Prihlásiť
 
 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. 
Sadzba dane z príjmov je:
- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 eura vrátane 
-
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 36 256,38 eura 
-
19 % pri dani vyberanej zrážkou 
-
19 % z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku 
-
5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj osobitnou sadzbou (príjmy prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
Suma platného životného minima k 1.1. 2019 je 205,07 eura.
Suma minimálnej mzdy od 1.1.2019 je 520 eur mesačne.
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je:
- 3 937,35 euraak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 507 eur,
- ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 a Ľ základu dane daňovníka; ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule,
- môže sa uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce. čítaj viac...


© SKDP 2010