Prihlásiť
 
 

Slovensko musí mať svoj hlas v Bruseli

Branislav Kováč – viceprezident SKDP a člen výkonného výboru CFE

Na Slovensku sa po prvýkrát v histórii zídu špičkoví daňoví poradcovia z celej Európy. Riešiť budú otázky boja proti vyhýbaniu sa plateniu daní, či obmedzovanie daňových rajov. Budú sa venovať aj otázke, ako zmení umelá inteligencia a digitalizácia povolanie daňového poradcu.

V termíne 21.- 23. septembra ich čaká ich pracovné stretnutie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE – Confédération Fiscale Européenne). CFE združuje vyše 200 000 daňových poradcov z 26 krajín.

Priamo v 8 člennom výkonnom výbore CFE, má svoje zastúpenie aj Slovenská komora daňových poradcov, v osobe Branislava Kováča, ktorý vykonáva funkciu pokladníka CFE.

Prečo bude CFE rokovať práve na Slovensku?
Na Slovensku sa valné zhromaždenie CFE uskutoční po prvý raz, zatiaľ čo iné krajiny ho už organizovali niekoľkokrát. Približne pred 3 rokmi sme sa na valnom zhromaždení SKDP uzniesli, že budeme hostiteľom podujatia v roku 2017.

Existuje dôvod na to, aby existovala Európska konfederácia daňových poradcov?
CFE má dlhú históriu a dobrú reputáciu vo vzťahu k európskym inštitúciám. Aj Slovensko musí mať priame zastúpenie a svoj hlas v Bruseli. Daňová legislatíva EÚ sa nás týka v plnom rozsahu. Ak by sme neboli v CFE, tak sa nevieme vyjadriť k daňovým témam a povedať slovenský názor. Benefitom je, že máme dôležité informácie o rokovaniach euroinštitúcii, ktoré sa týkajú daní. Vieme, čo v daňovej oblasti pripravuje Komisia, Europarlament, či OECD. Informácie sa pravidelne objavujú v Spravodajcovi, ktorý vydáva SKDP. Nespornou výhodou CFE pre Slovensko je možnosť porovnávať. Prostredníctvom dotazníkov vieme zistiť ako iná členská krajina problém rieši. Pomáha nám to pri pripomienkovaní slovenskej legislatívy, ak chceme byť oponentom Finančnej správy a Ministerstva financií.

Čo reálne Európska konfederácia daňových poradcov robí?
CFE každoročne vydá niekoľko veľmi kvalitných stanovísk k pripravovanej európskej legislatíve, ktoré slúžia ako podklady pre rozhodovanie poslancov v Európskom parlamente. Je to náš jediný nástroj ako ovplyvňovať a meniť legislatívu v Bruseli. Zároveň upozorňujeme na reálne problémy z praxe, ktoré je potrebné nanovo upraviť v zákonoch.

Aké budú témy bratislavského rokovania CFE?
Daňový výbor (Fiscal Committee) bude riešiť novú legislatívu týkajúcu sa vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Od 1.1.2018 sa táto téma týka aj Slovenska, keďže zavádzame novú európsku smernicu ATAD. Môžeme získať užitočné skúsenosti z iných krajín, ako budú túto smernicu implementovať do vnútroštátnych daňových predpisov. Ďalšou zásadnou témou je implementácia Multilaterálneho nástroja. Ide o medzinárodný dohovor, ktorý rieši zmenu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Účelom je, aby sa nezneužívali zmluvy, a aby sa korporácie nevyhýbali plateniu daní. Podpisom tohto mnohostranného dohovoru sa zmení viac ako 2000 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a jednotlivé štáty nebudú musieť nanovo vyjednávať podmienky bilaterálnych zmlúv.

V čom bude najdôležitejšia zmena pri zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia?
Zmení sa definícia stálej prevádzkarne a zmení sa aj postavenie zástupcu stálej prevádzkárne. To boli významné problémy pre daňových poradcov. Zamedzí sa využívanie hybridných nesúladov a zmenia sa ustanovenia o zneužívaní zmlúv ako takých. Ďalej sa zefektívni mechanizmus na riešenie daňových sporov medzi krajinami. Daňový výbor zároveň prijíma stanoviská k rozsudkom Súdneho dvora EÚ, keďže jeho rozhodnutia dopĺňajú a menia právo EÚ. Samostatnou témou bude aj smernica ATAD2, ktorá hovorí o vyhýbaní sa daniam. Je to doplnok doplnenie smernice ATAD, ktorý hovorí o hybridných nesúladoch. Teda, že v jednej krajine ide o daňový výdavok a v inej krajine nejde o zdaniteľný príjem. Vtedy ide o nesúlad a takzvané „dvojité nezdanenie,“ a tomu chce EÚ zabrániť.

EÚ chce ukázať aj svoju „ľudskú tvár“ a chce podnikateľom dodať daňovú istotu. Ako?
Rokovanie o daňovej istote bude o tom, ako zabezpečiť, aby sa pre podnikateľov nemenila daňová legislatíva príliš často. Aby mali istotu, že môžu robiť správne rozhodnutia na dlhú dobu. Na úrovni EÚ sa pripravuje Charta práv daňovníka a CFE ju pripomienkuje. CFE zdôrazňuje, že nielen daňová správa má svoje práva a povinnosti, ale aj daňovník. Jeho práva musia byť v daňovom konaní zaručené. Vždy musí byť zachované daňové tajomstvo. Dane sú síce viac verejné, ale nemôžu sa do médií dostať informácie o osobných údajoch daňovníka. Celosvetový trend smeruje k transparentnosti a k snahe zverejňovať zaplatené dane. Pri právnických osobách to už vidíme, ale fyzických osôb sa tento trend ešte nedotkol.

Druhým výborom, ktorý bude v Bratislave rokovať, je výbor pre profesijné záležitosti. Špeciálna pozornosť sa sústredí na reguláciu povolania daňového poradcu. Príde k sprísneniu?

Európska komisia chce bojovať proti nekalým praktikám daňových zástupcov cez prísnejšiu reguláciu profesie. Daňový zástupca alebo daňový poradca má v každej krajine iné postavenie. Niekde je to regulovaná profesia – podobne ako na Slovensku, ale v mnohých krajinách stačí byť členom asociácie alebo nemusí byť vôbec regulovaná. EÚ chce plošne zamedziť zneužitiu postavenia daňového zástupcu.

Verejnosť pozorne sleduje kauzy týkajúce sa prania špinavých peňazí, či korupčné škandály. Aké sú očakávania od CFE?

CFE v Bratislave sa bude zaoberať aj správou PANA komisie, ktorá vznikla pri Európskom parlamente po prepuknutí škandálu Panama Papers. Správa komisie vyšla v júni a zaoberá sa tým, ako jednotlivé štáty reagujú na kauzu, a aké opatrenia prijali, aby zamedzili využívaniu daňových rajov. EÚ chce zároveň chrániť ohlasovateľov nekalých praktík v oblasti daní.

Veľkou témou je digitalizácia daňového poradenstva. Ako éra umelej inteligencie a robotizácia ovplyvní daňových poradcov?

Digitalizácia daňového poradenstva by mohla vyzerať tak, že sa klient príde poradiť a potrebuje interpretovať časť zákona. Vy si otvoríte počítač a budete tam mať 20 tisíc rôznych variant a možností. Podľa toho, čo klient potrebuje vyberiete najvhodnejšie riešenie a priamo na počkanie vytvoríte list pre daňový úrad. Pre daňového poradcu to môže znamenať zjednodušenie práce, pretože nemusí mať naštudované množstvo zákonov, nemusí vytvárať vlastnú interpretáciu, ale na základe charakteristík vyberie z databázy tie správne odpovede. O pár rokov príde aj automatické vypracovanie daňových priznaní, ktoré vytlačí daňového poradcu z jeho klasickej funkcie.


V Bratislave zasadne aj Valné zhromaždenie CFE. Okrem prijatia nového rozpočtu a stratégie na najbližších 5 rokov, sa príjmu noví členovia. Ktoré krajiny sa pridajú do CFE?

Novým členom sa má stať organizácia zo San Marína a príjme sa aj organizácia daňových advokátov z Holandska a predstaví sa organizácia z Chorvátska. Na Valnom zhromaždení očakávame aj voľbu nového generálneho tajomníka na ďalšie obdobie.

© SKDP 2010