Prihlásiť
 
 

Čo všetko ovplyvní životné minimum platné od 1.7.2018?

Od 1.7.2018 dochádza k zmene výšky životného minima.

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu výšku príjmu fyzickej osoby, ktorýby štatisticky mal postačovať na pokrytie nevyhnutných životných nákladov nízkopríjmových domácností. Pod hranicou životného minima nastáva stav hmotnej núdze fyzickej osoby.

Sumy životného minima sa upravujú k 1.júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Výšku životného minima určuje opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Východiskom sú údaje poskytnuté Štatistickým úradom SR za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Stanovené životné minimum ovplyvňuje vybrané mzdové, daňové a sociálne veličiny, ktorých výška sa mení hneď od 1. júla aktuálneho roka alebo od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, v závislosti od druhu veličiny.


Výška životného minima pre obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019 je nasledovná:


  · životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu: 205,07 eur

  · životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: 143,06 eur

  · životné minimum pre dieťa: 93,61 eur


Ako východisko sa berie výška životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.


Veličiny z oblasti dane z príjmov:

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre príjmy dosiahnuté od 1.1.2019


  · 19%zo základu dane, ktorý je do výšky 36 256,37 eur (do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima, t.j. 176,8 x 205,07)

  · 25% zo základu dane, ktorý presahuje výšku 36 256,37 eur (presahuje výšku 176,8-násobok sumy platného životného minima)


To znamená, že ak daňovník bude mať za rok 2019 základ dane do výšky 36 256,37 eur, výška daňovej povinnosti bude predstavovať 19% zo základu dane. Ak základ dane daňovníka za rok 2019 bude viac ako 36 256,37 eur, jeho daňová povinnosť sa vypočíta ako: 19% zo sumy 36 256,37 eur + 25% zo sumy, ktorá prevyšuje 36 256,37 eur.

Sadzba dane pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti:


  · 19% zo základu dane, ktorý je do výšky 3 021,36 eur (do výšky 1/12-tiny sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima, t.j. 1/12 x 176,8 x 205,07)

  · 25% zo základu dane, ktorý presahuje výšku 3 021,36 eur (presahuje 1/12-tinu sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima)


To znamená, že ak základ dane zamestnanca pri výpočte mesačnej mzdy bude do výšky 3 021,36 eur, výška preddavku na daň bude 19% zo základu dane. Ak základ dane zamestnanca pri výpočte mesačnej mzdy bude prevyšovať sumu 3 021,36 eur, potom výška preddavku na daň sa vypočíta ako súčet: 19% zo sumy 3 021,36 eur + 25% zo sumy prevyšujúcej 3 021,36 eur.

Celková daňová povinnosť sa následne vysporiada v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní daňovníka, kde sa zohľadní celoročná výška zdaniteľných príjmov a sadzba dane 19% alebo 25% s ohľadom na výšku celoročného príjmu. Výsledkom ročného zúčtovania alebo daňového priznania bude rozdiel medzi vypočítanou daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami na daň z príjmov.


Daňový bonus na dieťa od 1.1.2019:

Daňový bonus sa zvyšuje rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje životné minimum a pre rok 2019 bude platná výška daňového bonusu:


  · suma 22,17 eur mesačne na jedno vyživované dieťa

  · suma 266,04 eur ročne na jedno vyživované dieťa


Nárok na uplatnenie daňového bonusu vzniká daňovníkovi po dosiahnutí stanovenej výšky aktívnych príjmov, ktorou je:

  - ak daňovník poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 (t.j. zo zamestnania), potom pri ročnom uplatnení nároku na daňový bonus musí byť splnená podmienka, že výška jeho príjmov je viac ako 6-násobok minimálnej mzdy platnej v danom roku

  - ak daňovník poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 (t.j. zo zamestnania) a uplatňuje si daňový bonus mesačne, musí spĺňať podmienku, že výška jeho príjmu je v danom mesiaci viac ako polovica minimálnej mzdy.

  - ak daňovník poberá príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 (t.j. z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti), nárok na daňový bonus si uplatňuje ročne v daňovom priznaní a musí splniť podmienku, že výška týchto aktívnych príjmov je viac ako 6-násobok minimálnej mzdy a súčasne má vykázaný základ dane z týchto príjmov


Daňový bonus sa poskytuje na dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti, pričom ide o dieťa vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa.

Hranice pre uplatnenie daňového bonusu v tomto čase ešte nie sú známe, keďže nie je známa výška minimálnej mzdy, aká bude platná od 1.1.2019.


Nezdaniteľná časť na daňovníka od 1.1.2019:

Ročná nezdaniteľná časť na daňovníka:


  - ak daňovník dosiahne základ dane najviac do výšky 20 507 eur (100-násobok sumy životného minima), nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 937,35 eur (19,2-násobok sumy životného minima, t.j. 19,2 x 205,07 eur)

  - ak daňovník dosiahne základ dane viac ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta ako: 9 064,094 – (základ dane : 4),


   suma 9 064,094 predstavuje 44,2-násobok životného minima (t.j. 44,2 x 205,07)

  - ak daňovník dosiahne základ dane 36 256,37 eur (176,8-násobok životného minima) a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka:

  - nezdaniteľná časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň na mesiac je 328,12 eur (1/12-tina zo sumy 19,2-násobok životného minima)

To znamená, že ak celoročný základ dane daňovníka bude maximálne vo výške 20 507 eur, daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti v plnej výške 3 937,35 eur. Ak základ dane daňovníka presiahne sumu 20 507 eur, potom sa nezdaniteľná časť na daňovníka kráti vyššie uvedeným vzorcom, pričom výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nahor. V prípade, že celoročný základ dane daňovníka bude viac ako 36 256,37 eur, potom daňovník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka nemá poberateľ dôchodku (starobného, predčasného starobného, výsluhového), ktorý je jeho poberateľom k 1.1. aktuálneho kalendárneho roka, resp. poberateľ dôchodku má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len do výšky rozdielu sumy 3 937,35 eur – vyplatená suma dôchodku v priebehu zdaňovacieho obdobia.


Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) od 1.1.2019:

Ak daňovník dosiahne základ dane do výšky 36 256,37 eur (176,8-násobok životného minima) a jeho manželka (manžel) spĺňa zákonom stanovené podmienky, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželkupodľa nasledovného vzorca: 3 937,35 – vlastný príjem manželky

Suma 3 937,35 je 19,2-násobok sumy životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane viac ako 36 256,37 eur, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom: 13 001,438 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky

Suma 13 001,438 je 63,4-násobok sumy životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane viac ako 52 005,75 eur, nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľnú časť na manželku je možné uplatniť len na ročnej báze, mesačné uplatnenie nie je technicky realizovateľné vzhľadom na preukazovanie podmienok, za ktorých je možné nezdaniteľnú časť na manželku uplatniť.

Podmienkou pre uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku je skutočnosť, že manželka (manžel) nemá počas roku vlastný príjem alebo má vlastný príjem len v obmedzenej výške (viď vyššie uvedené vzorce). Zároveň manželka (manžel) musí spĺňať jednu z podmienok, ktorou je:


  - stará sa o vyživované maloleté dieťa

  - alebo poberá príspevok na opatrovanie

  - alebo je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedenom na UPSVaR

  - alebo je občanom so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.


Nezdaniteľnú časť na manželku je možné uplatniť len na obdobie, kedy je splnená niektorá z týchto podmienok „postavenia manželky“ a súčasne podmienka nulového (resp. obmedzeného) vlastného príjmu.

To znamená, že ak daňovník má manželku, ktorá je napríklad celý rok na rodičovskej dovolenke a súčasne za daný rok nemá žiadne vlastné príjmy a súčasne daňovník má celoročný základ dane do sumy 36 256,37 eur, potom má daňovník nárok na uplatnenie okrem nezdaniteľnej čiastky sám na seba (na daňovníka vo výške 3 937,35 eur), ešte aj nezdaniteľnú časť na manželku vo výške 3 937,35 eur.

Ak by ale v uvedenom príklade mala manželka v priebehu roku určitú výšku vlastného príjmu, potom by daňovník mal nárok na nezdaniteľnú časť na manželku len v rozdiele medzi sumou 3 937,35 eur – výška vlastného príjmu manželky. Rovnako, ak by v uvedenom príklade manželka bola na rodičovskej dovolenke napríklad len 6 mesiacov v roku, potom by sa výška nezdaniteľnej časti na manželku vypočítala ako rozdiel 3 937,35 eur – vlastný príjem manželky, pričom dosiahnutý výsledok by sa prepočítal len na počet mesiacov, počas ktorých je splnená podmienka postavenia manželky starajúcej sa o dieťa, čo by bolo v tomto prípade len na 6 mesiacov.

Ak by bol celoročný základ dane daňovníka viac ako 36 256,37 eur, potom výška nezdaniteľnej časti na manželku sa prepočítava vyššie uvedeným vzorcom a vypočítaná hodnota sa uplatní na počet mesiacov, počas ktorých je splnená podmienka postavenia manželky. Pri celoročnom základe dane daňovníka presahujúceho sumu 52 005,75 eur daňovníkovi nevzniká žiadny nárok na nezdaniteľnú časť na manželku, bez ohľadu na výšku jej príjmov alebo jej postavenie.


Minimálna výška dane fyzickej osoby od 1.1.2019:

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí:


  · ak za rok zdaňovacie obdobie dosiahne výšku najviac 17 eur

  · alebo ak za rok 2019 dosiahne zdaniteľné príjmy najviac do výšky 1 968,67 eur (50% zo sumy 19,2-násobku životného minima).


To znamená, že ak daňovník dosiahne za rok 2019 príjmy len do výšky 1 968,67 eur a podá daňové priznanie, nebude platiť žiadnu daň z príjmov aj v prípade, ak by nemal nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka.


Ostatné veličiny, ktorých výška je ovplyvnená sumou životného minima:


  - rodičovský príspevok – od 1.1.2019 bude vo výške 220,70 eur

  - prídavok na dieťa – od 1.1.2019 bude vo výške 24,34 eur

  - príplatok k prídavku na dieťa – od 1.1.2019 bude vo výške 11,41 eur

  - nárok na predčasný starobný dôchodok – od 1.7.2018 do 30.6.2019 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 246,10 eur (1,2-násobok životného minima)

  - evidencia na úrade práce a výška príjmu – od 1.7.2018 do 30.6.2019 je výška príjmu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie maximálne 205,07 eur (výška životného minima)

  - nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku – základné nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018 do 30.6.2019 na povinného: 205,07 eur (100% životného minima plnoletej FO), na vyživovanú osobu: 51,26 eur (25% životného minima plnoletej FO).

  Ailina Hanková - Slovenská komora daňových poradcov.


© SKDP 2010