Prihlásiť
 
 

Schválená vládna novela zákona o účtovníctve

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Cieľom novely je:

- transpozíciou smernice EÚ 2021/2101, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami tzv. public country-by-country reporting, zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností prostredníctvom verejnej kontroly, ktorá spočíva v zverejnení určitých informácií týkajúcich sa dane z príjmov v členení podľa jednotlivých štátov. V súlade s cit. smernicou sa zavádza pre vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok. Obsahom správy majú byť napr. informácie o zaplatenej dani z príjmov, suma výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami, počet zamestnancov, pričom informácie sa budú uvádzať v tabuľke, ktorej vzor ustanoví vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ).

- úprava niektorých ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. na základe poznatkov z aplikačnej praxe.

- ochrana majetku štátu a územnej samosprávy a zvýšenie kvality dát v účtovných závierkach účtovných jednotiek tým, že sa zvýši periodicita vykonávania inventarizácie určitého hmotného majetku v účtovných jednotkách verejnej správy - štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, štátne fondy, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov.

Účinnosť:

31. decembra 2022, 1. januára 2023 a 22. júna 2023

Parlamentná tlač 1123

NRSR 1123_Schvalene znenie.docxNRSR 1123_Schvalene znenie.docx1123-paragrafove_znenie.docx1123-paragrafove_znenie.docx1123_Dovodova sprava.docx1123_Dovodova sprava.docxSpoločná správa VFR tlač 1123 (6).docxSpoločná správa VFR tlač 1123 (6).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010