Prihlásiť
 
 

FS - aktualizované a nové metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1.1.2020

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na doplnenie ustanovenia § 4 ods. 4 zákonom č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydáva aktualizovaný metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o DPH. Zmeny vyplývajúce zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020 sú uvedené v bode 2.3. tučným písmom. čítaj viac...

Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenie ustanovenia § 83 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č. 360/2013 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2014 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z., vydáva aktualizovaný metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane. čítaj viac...

Metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1. 1. 2020

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na doplnenie ustanovenia § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020, vydáva aktualizovaný metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k určeniu základu dane podľa § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaný v auguste 2019, z ktorého sa do nového metodického pokynu prevzali všetky časti pôvodného metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2020 nedotkla. Doplnené časti metodického pokynu sú uvedené tučným písmom. čítaj viac...

Metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH z júla 2017, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2020 nedotkla. čítaj viac...

Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1. 1. 2020

Vzhľadom na doplnenie § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona o DPH z januára 2018, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2020 nedotkla. čítaj viac...

Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 368/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 okrem iných zmien zavádza aj zjednodušenie pre zdaňovanie transakcií medzi členskými štátmi v tzv. režime call-off stock. čítaj viac...

Metodický pokyn k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty

Zákonom č. 368/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), sa do zákona o DPH dopĺňa paragraf 13a, ktorý je súčasťou nových pravidiel zavedených smernicou Rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (ďalej len „smernica 2018/1910“). V nadväznosti na uvedené Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách podľa § 13a zákona o DPH. čítaj viac...

Zdroj: FR SR


© SKDP 2010