Prihlásiť
 
 

Vládna novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Od 1. januára 2021 dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Zruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. Významne sa posilnia nástroje a opatrenia pre výber dane pri cezhraničných obchodoch, a to rozšírením dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných nezdaniteľným osobám aj na iné služby, a taktiež sa zavedú nové osobitné úpravy pre predaj tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze. Významnou súčasťou týchto nových opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem.

Na základe čl. 90 smernice Rady 2006/112/ES sa navrhuje zaviesť pravidlá opravy pôvodného základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu. Na druhej strane, na základe čl. 184 a 185 cit. smernice, sa odberateľovi, ktorý úplne alebo čiastočne nezaplatil svoj záväzok, ukladá povinnosť opraviť odpočítanú daň.

Legislatívny proces - LP/2020/201

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/009257/2020-731
Podnet: Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/201
Dátum začiatku MPK: 12.06.2020
Dátum konca MPK: 02.07.2020

LP 2020 201_1_vlastny_material_-01062020.docxLP 2020 201_1_vlastny_material_-01062020.docxLP 2020 201_3_predkladacia_sprava (1).docxLP 2020 201_3_predkladacia_sprava (1).docxLP 2020 201_4_dovodova_vseobecna (1).docxLP 2020 201_4_dovodova_vseobecna (1).docxLP 2020 201_5_dovodova_osobitna_01062020.docxLP 2020 201_5_dovodova_osobitna_01062020.docxLP 2020 201_10_konsolidovane_znenie_01062020.docxLP 2020 201_10_konsolidovane_znenie_01062020.docx

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010