Prihlásiť
 
 

Úspešná konferencia posudzovania daňových podvodov z hľadiska DPH

Mnoho noviniek a užitočných rád sa dozvedeli účastníci úspešnej konferencie posudzovanie daňových podvodov z hľadiska DPH, pod taktovkou členov SKDP, menovite Milana Vargana, Alice Ordy Oravcovej a Jána Skorku.

Diskusie sa zúčastnil rekordný počet sudcov NSS SR a NSS ČR, vrátane oboch predsedov najvyšších správnych súdov: JUDr. Karola Šimku z NSS ČR a JUDr. Pavla Naďa z NSS SR, zástupcovia MF SR (riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní JUDr. Toško Beran, Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo za odbor nepriamych daní, FR SR na čele s prezidentom Ing. Jiřím Žežulkom. Mimoriadne podnetná a mienkotvorná bola vzájomná výmena informácií a diskusia venovaná najmä vedomostnému testu v zmysle rozsudku C-440/04 AXEL KITTEL (daňovník vedel, vedieť mal alebo mohlo vedieť, že sa zúčastňuje na daňovom podvode) a súvisiaci rozsah dôkazného bremena správcu dane. Tiež sa potvrdilo, že zložitou otázkou je obsah následného práva daňového subjektu "vyviniť sa", t. j. preukázať, že konal v dobrej viere a ním prijaté opatrenia boli v „rozumnom rozsahu“.

Daňoví poradcovia poukazujú najmä na nasledovné oblasti:
- preukázanie vedomosti daňového subjektu o jeho účasti na DPH podvode je dôkazným bremenom správcu dane, pričom správca by mal označiť konkrétne relevantné dôkazy a indície a preukázať príčinnú súvislosť s vedomosťou,
- test rozumnosti prijatých opatrení daňovým subjektom - prijaté opatrenia je potrebné vyhodnotiť v závislosti od konkrétneho prípadu zohľadniac rizikové indície vo sfére daňového subjektu ako aj čas, miesto, segment podnikania a obvyklosť opatrení,
- problematickú aplikáciu rozsudku Súdneho dvora C-154/20 Kemwater ProChemie v slovenských podmienkach,
- rozsudok C-154/20 Kemwater ProChemie nenahrádza a nepopiera rozsudok C-610/19 Vikingo,
- možnosť odstránenia nedostatkov z daňovej kontroly vo vyrubovacom konaní a potrebu úpravy daňového poriadku v tomto kontexte,
- povinnosť správcu dane oboznámiť daňový subjekt so svojimi pochybnosťami v dostatočnom predstihu pred vydaním protokolu z daňovej kontroly.

https://www.linkedin.com/posts/skdp_mnoho-noviniek-a-u%C5%BEito%C4%8Dn%C3%BDch-r%C3%A1d-sa-dozvedeli-activity-7055192336103841792-hSTA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Konferencia - Podvodné konania pri DPH 2 - 17.04.2023


© SKDP 2010