Prihlásiť
 
 

Vláda schválila nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - úprava preddavkových povinností

NARIADENIE VLÁDY SR z 30. apríla 2020 o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - znenie zákona zverejnené v Zbierke zákonov SR 30.04.2020

ZZ_2020_104_20200430.pdfZZ_2020_104_20200430.pdf

Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou na základe § 2 ods. ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Nariadenie vlády ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. Takíto daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, budú platiť preddavky na daň z príjmov na základe tohto podaného daňového priznania a to za podmienky, že výška preddavku na daň z príjmov z takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Nariadením vlády sa zároveň ustanovilo, že uvedený spôsob stanovenia preddavkov sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Návrh nariadenia vlády zverejnený 30. apríla 2020
Nar. vlady v oblasti dane z príjmov_vlastny_material_vlada 30042020.pdfNar. vlady v oblasti dane z príjmov_vlastny_material_vlada 30042020.pdf
Nar. vlady v oblasti dane z prijmov_Dovodova  sprava_vlada 30042020.pdfNar. vlady v oblasti dane z prijmov_Dovodova sprava_vlada 30042020.pdf
Nar. vlady v oblasti dane z príjmov_predkladacia_sprava_vlada_30042020.pdfNar. vlady v oblasti dane z príjmov_predkladacia_sprava_vlada_30042020.pdf

Zdroj: vláda SR


© SKDP 2010