Prihlásiť
 
 

Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Predkladaným návrhom vláda ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2010, ktorý bol vyrubený daňovému subjektu – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Podmienkou zániku tohto nedoplatku je to, že daň musela byť zaplatená do 1. januára 2021. S ohľadom na čas vzniku týchto nedoplatkov pôjde v prevažnej miere o dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky, voči ktorým sa nevykonáva daňová exekúcia.
ZZ_2021_330_20210831.pdfZZ_2021_330_20210831.pdf
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010