Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie - Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia s príkladmi

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia s príkladmi"

Lektor: Ing. Jana Fülöpová (MF SR)
Termín: 12.12.2023 (15:30 - 18:30)
Daň z motorových vozidiel je jednou z každoročných povinností, ak podnikateľ na podnikanie používa vozidlo. I keď termín na „vysporiadanie“ dane sa spája s 31. januárom, po roku v ktorom bolo vozidlo použité na podnikanie, priblíženie si jednotlivých ustanovení zákona pred týmto termínom sa javí ako užitočné. Využiť skorší čas na priblíženie si jednotlivých ustanovení zákona, aj prostredníctvom konkrétnych príkladov je štartovacím krokom k následnému úspešnému vyplneniu daňového priznania.
Program:
Rekapitulácia dane z motorových vozidiel s príkladmi
1/ Rekapitulácia jednotlivých ustanovení zákona, zameranie sa najmä na posúdenie:
- predmetu zdanenia, posúdenia podmienok pre zdanenie vozidla
- základu dane – rozlíšenie pre skupiny vozidiel: elektromobil, osobné, úžitkové a autobus
- oslobodenia od dane – zánik oslobodenia od dane
- vzťahu daňovníka a vozidla, nájomca, zamestnávateľ
- vzniku a zániku daňovej povinnosti - výnimky
- zdaňovacieho obdobia, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
- platenia preddavkov na daň, zániku platenia preddavkov na daň
- zápisu v daňovom priznaní
2/ Práca s ročnou sadzbou dane,
- použitie prílohy č. 1 pre všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy
- použitie prílohy č. 1a výlučne pre vozidlá ťahače a návesy
- úprava ročnej sadzby dane, postup úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane a na účely výpočtu predpokladanej dane - v závislosti od veku vozidla, druhu pohonu vozidla, druhu alternatívneho paliva, použitia v kombinovanej doprave
3/ Príklady v jednotlivých krokoch prezentácie a príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023, výpočet predpokladanej dane - zápis údajov v daňovom priznaní
4/ Preddavky na daň - platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti
5/ Diskusia

Časový rozsah podľa programu:

15:30 – 17:00
17:00 - 17:10 prestávka
17:10 – 18:30

Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010