Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Daň vyberaná zrážkou

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Daň vyberaná zrážkou"

Termín: 30. máj 2023 od 15:00 do 18:00 h.

Lektor: Ing. Miroslava BRNOVÁ (MF SR)

Vysporiadanie daňovej povinnosti jej zrazením už pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrad sa považuje za jeden z najefektívnejších inštitútov zabezpečenia dane pri zdroji, čo zároveň v oblasti úhrad do zahraničia v zásade uspokojivo rieši aj otázku predchádzania daňových únikov. Jej výberom zároveň zabezpečuje aj jednoduchší a prehľadnejší výber daní a odbremeňuje daňovníka, príjemcu platby, od povinnosti podávania daňového priznania len z titulu poberania príjmov vysporiadaných pri zdroji. Toto je výhodou nielen v prípade, ak plynú takéto príjmy dosiahnuté na území Slovenskej republiky (SR) do zahraničia, t.j. sú vyplácané daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj v prípade, ak plynú takéto príjmy na území SR daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou a prijímajúci daňovník nemá iné zdaniteľné príjmy ako tie, ktoré sa vysporiadajú daňou vyberanou zrážkou. Charakteristickým znakom tejto formy zabezpečenia dane pri zdroji je prenesenie zodpovednosti za vyberanie dane na subjekt, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhradu v prospech daňovníka, t. j. platiteľa dane.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ)
Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

1. Platiteľ dane, zahraničný platiteľ dane
   a. Definície
   b. Povinnosti platiteľa dane, zahraničného platiteľa dane
   c. Spôsob vyberania dane zrážkou a lehoty
   d. Sadzba dane vyberanej zrážkou
   e. Sťažnosť k neprávne vybratej dani

2. Vysporiadanie dane vyberanej zrážkou
   a. Zrazením dane vysporiadaná
   b. Preddavkovo pri taxatívne vymedzených príjmoch na základe rozhodnutia daňovníka
   c. Dohoda o nezrazení dane

3. Druhy príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
   a. Výlučne z príjmov zo zdrojov na území SR
   b. Vymedzené príjmy pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
    i. Druhy príjmov spadajúce pod zrážkovú daň
     1. Služby
     2. Umelci, športovci
     3. Odplaty za priemyselné a autorské práva
     4. Nájomné z hnuteľných vecí
     5. Podiely na zisku a ďalšie
     6. Ostatné
    ii. Spôsob vysporiadania – vysporiadané zrazením, preddavkovo a s tým súvisiace podanie daňového priznania
    iii. Koncept „skutočného“ vlastníka príjmu – podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
    iv. Aplikácia zmlúv o ZDZ
   c. Vymedzené príjmy pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou
    i. Druhy príjmov spadajúcich pod zrážkovú daň
     1. Kapitálový majetok
     2. Sociálne plnenia, dôchodky
     3. Autorské práva
     4. Iné – peňažné a nepeňažné plnenia držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ceny a výhry


Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010