Prihlásiť
 
 

Vláda schválila návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte schválený na rokovaní vlády 12.01.2022

Návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). Nariadenie umožňuje vytvoriť produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý bude zohľadňovať environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a bude jednoduchý, bezpečný, cenovo dostupný, transparentný, vhodný pre spotrebiteľov a prenositeľný v rámci celej Únie a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch.

Celoeurópsky dôchodkový produkt_Stanovisko k bodu c. 26_vláda_12012022.pdfCeloeurópsky dôchodkový produkt_Stanovisko k bodu c. 26_vláda_12012022.pdfCeloeurópsky dôchodkový produkt_vlastny material_vláda_12012022.pdfCeloeurópsky dôchodkový produkt_vlastny material_vláda_12012022.pdfLRV_zákon dôchodky_dôvodová správa osobitná_11012022.docxLRV_zákon dôchodky_dôvodová správa osobitná_11012022.docxLRV_zákon dôchodky_dôvodová správa všeobecná_11012022.docxLRV_zákon dôchodky_dôvodová správa všeobecná_11012022.docx

Z dôvodovej správy k článku II návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

 • K bodu 1 a 2
  Účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. Preto sa navrhuje, aby dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte boli zdaniteľným príjmom a považovali sa za príjem z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky).
 • K bodu 3
  Podľa aktuálne platnej legislatívy sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie pre daňovníka nezdaniteľnou časťou základu dane a je možné odpočítať ich od základu dane najviac do výšky 180 eur za rok. V nadväznosti na odporúčanie komisie sa preto navrhuje, aby nárok na odpočítateľnú položku mali aj sporitelia prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

  Vzhľadom na to, že daňovník môže mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov (doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu), navrhuje sa, aby bolo možné príspevky daňovníka preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období odpočítať od základu dane do výšky 180 eur v úhrne. Podmienku, aby daňovník nemal súčasne uzatvorenú účastnícku zmluvu s dávkovým plánom sa navrhuje zachovať aj v prípade sporiteľa so zmluvou o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte.
 • K bodu 4
  V kontexte doplnenia sporiteľov so zmluvou o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte do § 11 je nevyhnutné doplniť toto ustanovenie tak, aby sa preukázanie nároku na zníženie základu dane vzťahovalo aj na tento nový produkt.
 • K bodu 5
  V nadväznosti na novelizačný bod 1 a 2 sa navrhuje, aby sa daň z dávok poskytovaných na základe návrhu zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte vyberala zrážkou.

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze informačného systému SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Zdroj: úrad vlády SR

© SKDP 2010