Prihlásiť
 
 

Nové informácie FR SR

V databáze usmernenia a pokyny pribudli nasledovné informácie:

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi - rezidentovi SR v roku 2018
Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %. čítaj viac...

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie - rezidentovi SR v roku 2018
Ak podiely na zisku a na majetku uvedené v § 3 ods. 1 písm. g) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú fyzickej osobe – členovi pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 % len podiely na zisku a na majetku určenom na rozdelenie, ktoré presahujú 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom období. čítaj viac...

Najčastejšie otázky a odpovede k podávaniu vyhlásenia o poukázaní 2 % alebo 3 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb


© SKDP 2010