Prihlásiť
 
 

Novela zákona o DPH zverejnená v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Medzirezortné pripomienkové konanie

Legislatívny proces - LP/2023/406

Účinnosť: 31. marca 2024 s posunutou účinnosťou vybraných ustanovení od 1. júla 2024 a 1. januára 2025

Ukončenie MPK: 26. júla 2023

Novelizované zákony v oblasti daní a poplatkov:

- zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH (čl. I)
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. II)
- zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP
- zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. IV)

V zmysle predkladacej a dôvodovej správy hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky.

Novelou sa majú harmonizovať pravidlá s cieľom znížiť administratívne zaťaženie zdaniteľných osôb - malých podnikov vyplývajúce z dodržiavania súčasných platných predpisov pre malé podniky. Malý podnik bude mať od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom ČŠ (bez povinnosti registrácie), ako v ČŠ, v ktorom je usadený, ak bude spĺňať ustanovené hmotnoprávne podmienky (hodnota ním dodaných tovarov a služieb v EÚ v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený úniový limit a súčasne hodnota ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kalendárnom roku nepresiahne národný limit pre povinnú registráciu). Súčasne s využitím tohto oslobodenia v ČŠ, v ktorom malý podnik nie je usadený, sa v súlade s transponovanou smernicou za účelom zabezpečenia účinnej kontroly ukladajú dotknutému podniku viaceré povinnosti administratívnej povahy. Upraví sa aj spôsob skončenia využívania oslobodenia od dane malým podnikom.

Z dôvodu povinnosti transpozície smernice 2020/285 do zákona o DPH je potrebné vykonať aj zmeny v procese registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane. Z dôvodu transpozície smernice 2020/285 a v nadväznosti na navrhované nové znenie registračných povinností sa upravujú aj niektoré ďalšie ustanovenia zákona o DPH, a súčasne, na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe, dochádza k ďalším úpravám zákona o DPH.

Navrhuje sa zavedenie uplatňovania inštitútu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska od 1. júla 2024 pre vybraných platiteľov dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania. Ak dotknutý platiteľ dane túto podmienku nespĺňa, navrhuje sa v rámci centralizovaného colného konania ustanoviť osobitný spôsob úhrady dane. Do budúcna, v prípade zavedenia povinnej elektronickej fakturácie a reportingu fakturačných údajov finančnej správe v reálnom čase, uvažuje sa o rozšírení uplatňovania mechanizmu samozdanenia pri dovoze tovaru na všetkých platiteľov dane.

Cieľom je aj transpozícia článku 1 bodov 1 a 2 smernice 2022/542 z 5. apríla 2022, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2020/285, pokiaľ ide o sadzby DPH, v dôsledku čoho sa od roku 2025 upravuje miesto dodania určitých služieb.

Z dôvodu zmeny úpravy, podľa ktorej sa tuzemská zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a spôsobu prideľovania IČ DPH platiteľovi dane, sa upravujú ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti sa zosúlaďujú požiadavky na povinné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient, upravuje sa oznamovacia povinnosť podnikateľa a sankcie v prípade jej nesplnenia. Z uvedeného dôvodu navrhuje upraviť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a súčasne sa v tomto zákone navrhuje zníženie úrokovej sadzby pri odkladoch a splátkach dane.

Zverejnené materiály:
LP 2023 406_Farebne_rozlisene_informativne_konsolidovane_znenie_vypracovane_MH_SR.docxLP 2023 406_Farebne_rozlisene_informativne_konsolidovane_znenie_vypracovane_MH_SR.docxLP 2023 406_IKZ_Danovy-poriadok.docxLP 2023 406_IKZ_Danovy-poriadok.docxLP 2023 406_IKZ_Zakon-o-ERP.docxLP 2023 406_IKZ_Zakon-o-ERP.docxLP 2023 406_IKZ_Zakon-o-DPH.docxLP 2023 406_IKZ_Zakon-o-DPH.docxLP 2023 406_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie (1).docxLP 2023 406_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie (1).docxLP 2023 406_Predkladacia-sprava (1).docxLP 2023 406_Predkladacia-sprava (1).docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-osobitna-cast.docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-osobitna-cast.docxLP 2023 406_Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docLP 2023 406_Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docLP 2023 406_Vlastny-material.docxLP 2023 406_Vlastny-material.docx


Členovia SKDP môžu zasielať podnety a pripomienky na metodika.skdp@skdp.sk do 21. júla 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010