Prihlásiť
 
 

Finančná správa vydala metodický pokyn k osobitnej úprave ONE STOP SHOP – EÚ schéma

S účinnosťou od 1.7.2021 sa novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaviedli nové dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb na diaľku (One Stop Shop a Import One Stop Shop). Novelou sa zároveň rozšírili doterajšie osobitné úpravy (osobitné úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby – doterajší názov MOSS), ktoré sa transformovali na jednotné kontaktné miesto One Stop Shop (OSS).

Cieľom novej právnej úpravy je zjednodušenie a zjednotenie daňového režimu v oblasti DPH pre predaj tovaru na diaľku (ide o tzv. online predaj alebo internetový predaj) a služieb s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v Európskej únii. Využívanie osobitných úprav OSS je dobrovoľné. Výhodou sú nižšia administratívna záťaž (zdaniteľné osoby využívajúce niektorú z osobitných úprav si svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, splnia prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte, kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy, v ktorom zároveň aj uhradia príslušnú daňovú povinnosť).

Nová právna úprava (zákon o DPH účinný od 1.7.2021) rozlišuje tri osobitné úpravy (schémy) uplatňovania dane na služby dodávané inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru:

· Úprava mimo Úniu (OSS)

· Úprava pre Úniu (OSS)

· Úprava pre dovoz - osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov

Metodický pokyn, ktorý vydal Odbor daňovej metodiky v septembri 2021, by mal poskytnúť informácie pre správne uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu podľa § 68b zákona o DPH, t. j. keď sa zdaniteľná osoba rozhodne uplatňovať túto osobitnú úpravu a Slovenská republika je v postavení členského štátu identifikácie. Metodický pokyn vychádza z právne záväzných aktov ako aj odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa osobitných úprav.

Mechanizmus uplatňovania osobitnej úpravy pre Úniu sa má vzťahovať na:

1. Predaj tovaru na diaľku na území EÚ,

2. Dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 na území EÚ osobe inej ako zdaniteľnej osobe,

3. Určité domáce dodanie tovaru domnelým dodávateľom.

Zároveň Vám dávame do pozornosti konferenciu venovanú predaju tovaru na diaľku, ktorej cieľom je v spolupráci so zástupcami Ministerstva Financií SR a Finančného riaditeľstva SR objasniť daňovým subjektom mnohé aplikačné otázky  z praxe spojené so vstupom do osobitnej schémy ONE STOP SHOP pre Úniu (OSS), ako aj poskytnúť dôležité informácie v súvislosti s prvým podávaním daňového priznania v OSS na praktických príkladoch. Od 1. júla 2021 sú platné nové pravidlá na predaj tovaru na diaľku zákazníkom neidentifikovaným pre DPH do iných členských štátov  (najmä prevádzkovatelia e-shopov) ako aj  pre poskytovateľov vybraných služieb nezdaniteľným osobám do iných členských štátov. Výrazné zníženie prahovej hodnoty celkových dodaní tovarov a služieb do členského štátu spotreby  (len 10.000 eur spolu do všetkých štátov EU za kalendárny rok) znamená povinnosť registrácie v mnohých štátoch alebo novú možnosť využitia osobitného režimu jednotného kontaktného miesta ONE STOP SHOP. 

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy (daňová poradkyňa)
Hostia: Ing. Eva Mihálová (MF SR) a Ing. Anna Kováčiková (FR SR)

2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS_pril_02.pdf2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS_pril_02.pdf2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS_pril_01.pdf2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS_pril_01.pdf2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS.pdf2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS.pdf

© SKDP 2010