Prihlásiť
 
 

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Popis regulácie, ktorá je predmetom konzultácie:

O kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitej metóde určí ministerstvo.

Podnety z podnikateľského prostredia:

Vedenie príslušnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu predstavuje značnú záťaž. Aj skrátená dokumentácia, ktorej vzor je záväzný, a teda nie je potrebné si vytvárať vlastný, je záťažou navyše a v prípade daňovej kontroly neobsahuje argumentáciu a zdôvodnenie nezávislej trhovej ceny, takže na obhajobu nepostačuje. Môže sa preto stať, že za splnenie povinnosti vedenia dokumentácie podnikateľ pokutu nedostane, ale za nedostatočné preukázanie trhovej ceny môže. MSP si na vypracovanie dokumentácie spravidla najímajú externého dodávateľa, čím rastú náklady na splnenie tejto povinnosti.

Vyplnený dotazník je potrebné zaslať na emailovú adresu: expost.pd@mfsr.sk v termíne do 6. mája 2024.

Dotazník môže vyplniť poradenská spoločnosť za seba ko podnikateľský subjekt alebo za svojich klientov, čo je potrebné pri zaslaní uviesť.
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií-Dotazník č. 2.docxOznámenie o začatí verejných ex post konzultácií-Dotazník č. 2.docx

Cieľom ex post konzultácií je posúdiť ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru, a aké zmeny, resp. alternatívy navrhujú podnikateľské subjekty na zlepšenie dotknutej oblasti. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu prostredníctvom verejnej ex post konzultácie vyjadriť svoje skúsenosti s konkrétnou reguláciou v praxi. Prostredníctvom ex post konzultácií je možné zistiť reálne náklady regulácie, pripomienky účastníkov k hodnotenej regulácii ako aj k výkonu a fungovaniu hodnotenej regulácie v praxi. Získané poznatky môžu viesť k návrhu alternatívneho riešenia z pohľadu aplikačnej praxe.

Zdroj: MF SR


© SKDP 2010