Prihlásiť
 
 

Balík daňových opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Vláda SR dnes schválila balík opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, ktorý ako súčasť návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pripravilo Ministerstvo financií SR. Zajtra v stredu 1. apríla 2020 bude návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovaný v parlamente. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Návrh zákona pokrýva nižšie uvedené oblasti:

Opatrenia v oblasti správy daní:

 • Spôsob doručovania podania
 • Zmeškanie lehoty
 • Doručovanie
 • Prerušenie daňovej kontroly
 • Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
 • Prerušenie daňového konania
 • Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
 • Daňové nedoplatky
 • Odloženie daňovej exekúcie
 • Správne delikty a sankcie
 • Spoločné ustanovenie

Opatrenia pri dovoze tovaru:
 • Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel

Opatrenia v oblasti správnych poplatkov

Opatrenia v oblasti účtovníctva

Opatrenia v oblasti dane z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov
 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Balik daňovych opatreni_predkladacia_sprava (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatreni_predkladacia_sprava (1)_vlada SR_31032020.pdf
Balik daňových opatrení_vlastny-material (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňových opatrení_vlastny-material (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatreni_dovodova vseobecna (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatreni_dovodova vseobecna (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatreni_dovodova osobitna (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatreni_dovodova osobitna (1)_vlada SR_31032020.pdfBalik daňovych opatrení_Stanovisko k bodu c. 13 (1).pdfBalik daňovych opatrení_Stanovisko k bodu c. 13 (1).pdf
Zdroj: MF SR, úrad vlády SR

© SKDP 2010