Prihlásiť
 
 
ORGÁNY KOMORY

Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom Komory je valné zhromaždenie daňových poradcov, ktoré volí ostatné orgány, prezidenta a rozhoduje o všetkých základných otázkach Komory a daňových poradcov. Koná sa najmenej raz ročne.

Prezídium
Je štatutárnym orgánom Komory a má právo rozhodovať o otázkach týkajúcich sa Komory a daňových poradcov. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a plní jeho uznesenia. Funkčné obdobie súčasného prezídia je trojročné. r. 2018-2022

Členovia Prezídia

prezident SKDP: Ing. Jozef Danis

viceprezident: JUDr. Ing. Miriam Galandová

členovia prezídia:

Ing. Dana Droppová, PhD.

Mgr. Miroslav Marcinčin

Ing. Mária Sameková

Mag. Branislav Kováč

JUDr. Jozef Vasilík


Dozorná rada
Je kontrolným orgánom SKDP a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Je nezávislá od ostatných orgánov Komory. Má piatich členov. Úlohou dozornej rady je kontrolovať činnosť volených orgánov SKDP, či sú v súlade so zákonom, vnútro komorovými predpismi a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada sa vyjadruje k návrhu rozpočtu, jeho tvorbe a čerpaniu, k ročnej účtovnej závierke Komory.

JUDr. Ing. Viera Fraňová

Ing. Silvia Hallová

Ing. Beáta Krausová

Ing. Bc. Július Kutáš

Ing. Miriam Patiová


Disciplinárna komisia
Rozhoduje o postihu daňového poradcu v prípadoch, ak porušil svoje povinnosti alebo finančné záväzky v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva, najmä voči klientom, SKDP a jej orgánom alebo dcérskym spoločnostiam. Každý daňový poradca alebo asistent daňového poradcu je povinný písomne oznámiť podozrenie z disciplinárneho previnenia, o ktorom sa dozvie. V prípade uznania viny, môže byť udelené napomenutie, pokuta, pozastavenie výkonu činnosti alebo dokonca vyčiarknutie zo zoznamu daňových poradcov. V prípade, ak chcete dať podnet na daňového poradcu, obráťte sa písomne na Dozornú radu.

Ing. Eva Barčíková

Ing. Milan Benka

Ing. Marcela Bošková

Ing. Zuzana Jánošdeáková

Ing. Viera Lauková

Ing. Ján Skorka

Mgr. Tomáš Vavrák


© SKDP 2010