Prihlásiť
 
 

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. bola schválená - vypustenie CFC pravidiel pre FO

NR SR dnes chválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zo zákona o dani z príjmov sa vypúšťa pravidlo týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre FO (tzv. CFC pravidlá). Dôvodom zrušenia týchto pravidiel je, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti.

V dôvovodovej správe k návrhu zákona sa uvádza, že CFC pravidlá pre FO nie sú upravené EÚ legislatívou. Smernica rady EÚ 2016/1164 v Článku 1 “Rozsah pôsobnosti” uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov PO. Rovnako OECD v rámci akčného plánu BEPS, reformy medzinárodného zdaňovania s cieľom zamedziť obchádzanie zdanenia nadnárodnými spoločnosťami a zabezpečiť spravodlivé odvádzanie daní tam, kde sa ekonomické aktivity uskutočňujú (BEPS, Action 3 - 2015 Final Report) uvádza, že pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností je nevyhnutné zaviesť pre PO. Pripúšťa ako marginálnu aj možnosť aplikovať pravidlá na FO.

SR má možnosť sa rozhodnúť, či tieto pravidlá zavedie (vrátane rozsahu týchto pravidiel a spôsobu aplikácie), alebo sa rozhodnúť tieto pravidlá vôbec nezaviesť. Z členských krajín EU zaviedlo tieto pravidlá iba 5 krajín s podmienkami oveľa menej striktnými ako Slovensko. Pravidlá pre PO majú všetky členské krajiny EU.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. augusta 2023.

Okrem tejto zmeny dochádza aj k zmene zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Do zákona sa dopĺňa § 98b - Elektronické služby obsahom ktorého je možnosť poskytovania elektronických služieb obcou pre miestne dane a poplatky a sprístupnenie osobného spisu daňového subjektu v klientskej zóne elektronickej služby.

Dopĺňajú sa nové druhy služieb obce, prvá je služba zasielania oznámení o výške dane alebo poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie a druhá je služba predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti.

Oznámenie o výške dane/poplatku je určené pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí nepoužívajú aktivovanú eGov schránku a chcú sa odbremeniť od doručovania písomných rozhodnutí obce do vlastných rúk (žlté upovedomenie o uložení zásielky). Navrhnuté riešenie šetrí daňovému subjektu čas a obci financie za doručovanie písomností poštou. Týmto spôsobom je možné postupovať pri každej miestnej dani a poplatku upravenej v zákone č. 582/2004 Z. z. Zaslanie oznámenia obcou prebehne na email určený daňovým subjektom alebo do jeho osobnej zóny na klientskom portáli obce.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. novembra 2023.

Schválené znenie zákona NRSR 1597.docxSchválené znenie zákona NRSR 1597.docx

Zdroj: nrsr


© SKDP 2010