Prihlásiť
 
 

Nový register

Od dnes máme zavedený nový register: ide o insolvenčný register, ktorý nahrádza nielen register úpadcov, ale má zabezpečiť aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní, vrátane doručovania, evidencie a zverejňovania podaní, rozhodnutí a iných písomností v dotknutých konaniach. Tento inštitút zavádza nový zákon č. 309/2023 Z. z. o o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom tohto registra je centralizácia a elektronizácia konkurzného konania, vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a likvidácie a dodatočnej likvidácie (ak ide o likvidáciu nariadenú súdom). Register má zabezpečiť nielen zrýchlenie týchto konaní v dôsledku umožnenia ich elektronizácie a elektronického doručovania, ale aj ich transparentnosť. V súvislosti s uvedeným sa upravuje aj spôsob podania návrhu na vyhlásenie konkurzu elektroniky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára tak, aby bola následne zabezpečená jeho jednoznačná evidencia a zverejnenie v insolvenčnom registri v štruktúrovanej podobe, ak samozrejme dôjde k začatiu konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa samozrejme podáva (aj keď prostredníctvom špecializovaného portálu) priamo do elektronickej schránky súdu.


© SKDP 2010