Prihlásiť
 
 

Súhlas správcu dane k prevodom obchodných podielov sa od 17.7.2022 už viac nevyžaduje.

Od 17.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku. Zákonom sa novelizujú aj viaceré iné právne predpisy.

Mení sa aj Obchodný zákonník, kde sa úplne vypúšťa povinnosť prikladať súhlas správcu dane alebo čestné vyhlásenie k prevodu obchodného podielu. Táto povinnosť platila pre prevodcu a nadobúdateľa v rôznom rozsahu od roku 2018. Zápis v zozname daňových dlžníkov však bude preverovať obchodný register z úradnej moci.

Hlavnými témami novej právnej úpravy s praktickým dopadom sú najmä rozšírené povinností konateľov vo vzťahu k úpadku a predchádzaniu úpadku spoločnosti, ako aj nové vymedzenie týchto dlhodobo zaužívaných pojmov.


© SKDP 2010