Prihlásiť
 
 

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku zverejnená v MPK

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024


Ciele navrhovanej právnej úpravy

Z dôvodovej správy k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. I návrhu):

Predmetom návrhu je okrem viacerých opatrení na ochranu proti daňovým podvodom aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Navrhované opatrenie vyplýva z povinnosti transpozície Smernice (EÚ) 2016/1164;

Spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pri korešpondujúcej úprave základu dane v prípade stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR, ako aj doplnenie odkazu na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní do zákona o dani z príjmov z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania;

Dopĺňa sa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku, vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam;

Možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu;

Od 1. januára 2023 sa mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.;

Na základe poznatkov z uskutočnených konzultácií a z aplikačnej praxe sa upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov.


Z dôvodovej správy k novele zákonač. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (čl. II návrhu):

Navrhuje sa úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1.1.2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského registra a z ostatných registrov, podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle FR SR;

Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Nadväzne na takúto úpravu sa navrhuje zvýšenie sumy dolnej hranice týchto pokút;

Navrhuje sa skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený. Navrhuje zrýchliť postup pri vrátení vodičského preukazu, ak je zastavené exekučné konanie.


Medzirezortné pripomienkové konanie - Legislatívny proces LP/2022/408

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť:Dane z príjmu
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005951/2022-721
Podnet:Transpozícia čl. 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016
ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam
ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:08.07.2022
Číslo legislatívneho procesu:LP/2022/408
Dátum začiatku MPK:08.07.2022
Dátum konca MPK:28.07.2022


Členovia SKDP sa môžu zapojiť formou zaslania pripomienok na sprava_databaz@skdp.sk alebo metodika@skdp.sk do pondelka 25. júla 202

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010