Prihlásiť
 
 


Aktuality

Zodpovednosť štátu za škodu pri správe daní

Tajomnik SKDP, 18.02.2019

KDP ČR Vás srdečne pozýva na odborné sympózium na tému "Odpovědnost státu za škodu při správě daní", ktorú usporadúvajú v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.02.2019

Finančná správa SR vydala viacero užitočných informácií týkajúcich vypĺňania daňových priznaní napríklad v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, daňového priznania k dani z príjmov, odpočtu daňovej straty a zápočtu daňovej licencie v tabuľke "K" pre PO za rok 2018. Informácie k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DzP FO za rok 2018, tiež k možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov a k zdaňovaniu príjmu FO z príležitostnej činnosti. Ďalšie informácie sa týkali vydávania potvrdenia o osobnej daňovej príslušnosti daňovníka s NDP na území SR, o zmene uplatniteľných pravidiel pôvodu k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a v súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bola vydaná informácia k príslušnej zmene zákona o DPH.

Pripravovaná novela zákonníka práce - úprava pravidiel týkajúcich sa vysielania zamestnancov

Metodika SKDP, 06.02.2019

MPSVR SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s cieľom transpozície smernice 2018/957/EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku SR. Termín na pripomienkovanie 5. marca 2019.

Novela zákona proti byrokracii - druhá vlna znižovania administratívnej záťaže

Metodika SKDP, 04.02.2019

Návrh novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákona proti byrokracii), ktorým sa v tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže majú fyzické a právnické osoby oslobodiť od povinnosti predkladať potvrdenia a výpisy v listinnej podobe. Návrh upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z min. oleja, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Navrhovaná účinnosť 1. septembra 2019. Pripomienkovanie do 22. februára 2019.

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III

Metodika SKDP, 31.01.2019

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III - doručené na rokovanie vlády SR


© SKDP 2010