Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2022 - uznesenia

VZ SKDP, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2022 sa uskutočnilo s osobnou účasťou 30 daňových poradcov a on-line účasťou 168 daňových poradcov. Okrem schválenia finančných materiálov boli zvolené aj nové orgány SKDP na obdobie rokov 2022-2026.

Uznesenia, ktoré boli prijaté:

Uznesenie č. 1 valného zhromaždenia:
Valné zhromaždenie schvaľuje Mgr. Ing. Petra Hennela za predsedu riadneho valného zhromaždenia a
- členov mandátovej (technickej) komisie: Tomáš Pečík (predseda), Peter Dravecký,
- členov návrhovej komisie: Mária Sameková (predseda), Zuzana Moravčíková Kolenová
- členov volebnej komisie: Roman Konrád (predseda), Adriana Horváthová
- zapisovateľov: Lucia Cvengrošová, Darina Valentovičová
- skrutátora: Marian Kováč
- overovateľov: Jozef Vasilík, Miroslav Marcinčin.“

Uznesenie č. 2 valného zhromaždenia:
„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh programu riadneho valného zhromaždenia nasledovne:
1. Správa o činnosti prezídia od posledného valného zhromaždenia, za uplynulé funkčné obdobie
2. Návrh novelizácie Štatútu SKDP (začlenenie Zásad hospodárenia a Zásad povinného vzdelávania daňových poradcov)
3. Voľby do orgánov SKDP
4. Výročná správa SKDP za rok 2021 a plnenie finančného plánu na rok 2022 – 1. polrok
5. Finančný plán na roky 2023-2024
6. Správa o činnosti dozornej rady od posledného valného zhromaždenia a Správa o činnosti disciplinárnej komisie od posledného valného zhromaždenia
7. Diskusia
8. Záver


  Uznesenia č. 3 valného zhromaždenia:
  Valné zhromaždenie schvaľuje správu o činnosti predloženú prezídiom a správu za uplynulé funkčné obdobie.“

  Uznesenie č. 4 valného zhromaždenia:
  Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny Štatútu k 27. októbru 2022 tak ako boli predložené prezídiom.“

  Zvolené orgány:
  prezident: Miriam Galandová
  viceprezident: Branislav Kováč
  členovia prezídia za RK BA: Lubica Dumitrescu, Silvia Hallová, Jozef Vasilík,
  člen prezídia za RK BB: Lucia Jeleníková
  člen prezídia za RK KE: Marta Sčureková
  dozorná rada: Viera Fraňová, Beata Krausová, Miroslav Marcinčin,, Miriam Patiová, Mária Sameková
  disciplinárna komisia: Eva Barčíková, Milan Benka, Radovan Ihnát, Zuzana Jánošdeáková, Tibor Karlik, Ján Skorka, Ingrid Spišáková

  Uznesenie č. 5 valného zhromaždenia:
  Valné zhromaždenie schvaľuje:
  - vyhodnotenie plnenia finančného plánu SKDP za rok 2020, 2021.
  - účtovnú závierku SKDP za rok 2021,
  - výsledok hospodárenia za rok 2021, ktorý predstavuje stratu vo výške 322.711,23 € a jej preúčtovanie na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
  - výročnú správu SKDP za rok 2021 a
  - plnenie finančného plánu za obdobie prvého polroka 2022.“


  Uznesenie č. 6 valného zhromaždenia:
  Valné zhromaždenie schvaľuje finančný plán SKDP na obdobie rokov 2023-2024 predložený prezídiom.“

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a hlasovanie.


  © SKDP 2010