Prihlásiť
 
 

Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi DPH

FRSR: Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi DPH

Otázka č. 1 – Informácie o novej povinnosti platiteľov DPH
Dozvedel som sa, že platitelia DPH majú novú povinnosť nahlasovať bankové účty. Kde sa môžem o tejto povinnosti viac dočítať?
Odpoveď
Predmetná povinnosť je stanovená zákonom č. 408/2021 Z.z., ktorý okrem iných zákonov novelizoval aj zákon o DPH. Informácie nájdete aj v nasledovných materiáloch, zverejnených FR SR: Informácia k oznamovaniubankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty a Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa§ 6 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Lehota na oznámenie bankových účtov
Dokedy má naša firma - platiteľ DPH nahlásiť bankové účty?
Odpoveď
Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty do 30.11. 2021.
Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 16.11.2021 a neskôr, sú povinní oznámiť predmetné účty bezodkladne odo dňa ako sa stanú platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadia.

Otázka č. 3 – Osoby, ktoré majú povinnosť oznamovania bankových účtov
Naša firma je registrovaná k DPH podľa § 7 zákona o DPH; tiež sme povinní nahlásiť bankové účty?
Odpoveď
Nie. Povinnosť oznamovania bankových účtov podľa novelizovaného zákona o DPH sa vzťahuje len na platiteľov DPH, t.j. na osoby registrované v SR podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH. Osoby registrované podľa § 7, resp. § 7a zákona o DPH nie sú platiteľmi DPH a preto sa na nich táto povinnosť nevzťahuje.

Otázka č. 4 – Forma oznamovania bankových účtov
Chceme oznámiť bankové účty, ktoré používame na podnikanie. Je na to nejaké špeciálne tlačivo?
Odpoveď
Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať len na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Otázka č. 5 – Forma oznamovania bankových účtov
Musím oznamovať bankové účty aj v prípade, že stále používam tie isté, čo som už pred rokmi nahlásil daňovému úradu, keď som sa registroval na daň z príjmov?
Odpoveď
Áno. Túto povinnosť musíte vykonať len na štruktúrovanom tlačive spomínanom v predchádzajúcej otázke č. 4. Pre uľahčenie splnenia si tejto povinnosti Vám finančná správa zaslala do Schránky správ v Osobnej internetovej zóne správu, ktorej prílohou je už predvyplnené tlačivo oznámenia. V zaslanom tlačive sú okrem identifikačných údajov platiteľa predvyplnené aj bankové účty, ktoré ste už daňovému úradu oznámili. Zobrazíte si detail správy a cez tlačidlo Zobraziť zásielku vyhľadáte zásielku s XML prílohou predvyplneného formulára OZN6DPHv21.


XML prílohu si uložíte na lokálny disk a následne cez Katalóg formulárov si otvoríte prázdne html tlačivo formulára OZN6DPV21 a cez funkcionalitu „Načítať zo súboru“ načítate predtým uložený súbor a tým sa predvyplní daný formulár. V tomto predvyplnenom tlačive oznámenia skontrolujete Vaše bankové účty, ktoré používate, prípadne pridáte ďalšie bankové účty, ktoré používate na podnikanie v rámci DPH, ak sú nie v ňom uvedené (cez tlačidlo Pridať účet), resp. odstránite účty, ktoré nepoužívate (cez tlačidlo Odobrať účet). Po týchto korekciách podáte tlačivo klasickým spôsobom elektronicky ako každé iné štruktúrované podanie na portáli finančnej správy.

Otázka č. 6 – Bankové účty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť
Platiteľ DPH je povinný oznámiť všetky bankové účty, ktoré má zriadené?
Odpoveď
Nie všetky. Platiteľ DPH je povinný oznámiť vlastné bankové účty (nie cudzie), zriadené v SR alebo aj v zahraničí, ktoré bude používať na podnikanie (pozri § 3 ods. 2 zákona o DPH), ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH (t.j. bankový účet bude využívaný na príjem platieb za dodaný tovar alebo službu s miestom dodania v SR alebo bude využívaný na úhradu nakúpených tovarov a služieb, ktoré použije na svoje podnikanie s miestom dodania v SR). Bankové účty, ktoré nepoužíva na podnikanie v rámci DPH, alebo ich napr. používa len na dodávky služieb s miestom dodania mimo tuzemska, nemá povinnosť oznámiť.

Otázka č. 7 – Bankové účty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť
Firma - platiteľ DPH poskytuje softvérové služby len pre jednu českú firmu s českým IČ DPH, pričom dodanie týchto služieb neuvádza do daňového priznania k DPH – sú to služby s miestom dodania v ČR. Inú činnosť nevykonáva. Je platiteľ DPH povinný oznámiť účet zriadený v slovenskej banke, na ktorý mu chodia platby od zákazníka za tieto služby?
Odpoveď
Nie, tento účet nie je firma povinná oznámiť, pretože ho používa len na podnikanie s miestom dodania v ČR, ktoré nie je predmetom dane na Slovensku.

Otázka č. 8 – Bankové účty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť
Firma platiteľ DPH vykonáva stavebné práce len na Slovensku. Má zriadený bežný účet - BÚ č. 1, ktorý používa v spojitosti so svojim podnikaním (prijíma platby od svojich zákazníkov, platí za nákup materiálu, atď.). Druhý termínovaný účet - BÚ č. 2, ktorý má zriadený, používa len na zhodnotenie „voľných“ finančných prostriedkov, ktoré naň predisponuje z účtu BÚ č.1.,resp. finančné prostriedky z neho predisponuje len na účet BÚ č.1. Má platiteľ DPH povinnosť oznámiť oba bankové účty?
Odpoveď
Nie, platiteľ DPH oznámi len účet BÚ č.1, ktorý používa v spojitosti s výkonom stavebných prác s miestom dodania v SR. Opísaný termínovaný účet nepoužíva na podnikanie v zmysle zákona o DPH a teda nemá povinnosť ho oznámiť; vyplýva to z § 10 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke sa nepovažuje za dodanie služby, ak platiteľ DPH nie je bankou.

Otázka č. 9 – Oprava chyby v tlačive oznámenia
Dňa 15.11.2021 som za platiteľa DPH na príslušnom tlačive oznámila účty používaných na podnikanie. Omylom som si nevšimla predchádzajúcu stranu, kde bol uvedený účet, ktorý už nepoužívame a odoslala som to aj s týmto účtom. Ako by som to mala správne opraviť?
Odpoveď
Znova podáte to isté tlačivo oznámenia, v ktorom uvediete len tento jeden bankový účet, ktorý nepoužíva platiteľ DPH na podnikanie s označením, že ide o „Ukončenie používania účtu“ a uvediete aj „Dátum ukončenia používania účtu“.

Zdroj: FRSR

© SKDP 2010