Prihlásiť
 
 

Zverejnené návrhy právnych predpisov EÚ v oblasti DPH na medzirezortné pripomienkovanie tzv. Balík ViDA

Balík ViDA (DPH v digitálnom veku) obsahuje tri právne predpisy:

- návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o pravidlá DPH pre digitálny vek;
- návrh vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o požiadavky na informácie pri určitých úpravách DPH a
- návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu potrebnú pre digitálny vek.

Tieto tri návrhy právnych predpisov sledujú najmä modernizáciu oznamovacích povinností na účely DPH, ktoré predkladá zdaniteľná osoba z každej transakcie prostredníctvom vystavenia elektronickej faktúry (e-faktúra), riešenie výziev, ktoré nastoľuje rozmach platformovej ekonomiky (v sektoroch krátkodobého ubytovania a osobnej prepravy), a eliminuje nutnosť DPH registrácie vo viacerých členských štátoch.

Balík ViDA obsahuje tri oblasti, v ktorých sa upravujú existujúce ustanovenia DPH alebo sa zavádzajú nové :

 1. zavedenie pravidiel pre platformové hospodárstvo/platformovú ekonomiku, najmä však model tzv. „domnelého dodávateľa“ („model DD“) pre efektívny výber DPH a odstránenie narúšania hospodárskej súťaže v sektore krátkodobého ubytovania a osobnej prepravy,
 2. zavedenie povinného digitálneho oznamovania údajov pri cezhraničných transakciách v rámci EÚ z faktúr na transakčnej báze a povinná elektronická fakturácia pre cezhraničné transakcie,
 3. zavedenie konceptu „jednej registrácie na DPH“ s cieľom vyhnúť sa potrebe viacerých registrácií pre DPH v iných členských štátoch, ako je členský štát usadenia. Zabezpečenie implementácie tohto konceptu predpokladá rozšírenie využitia existujúceho mechanizmu resp. osobitnej úprav jedného kontaktného miesta tzv. OSS/IOSS aj na iné transakcie ako je predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ, dovozu tovaru a jeho predaj na diaľku v EÚ a dodanie služieb v EÚ.

  Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o požiadavky na informácie pri určitých úpravách DPH - LPEU/2022/732 COM(2022)704
  Typ materiálu:Akt EÚ
  Akt EÚ:COM(2022)704
  Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
  Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Kategória aktu:Právny nelegislatívny akt
  Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
  Skrátené MPK:Nie
  Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2022/732
  Dátum začiatku MPK:18.08.2023
  Dátum konca MPK:04.09.2023

  LP 2023 732_Predkladacia-sprava_COM(2022)704.docxLP 2023 732_Predkladacia-sprava_COM(2022)704.docxLP 2023 732_navrh-dokumentu_COM(2022)704.docxLP 2023 732_navrh-dokumentu_COM(2022)704.docxLP 2023 732_Predbezne-stanovisko_vlast.mater.-COM(2022)704 (1).docxLP 2023 732_Predbezne-stanovisko_vlast.mater.-COM(2022)704 (1).docx

  Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia administratívnej spolupráce v oblasti DPH potrebné pre digitálny vek - LPEU/2022/733 COM(2022)703

  Typ materiálu:Akt EÚ
  Akt EÚ:COM(2022)703
  Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
  Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Kategória aktu:Právny nelegislatívny akt
  Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
  Skrátené MPK:Nie
  Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2022/733
  Dátum začiatku MPK:18.08.2023
  Dátum konca MPK:04.09.2023

  LP 2023 733_Predkladacia-sprava_COM(2022)703.docxLP 2023 733_Predkladacia-sprava_COM(2022)703.docxLP 2023 733_Navrh-dok._COM(2022)703 (1).docxLP 2023 733_Navrh-dok._COM(2022)703 (1).docxLP 2023 733_Predbezne-stanovisko_vlast.mater._COM(2022)703.docxLP 2023 733_Predbezne-stanovisko_vlast.mater._COM(2022)703.docx

  Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES,pokiaľ ide o pravidlá DPH pre digitálny vek - LPEU/2022/740 COM(2022)701

  Typ materiálu:Akt EÚ
  Akt EÚ:COM(2022)701
  Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
  Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Kategória aktu:Právny nelegislatívny akt
  Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
  Skrátené MPK:Nie
  Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2022/740
  Dátum začiatku MPK:18.08.2023
  Dátum konca MPK:04.09.2023

  LP 2023 740_Predbezne-stanovisko_vlastny_material_COM(2022)701.docxLP 2023 740_Predbezne-stanovisko_vlastny_material_COM(2022)701.docxLP 2023 740_Predkladacia-sprava_smernica-DPH_COM(2022)701.docxLP 2023 740_Predkladacia-sprava_smernica-DPH_COM(2022)701.docxLP 2023 740_Navrh-dokumentu_Smernica_COM(2022)701.docxLP 2023 740_Navrh-dokumentu_Smernica_COM(2022)701.docx

  Zdroj: Slov-Lex

  © SKDP 2010