Prihlásiť
 
 

Oznámenie o začatí konzultácie

Dňa 16.04.2018 Ministerstvo financií SR začína konzultácie s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Termín na zaslanie stanovísk je od 16. 04. 2018 do 18. 04. 2018 elektronickou formou. Prerokovanie zaslaných pripomienok sa uskutoční dňa 20. 04. 2018 na Ministerstve financií SR.

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať návrhy na pripomienky do stredy 18. apríla 2018 na emailovú adresu kordinátora daňovej metodiky: metodika@skdp.sk
Konečný termín na predloženie pripomienok za SKDP: streda 18. apríla 2018.

Pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona o používaní ERP bolo ukončené minulý týždeň dňa 9. apríla 2018. V prílohe prikladám predbežnú informáciu a zoznam vyjadrení k predbežnej informácii, ktoré boli uverejnené na portáli Slov-lex.


Zdroj: MF SR


© SKDP 2010