Prihlásiť
 
 

TS: Index daňovej spoľahlivosti
Pozvánka

INDEX DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI


Bratislava, 29. apríl 2022

Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľujeme si informovať vás, že v pondelok dňa 9. januára sa v hoteli Color v Bratislave uskutoční konferencia venovaná Daňovým kontrolám. Konferencia bude prebiehať formou diskusie medzi zástupcami SKDP, MF SR, FR SR a súdmi. Aktuálne sme do nej zaradili aj tému indexu daňovej spoľahlivosti.

V súčasnosti sú daňovým subjektom registrovaným pre daň z príjmov zasielané oznámenia s informáciami o ich daňovej spoľahlivosti. Mnoho subjektov sa však s kvalifikáciou obsiahnutou v oznámení nestotožňuje. Môžu niečo podniknúť pre nápravu? Ako sa môžu brániť? Čo ak zverejnené hodnotenie bude mať negatívny vplyv na obchodné vzťahy? Bude sa uplatňovať náhrada škody či ušlého zisku?

V súvislosti s určovaním indexu daňovej spoľahlivosti sme identifikovali viacero problematických bodov:

- Kritériá nie sú stanovené zákonom (iba publikované na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR) Ustanovenie § 53d ods. 4 Daňového poriadku síce určuje, že: Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Toto sa zatiaľ nestalo. Publikovaná vyhláška ich určuje len rámcovo.

- Kritériá sú stanovené so spätnou účinnosťou a teda takáto úprava vykazuje prvky neprípustnej pravej retroaktivity.

- Trestný zákon aj Daňový poriadok určujú sankcie za niektoré delikty (napr. krátenie dane, oneskorená úhrada dane). Zohľadnenie už sankcionovaného konania aj v indexe daňovej spoľahlivosti je dodatočnou sankcionovanou za ten istý skutok.

- Pri hodnotení sa napr. nezohľadňuje, že daňovník s predmetným nálezom z kontroly nesúhlasí a podá správnu žalobu na príslušný súd. Dokonca ani v prípade, že súd dá daňovníkovi za pravdu, index nijako túto skutočnosť nezohľadňuje.
V prípade, že máte záujem o osobné zodpovedanie otázok týkajúcich sa indexu daňovej spoľahlivosti, vaše otázky rada zodpovie JUDr. Ing. Miriam Galandová, viceprezidentka SKDP pred konferenciou – medzi 8:30 – 9:00 hod v priestoroch hotela Color.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky (môžete ich príp. poslať aj vopred).


Účasť prosíme krátko potvrdiť na mail: tajomnik@skdp.sk

O SKDP

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:


               Slovenská komora daňových poradcov
               JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
               email: tajomnik@skdp.sk, tel: +421 908 169 879
               Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

© SKDP 2010