Prihlásiť
 
 

Parlament schvaľuje balík daňových opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Návrh zákona bol vypracovaný nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu.
Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania ani medzirezortného pripomienkového konania.
Opatrenia, ktoré návrh prináša v oblasti správy daní:
· Spôsob doručovania podania
· Zmeškanie lehoty
· Doručovanie
· Prerušenie daňovej kontroly
· Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
· Prerušenie daňového konania
· Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
· Daňové nedoplatky
· Odloženie daňovej exekúcie
· Správne delikty a sankcie
· Spoločné ustanovenie
Opatrenia, ktoré návrh prináša v oblasti dane z príjmov
· Daňové priznanie k dani z príjmov
· Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
· Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivostiOpatrenia, ktoré návrh prináša pri dovoze tovaru:
· Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy
Ďalej prináša opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel, v oblasti správnych poplatkov, v oblasti účtovníctva

40_paragrafove znenie (1).docx40_paragrafove znenie (1).docx40_dovodova sprava (1).docx40_dovodova sprava (1).docx

Zákon s dôvodovou správou: lex  corona MF SR.docxlex corona MF SR.docx
Zdroj: NR SR


© SKDP 2010