Prihlásiť
 
 

Nová verzia KV DPH

Finančná správa pripravila novú verziu aktuálneho vzoru kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH), ktorý bude k dispozícii od 1. júla tohto roka. Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.
V zákone o DPH bola zavedená druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane. Jej vykázanie v kontrolnom výkaze bude možné prostredníctvom nového formulára s označením KVDPHv23, ktorý pripravila finančná správa. Nový formulár bude  možné podať štandardne cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1. júla 2023, a to za zdaňovacie obdobia 07/2023, resp. tretí kvartál 2023. V tejto súvislosti finančná správa informuje, že za zdaňovacie obdobie jún 2023, resp. druhý kvartál 2023 sa bude podávať kontrolný výkaz ešte na vzore s označením KVDPHv21, vrátane prípadných dodatočných KV podaných za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr 30.júna 2023. 
Pre softvérové firmy bola nová verzia formulára zverejnená už začiatkom marca tohto roka. Okrem možnosti uviesť druhú zníženú sadzbu dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym ďalším zmenám. Nová verzia od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21 (platnú od 1. januára 2021).
Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane sa  uplatňuje na: 

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov, 
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.
    Viac ...
    FS_TS_nová verzia_KVDPH_062023.docxFS_TS_nová verzia_KVDPH_062023.docx230621_001.MP3230621_001.MP3

  • © SKDP 2010