vznesené SKDP a ich vyhodnotenie
LP 2022 309_Pripomienky SKDP_Vyhodnotenie v MPK_Final.pdfLP 2022 309_Pripomienky SKDP_Vyhodnotenie v MPK_Final.pdfLP 2022 309_Vyhodnotenie MPK_vsetky pripomienky.docxLP 2022 309_Vyhodnotenie MPK_vsetky pripomienky.docx
LP 2022 309_Zápis z rozporového konania_SKDP (002).pdfLP 2022 309_Zápis z rozporového konania_SKDP (002).pdfLP 2022 309_Stanovisko SKDP_ust 49_7_a_15072022_MLK DPH.pdfLP 2022 309_Stanovisko SKDP_ust 49_7_a_15072022_MLK DPH.pdf
Zápis z pracovného stretnutia 07.06.2022_final.pdfZápis z pracovného stretnutia 07.06.2022_final.pdf

Nový upravený návrh novely zákona predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR
LP 2022 309_upravene navrhovane znenie.docxLP 2022 309_upravene navrhovane znenie.docxLP 2022 309_05_-dovodova_sprava_osobitna-upravene znenie.docxLP 2022 309_05_-dovodova_sprava_osobitna-upravene znenie.docxLP 2022 309_dovodova-sprava_vseobecna_upravene znenie.docxLP 2022 309_dovodova-sprava_vseobecna_upravene znenie.docxLP 2022 309_informativne_konsolidovane_znenie.docxLP 2022 309_informativne_konsolidovane_znenie.docx

Cieľ a zámer novely
Primárnym cieľom návrhu má byť transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb. Smernica zavádza osobitnú záznamovú povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb, prostredníctvom ktorých sa realizujú platby za dodané tovary a služby. V súlade s uplatnením tzv. follow-the-money princípu to znamená, že pri dosiahnutí určitého počtu platobných služieb poskytnutých tomu istému príjemcovi cezhraničných platieb za stanovené obdobie, budú poskytovatelia platobných služieb, ktorí v súvislosti s týmito cezhraničnými platbami týmto osobám poskytujú platobné služby, povinní viesť osobitné záznamy a údaje z nich oznámiť FR SR. Tieto záznamy sa následne každým ČŠ budú zasielať do centrálneho európskeho systému o platbách tzv. CESOP pre účely krížovej kontroly a vyhodnotenia.

Úprava rôznych ustanovení zákona o DPH s cieľom zníženia administratívnej záťaže, napr. upustenie od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby alebo oslobodený prenájom nehnuteľnosti, s možnosťou zdaniteľných osôb, ktoré sú z titulu uskutočňovania uvedených transakcií v súčasnosti registrovanými platiteľmi dane, požiadať o zrušenie registrácie.

Odstránenie niektorých nedostatkov zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, napr. určenie spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru, pri ktorom sa uplatní zákonná fkcia posudzovania ako povinne odpisovaného majetku rovnomerne po dobu 4 rokov.

Zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby. Týmto návrhom sa sleduje zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch a k zníženiu únikov na DPH a medzery vo výbere DPH.Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010