Prihlásiť
 
 

V NR SR bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom
výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý bol predložený ako iniciatívny materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 776 zo dňa 6. septembra 2017.

Priložené dokumenty: NRSR 564.rtfNRSR 564.rtftlaÄŤ_0564-dovodova.rtftlaÄŤ_0564-dovodova.rtfSpoloÄŤná správa VSRR tlaÄŤ 564.rtfSpoloÄŤná správa VSRR tlaÄŤ 564.rtfUs190776.docUs190776.doc

Pozn.: Zákon ešte nenadobudol platnosť, ešte nebol uverejnený v Zbierke zákonov.


© SKDP 2010