Prihlásiť
 
 

Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19


  Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov, Americkou Obchodnou Komorou v Slovenskej republike a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou vydáva Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

  V súvislosti s prijímanými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 počas aktuálnej pandémie veľký počet našich členských firiem umožňuje v záujme zachovania zdravia svojím zamestnancom prácu z domu, ak je to technicky možné, a siaha tak po inštitúte „Home office . Aká je však situácia v prípade slovenského zamestnanca a občana, ktorý pracuje zo svojho Home office v Rakúsku a jeho zamestnávateľom je slovenská spoločnosť so sídlom na Slovensku? Táto schéma predstavuje v tejto výnimočnej situácii spojenej s pandémiou (nejedná sa o prácu, ktorá je za bežných podmienok vykonávaná z domu a jedná sa o dočasný stav) neprimeranú administratívnu a finančnú záťaž pre slovenského zamestnávateľa.

  Rakúsko od 1.1.2020 zaviedlo vnútroštátnu úpravu - novelu rakúskeho zákona o dani z príjmov, na základe ktorej majú zamestnávatelia osôb, ktoré podliehajú v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, registračnú povinnosť a prípadnú povinnosť zrážať preddavky na rakúsku daň z príjmov zo závislej činnosti, ak nedôjde k oslobodeniu tohto príjmu v zmysle príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V zmysle tejto úpravy nie je podstatné, či zamestnanec je alebo nie je rakúskym daňovým rezidentom podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (t.j. prihliada sa na posúdenie na základe vnútroštátnych predpisov). Predpokladom pre povinnosť registrácie zamestnávateľa je iba to, že sa činnosť zamestnancami vykonáva v Rakúsku.
  Zavedením tejto vnútroštátnej úpravy platnej od 1.1.2020 podstupujú slovenskí zamestnávatelia v aktuálnej situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 zvýšenú, resp. neúmernú administratívnu a finančnú záťaž.
  V zmysle aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v snahe o zachovanie pracovných pozícií apelujeme na zrušenie, resp. pozmenenie tejto unilaterálnej vnútroštátnej úpravy v rozsahu zavedenej od 1.1.2020.

  Za odbornej podpory spoločností VGD SLOVAKIA s. r. o. a KPMG Slovensko sme pripravili analýzu problémovej situácie s návrhom riešenia.

   1) Rakúska vnútroštátna úprava od 1.1.2020
  Rakúsko zaviedlo vnútroštátnu úpravu od 1.1.2020 - novelu rakúskeho zákona o dani z príjmov, ktorá bola zverejnená v rakúskej Zbierke zákonov dňa 22.10.2019. Na základe zavedenej úpravy majú zamestnávatelia osôb, ktoré podliehajú v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, povinnosť zrážať preddavky na rakúsku daň z príjmov zo závislej činnosti.
  V zmysle vnútroštátnej rakúskej legislatívy podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti osoby majúce bydlisko, stály byt ale takisto aj víkendový byt, dom či iné zariadenie v Rakúsku (pozn.: vlastníctvo aj prenájom). Pokiaľ ide o povinnosť zrážať preddavky na daň zo mzdy, v zmysle tejto úpravy nie je podstatné, či zamestnanec je alebo nie je rakúskym daňovým rezidentom podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (t.j. prihliada sa na posúdenie na základe vnútroštátnych predpisov).
  K upresneniu tejto úpravy došlo dňa 26.11.2019 prostredníctvom BMF Information - BMF 010222/0074 IV/7/2019, na základe ktorej podmienkou pre zrážanie preddavkov na rakúsku daň zo mzdy je, že sa činnosť vykonáva v Rakúsku a že má Rakúsko právo zdaniť tento príjem v zmysle príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
   2) Rakúska vnútroštátna úprava do 1.1.2020
  Legislatívna úprava do tohto dátumu bola, že sa povinnosť zrážať preddavky na rakúsku daň vzťahovala iba na zamestnávateľov, ktorí mali v Rakúsku stálu prevádzkareň alebo stálu prevádzkareň pre účely dane zo mzdy. Na základe § 81 ods. 1 EStG podmienkou vzniku stálej prevádzkarne pre účely dane zo mzdy je trvalé zariadenie, ktoré bolo udržiavané aspoň 1 mesiac a ktoré slúžilo na vykonávanie činnosti zamestnanca. V opačnom prípade (t.j. neexistencie akejkoľvek stálej prevádzkarne), bol zamestnanec pracujúci pre slovenského zamestnávateľa s výkonom práce v Rakúsku v niektorých prípadoch povinný vysporiadať daň z príjmu prostredníctvom svojho daňového priznania.
   3) Úprava zdaňovania príjmov zo zamestnania v zmysle Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  Článok 15 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia upravuje zdaňovanie príjmov zo zamestnania, a to tak, že platy, mzdy a podobné odmeny, ktoré osoba majúca bydlisko v Rakúsku poberá zo zamestnania vykonávaného na Slovensku, sa môžu zdaniť na Slovensku. Výnimkou tohto pravidla je, keď sa rakúsky daňový rezident nezdržiava na Slovensku v priebehu príslušného kalendárneho roka v úhrne dlhšie ako 183 dní, odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo za zamestnávateľa, ktorý nemá bydlisko alebo sídlo na Slovensku, a odmeny nejdú na ťarchu stál-ej prevádzkarne alebo trvalého zariadenia, ktoré má zamestnávateľ na Slovensku.
  Z uvedeného vyplýva, že za predpokladu ak zamestnanec (rakúsky rezident) vykonával prácu pre slovenského zamestnávateľa fyzicky na území SR viac ako 183 dní, Rakúsko nemá výlučné právo na zdanenie tohto príjmu a príjem by mal byť zdanený na Slovensku.

   4) Povinnosti vyplývajúce slovenským zamestnávateľom
  Zavedením tejto vnútroštátnej úpravy podstupujú slovenskí zamestnávatelia zvýšenú, resp. neúmernú administratívnu a finančnú záťaž. Slovenským zamestnávateľom z tejto úpravy vyplývajú, okrem samotnej registrácie, aj nasledovné povinnosti:
   · Vedenie mzdovej evidencie podľa rakúskych právnych predpisov
   · Odovzdávanie výplatných pások zamestnanca/ov
   · V prípade kontroly zabezpečiť prístup do mzdovej evidencie, mzdových listov
    a ostatných potrebných dokladov
   · V prípade kontroly byť súčinný a podávať relevantné vysvetlenia
   · Poskytovanie informácií príslušným orgánom
   · Povinnosť samotného zrážania a odvádzania preddavkov na daň zo mzdy
  Tieto povinnosti budú mať slovenskí zamestnávatelia aj vtedy, keď príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia umožní oslobodenie príjmov od ich zdanenia v Rakúsku. V tejto súvislosti by sme radi dali do pozornosti, že aby bolo možné v kontexte mzdového účtovníctva uplatniť oslobodenie od povinností zrážať a odvádzať preddavky na daň zo mzdy v Rakúsku, musí byť k dispozícii zamestnávateľovi príslušná dokumentácia (potvrdenie o daňovej rezidencii zamestnanca, kalendár odpracovaných dní s uvedením miesta výkonu činnosti a pod.).
   5) Problematika home-office
  Jedným z opatrení, resp. odporúčaní štátov počas aktuálnej pandémie koronavírusu je zamedziť zhromažďovaniu ľudí s apelom na zamestnávateľov pre povolenie home-officu pre svojich zamestnancov, ak je to to technicky možné.
  V tejto súvislosti by sme chceli dať do pozornosti skutočnosť, že uvedená vnútroštátna úprava má negatívny vplyv nie len na slovenských zamestnávateľov ale aj na samotných zamestnancov bývajúcich za hranicami v Rakúsku. Zamestnávatelia sú tak počas aktuálnej situácie postavení pred rozhodnutie, pri ktorom je potrebné zvážiť nie len zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž ale aj morálnu, ľudskú stránku a konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.
  Povolením home-officu pre týchto zamestnancov sú slovenskí zamestnávatelia povinní sa registrovať pre daň zo mzdy v Rakúsku, napriek tomu, že v prípade korona vírusu sa jedná o dočasný stav a je pravdepodobné, že takto vykonávaná práca cez home-office v Rakúsku nebude trvať viac ako 183 dní v roku.
  Na druhej strane, nepovolením home-officu pre týchto zamestnancov dochádza vo väčšine prípadov k odobratiu kľúčového pracovného benefitu (pozn.: iba na základe toho, že zamestnanec podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku na základe vnútroštátnych predpisov), čo zároveň znižuje aj konkurencieschopnosť zamestnávateľa na pracovnom trhu, respektíve v rozpore s odporúčaniami vlády k vystaveniu zamestnancov väčšiemu zdravotnému riziku v prípade vykonávania práce zamestnancami v ich obvyklom pracovnom prostredí.

   6) Návrhy, postrehy, požiadavky
  Vzhľadom na:
   · právnu neistotu, ktorá je spôsobená upresnením prijatej vnútroštátnej úpravy mimo samotného zákonu o dani z príjmov,
   · skutočnosť, že úprava bola prijatá unilaterálne a ide nad rámec Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
   · neprimeranú administratívnu a finančnú záťaž spojenú s uvedenou úpravou pre slovenských zamestnávateľov,
   · negatívny dopad aj na zamestnancov dochádzajúcich za prácou na Slovensko,

  Navrhujeme zrušenie, resp. pozmenenie tejto unilaterálnej vnútroštátnej úpravy v rozsahu zavedenej od 1.1.2020.
  Autori upozornenia (v abecednom poradí):
  Americká Obchodná Komora v Slovenskej republike
  Slovenská komora daňových poradcov
  Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
  Slovensko-rakúska obchodná komora

© SKDP 2010