Prihlásiť
 
 

Ďalšie zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva

Návrh opatrenia MF SR č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2023/205

Cieľom pripravovaného návrhu novely opatrenia je doplnenie ustanovení týkajúcich sa oblasti účtovania:


  - zálohovanie jednorazových obalov na nápoje
  - rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania ceny pri platbe v hotovosti,
  - pri prerušení uplatňovania odpisov dlhodobého majetku,
  - účtovanie škody pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku,
  - stravovacie poukážky a príspevkov na stravovanie zamestnancov.
Cieľom je aj úprava ustanovení na základe legislatívnych zmien niektorých zákonov, napr. nového zákona o výstavbe, a z podnetov z praxe, napr. karty na rekreačné poukazy.

PI 2023 205_Predbezna-informacia (12).docxPI 2023 205_Predbezna-informacia (12).docx

Návrh opatrenia MF SR č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2023/204

Cieľom pripravovaného návrhu novely opatrenia je doplnenie ustanovení týkajúcich sa účtovania v týchto oblastiach:


  - zálohovanie jednorazových obalov na nápoje
  - rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania ceny pri platbe v hotovosti,
  - pri prerušení uplatňovania odpisov dlhodobého majetku,
  - príspevok zamestnávateľa v prípade, ak presahuje hodnotu ustanovenú v Zákonníku práce a zákona o dani z príjmov,
  - finančný príspevok na stravovanie zamestnanca vyplateného priamo v mzde.
Cieľom je zároveň úprava ustanovení na základe legislatívnych zmien niektorých zákonov, napr. nového zákona o výstavbe, a z podnetov z praxe, napr. karty na rekreačné poukazy.

PI 2023 204_Predbezna-informacia (10).docxPI 2023 204_Predbezna-informacia (10).docxČlenovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovaným legislatívnym návrhom na sprava_databaz@skdp.sk do 26. júla 2023.

Termín ukončenia pripomienkového konania k predbežným informáciám 28. júla 2023.

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010