Prihlásiť
 
 

Vláda schválila návrh nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Predkladaným návrhom vláda ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2010, ktorý bol vyrubený daňovému subjektu – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Podmienkou zániku tohto nedoplatku je to, že daň musela byť zaplatená do 1. januára 2021. S ohľadom na čas vzniku týchto nedoplatkov pôjde v prevažnej miere o dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky, voči ktorým sa nevykonáva daňová exekúcia.

Nar vlády zánik daňového nedoplatku_dovodova sprava (1)_25082021.pdfNar vlády zánik daňového nedoplatku_dovodova sprava (1)_25082021.pdfNar vlády zánik daňového nedoplatku_vlastny material_nariadenie_25082021.pdfNar vlády zánik daňového nedoplatku_vlastny material_nariadenie_25082021.pdfNar vlády zánik daňového nedoplatku_predkladacia sprava (2)_25082021.pdfNar vlády zánik daňového nedoplatku_predkladacia sprava (2)_25082021.pdf

Zdroj: úrad vlády SR


© SKDP 2010